Zápis ze zasedání zastupitelstva 9/2023

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 9/2023 ze dne 4.10. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

       Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 

              řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za září

3.                   Nové parcely- projednání informací

4.                   Lesy – činnost v lese

5.                   Oprava komunikací po obci Nová Ves u Chotěboře- postup prací

6.                   Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře (zpomalovací prahy, ukazatelé

             rychlosti – projednání informací)

7.                   Projednání místních částí obce: A. Kohoutova, B. Zastráň

8.                   Rozpočtové opatření č. 7

9.          ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů), informace

10.        Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá

11.        Svazek obcí Podoubraví- informace k evidenci odpadů s vážením nádob (bod trvá)

12.        Žádost pana V.H- bod trvá

13.        Stání na obecní techniku (vedle stodoly) - projednání informací  

14.        Záměr pronájmu nebytových prostor bývalé masny- zveřejnění

15.        Záměr pronájmu nebytových prostor budovy č.p. 9 (bývalá poradna)- zveřejnění

16.        Záměr dle geometrického plánu č.p. 548-75/2019 rozdělení pozemků a průběh vlastníky, zpřesnění hranice pozemků podél komunikace 2124/1 ( schváleno 4.6.2020)  

17.        Žádost pana Ing. E.N číslo parcely 119                 

18.        Různé - _dlouhodobé úkoly:1. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2 2. Cesta do Kohoutova 3. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli (dokončeno) 4. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 5. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli -dokončeno) 6. Záměr hospoda 7. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově, 8. KD- opravy a úpravy KD 

                                                         

19.      Rozprava    

 

 

 

 

 Termín konání: 4.10.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 

 

 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Jindra, Karlík, Ing. Arch. Marek, Málková

 Omluveni: Kolář, Ing. Sadílek

 Hosté:  

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Ing. Arch. Marka a pana Čapka

 Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc září 2023

 

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám na akci: Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD. Starostka informovala, že v současné době probíhá pokládka sítí

(voda, tlak. kanalizace, dešťová kanalizace). Dne 5.4. 2023 proběhne třetí kontrolní den. Starostka přednesla zastupitelstvu fakturaci prvního dílčího plnění v částce 158.887,20,- Kč a návrh druhého dílčího plnění na akci „ Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD v částce 2.320.368,65,- Kč

     Návrh usnesení: ZO  schvaluje fakturace na první a druhé dílčí plnění na akci Nová Ves u Chotěboře – inženýrské sítě pro 8 RD

       Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - schváleno          

4.                  ZO projednalo informace k lesům. Místostarosta přednesl informace k vyžínání a pracím v obecních lesích (vazba na pergolu vedle stodoly na stání obecních strojů a vazbu na horní hřiště na pergolu).ZO projednalo pokácení břízy před ZŠ Nová Ves u Chotěboře a doporučuje skácení z bezpečnostních důvodů.

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

         Pro 7, proti 0, zdržel se 0            

5.Starostka přednesla informace k opravám místních komunikací v Nové Vsi u Chotěboře. Opravy komunikací proběhly dle daného harmonogramu. Starostka informovala ZO o opravě v místní části Nový Dvůr (kde nejsou dořešeny vlastnické vztahy) v opravách a úpravách vjezdů se bude pokračovat na jaře po dořešení těchto vlastnických vztahů, předem projednáno s majiteli. Starostka přednesla ZO dvě faktury v částkách 536.160,- Kč bez DPH a 627.760,- Kč bez DPH , na fakturách jsou uvedeny lokality kde proběhla oprava.

             Návrh usnesení: ZO schvaluje opravy a úpravy ponechat po vyřešení vlastnických vztahů 

            (geodetické zaměření již zadáno ke zpracování), ZO schvaluje fakturované částky na opravy komunikací dle přiloženého harmonogramu a smlouvy o dílo. K zápisu přiložen soupis opravených lokalit a fakturace všech opravených lokalit. ZO schvaluje vyfakturování poslední lokality Nový Dvůr. 

              Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

6. ZO projednalo možnosti umístění a využití bezpečnostních prvků v Nové Vsi u Chotěboře. Starostka informovala ZO, že je naplánována schůzka firmou, která zajištuje zpomalovací semafory a úsekové měřiče rychlost. ZO předneseny informace ze schůzky na Kraji ohledně jednání kolem ostrůvku. ZO projednalo informace kolem vedení objízdné trasy komunikace a případné směny pozemku panem S v lokalitě za firmou ZD Nová Ves – Víska a firmou sídla CSNV s.r.o. (předneseny informace ze schůzky s majitelem panem S). Starostka informovala ZO o pořízení zrcadla na výjezd ke komunikaci č. 2053 a o umístění bezpečnostního prahu k domu č. 201 popisné, dle návrhu dodavatelské firmy cena je 19.755,- Kč

  Návrh usnesení: ZO schvaluje a pověřuje starostku zajištěním dalších nabídek na bezpečnostní prvky v Nové Vsi u Chotěboře a jednáním v případném prodeji a odkupu pozemku v lokalitě za firmou ZD Nová Ves – Víska a firmou sídla CSNV s.r.o.

    Pro 7, proti 0, zdržel se- schváleno 

7.Starostka přednesla ZO informace k místním částem obce Nová Ves u Chotěboře

A.                ZO projednalo místní část Kohoutov, zakoupena lavička, která byla umístěna na obecní pozemek. Jeden z majitelů nemovitosti z místní části Kohoutov požaduje odstranění této lavičky. 

         Návrh usnesení: ZO schvaluje ponechat lavičku na obecním pozemku tak jak byla zabudována

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

B.                ZO projednalo informace k Zastráni, nově pořízená zastávka je poničena sprejery. ZO projednalo opravy výtluků a výmolů na komunikaci do místní části 

        Návrh usnesení: ZO schvaluje opravu výmolů a výtluků do Zastráně

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

8.Starostka přednesla ZO rozpočtové opatření č. 7 a č. 8

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

        Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

          

 

9. Starostka přednesla informaci k žádosti o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na zpracování změny ÚP pro obec Nová Ves u Chotěboře v jednotném standartu, podaná dotace na MMR

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

     Pro 7, proti 0, zdržel se 

10.ZO projednalo informace o návrhu zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP ), majitelé pozemku požadují opravu návrhu geodeta, poté opětovně schůzka na místě s majiteli a geodetem

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

              Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

11. A.Starostka přednesla informace ohledně chytré evidence odpadu, které byly předneseny na VH Podoubraví v Krucemburku 3.10. 2023. Ave pořídilo vážící vůz a kontrola bude probíhat pouze na kontejnerech modrých ( papír) a žlutých (plast) 1100 l, čipy jsou dodány. Obce budou hradit čipy, které jsou v hodnotě na plastovou nádobu 33,15,- Kč bez DPH a na kovovou nádobu 94,7,- Kč. 

                Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace z VH Podoubraví

                 Pro 7, proti 0, zdržel se 0

        B.  ZO projednalo informace z VH Podoubraví o zřízení nové zubní ordinace a popřípadě příspěvku obce Nová Ves u Chotěboře na její zařízení a vybavení

               Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace z VH Podoubraví a bude projednávat na dalším zasedání ZO až budou poskytnuty další informace z ORP Chotěboř

                Pro 7, proti 0, zdržel se 0

12. Starostka přednesla žádost pana H., proběhla schůzka s geodetem, panem H a místostarostou obce v místní části v Novém Dvoře, upřesnění geodetického zaměření

       Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře v místní části Nový Dvůr dle geodetického návrhu Ing. Vosyka 

          Pro 7, proti 0, zdržel se – schváleno zveřejnění záměru

13. ZO projednalo informace k budování přístřešku u stodoly, bude nutné dopracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci.

        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace

           Pro 7, proti 0, zdržel se 0

14. ZO projednalo zveřejnění záměru pronájmu obecních prostor (prostor bývalé masny) v budově č.p. 63

         Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor bývalé masny v budě č.p. 63

           Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

15. ZO projednalo zveřejnění záměru pronájmu obecní budovy č.p. 9 (bývalá poradna)

          Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu obecní budovy č.p. 9

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

16. ZO projednalo zveřejnění záměru dle geometrického plánu č.p. 548-75/2019 rozdělení pozemků a průběh vlastníků, zpřesnění hranic podél komunikace 2124/1

          Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru dle geometrického plánu č.p.548-75/2019

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

17. ZO projednalo žádost pana N. o odkup části pozemku dle geodetického návrhu v katastrálním území obce Nová Ves u Chotěboře u st. 119

          Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku dle geodetického návrhu 

           ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře před st.118 a st.119 z parcely č. 62/1 (118 m2)

             Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno zveřejnění záměru 

18. ZO projednalo změnu termínu konání řádných zasedání ZO. Starostka navrhuje konání zastupitelstva obce každé první pondělí v měsíci, úprava v jednacím řádu zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře.

         Návrh usnesení: ZO schvaluje změnu termínu řádných zasedání na každé první pondělí v měsíci

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 19. Různé - _dlouhodobé úkoly:1. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 2. Cesta do Kohoutova, 

3. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli (dokončeno) 4. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 5. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli- dokončeno),6. Záměr hospoda- bod trvá 7. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově, 8. KD- opravy a úpravy KD, 9. Hasiči- projednání navijáku do požárního auta

Bod 19. ZO projednalo dlouhodobé úkoly a provedlo kontrolu:

Bod 19: Bod 3 a 5 ZO projednalo vyjmutí těchto bodů z dlouhodobých úkolů, splněno

              Návrh usnesení: ZO schvaluje vyjmutí z dlouhodobých úkolů bod č. 3 a 5

                Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

Bod 19: Bod 9 Hasiči- Z0 projednalo pořízení navijáku do požárního auta dle nabídky od firmy Pavliš a Hartmann, spol. s.r.o.

    Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení navijáku dle cenové nabídky od firmy Pavliš a Hartmann, spol.s.r.o., cena je 26.345,94,- Kč vč DPH 

                  Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

20. Rozprava: 

 

Ukončení zastupitelstva obce: 19:30 Hod

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Arch .Marek……………………..

 

 Petr Čapek ……………………..

 

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno:  

Sejmuto:                                                             

 

 

 
 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.