Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 03/2023

 

                  

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 3/2023 ze dne 1.3. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

 

   

      Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

 

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za únor 2023

3.                   Nové parcely-projednání informací

4.                   ČOV-  A. Výběrové řízení na zaměstnance ČOV , B. budování brány na ČOV(bod trvá)

5.                   Lesy – A. činnost v lese, B. pořízení křovinořezu C. PGRLF- dotační titul na mulčovač

6.                   Hasiči-  stříkačka pro SDH děti

7.                   Záměr odprodeje sněhové radlice

8.                   A. Záměr hospoda, B. Žádost pan Ing. Vaňek

9.                   Záměr prodeje Avie

10.               Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově 

11.               Program obnova venkova Vysočiny 2023

12.               Projednání místních částí obce A. Kohoutov B. Zastráň

13.        Revitalizace zeleňe v obci A. Kohoutov, B. Nový Dvůr,  C. Nová Ves u Chotěboře

14.        Pasportizace a správa hřbitova Nová Ves u Chotěboře – projednání informací

15.        Oprava střechy obecní budova č. p.6- projednání informací

16.        KD v Nové Vsi u Chotěboře- projednání informací

17.        Informace o termínu konečného přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2022

18.        Záměr dle GP 540-4/2022

19.        Záměr dle GP 519-42/2021

20.        Horní hřiště- projednání informací 

21.        Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)  

 6. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Automobil pro služební účely( bod trvá),

 8. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 9. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli )

                                                         

22.. Rozprava    

 

 Termín konání: 1.3.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Karlík, Kolář ( odchod 20:00 hod) , Málková, Ing. Sadílek (odchod 19:00 hod), Marková  

 Omluveni: Ing. Arch. Marek

 Hosté: T. Uchytil

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Čapka, pana Ing. Sadílka a p. Marková (po odchodu pana Ing. Sadílka)

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc únor 2023  

 

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám. 

Starostka obce zastupitelstvu předložila výzvu z MÚ Chotěboř k žádosti o v RD, doplnění o požadované údaje a náležitosti k 31.3. 2023 společného rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu : Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD v zastoupení LN Consult s.r.o. nejpozději do 31.3. 2023

     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace                     

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

  (odchod pan Ing. Sadílek v 19:00 hod změna hlasování)

4.        A. Starostka informovala zastupitelstvo obce o výběrovém řízení na zaměstnance obce dle daných podmínek, které budou uveřejněny na webových stránkách, na úřední desce obce Nová Ves u Chotěboře. Výběrové řízení bude uveřejněno do 5.4. 2023 do 11:30 hod, na dalším zasedání rozhodne zastupitelstvo obce o vhodném kandidátovi. Po tel. domluvě je možnost ukázky pracovní náplně zaměstnance ČOV.

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění výběrového řízení na obecního zaměstnance na ČOV

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

            B.  Budování brány na ČOV, bod trvá

        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0

   C.  ZO projednalo nákup PH sondy Hachlange na nátok do ČOV se zavedením telemetrie (nabídkový list číslo : N/2102/23/B/I cena 115.500,- bez DPH) a nákup od Presskan systém , a.s. čerpadla, fakturace 135.703,92,- Kč vč DPH

         Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení PH sondy, schvaluje cenovou nabídku, ZO schvaluje fakturaci za nákup čerpadel 

           Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

5.                  A. Starostka předala slovo místostarostovi panu Doležánovi, který přednesl informace o práci v lese

            ( sadba stromů, vyžínání, natírání stromků, těžba), předneseny informace k hospodaření v lese.

               Místostarosta informoval o kontrole s lesním hospodářem a zástupcem z životního prostředí.

               Udělena pochvala za činnost v obecních lesích.

               Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                Pro 7, proti 0, zdržel se 0

             B.  Starostka informovala ZO, že křovinořez byl pořízen   

                Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

                 Pro 7, proti 0, zdržel se 0

              C. Starostka přednesla informace o dotačním titulu, který bude obec využívat na pořízení    mulčovače, PGRLF- investiční úvěry lesnictví

                  Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

                  Pro 7, proti 0, zdržel se 0     

6.                   Starostka informovala zastupitelstvo ,že dnes, 1.3. 2023 proběhla úhrada hasičské stříkačky PS 12 TAZ 1,8 v ceně 206.910,00,- Kč včetně DPH, cena je dle poptávkového řízení.

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje fakturaci dle nabídkové ceny

                     Pro 7, proti 0, zdržel se 0

7.                  ZO projednalo opětovný (uveřejněno v roce 2021) návrh zveřejnění Záměru na prodej sněhové  radlice 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje sněhové radlice za 5.000,- Kč, záměr uveřejněn do 5.4. 2023

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

8.                  A. ZO projednalo Záměr pronájmu hospody (nebytových prostor)

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (hospody),

                   záměr uveřejněn do 5.4. 2023 

                     Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

          ( Odchod pana Koláře ve 20:00 hod, změna hlasování)

             B.  Starostka přednesla žádost pana Ing. Vaňka o odstoupení od žádosti o pronájem galerie a zároveň přednesla žádost o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě čp 63, z důvodu malých prostor na činnost ( výpovědní lhůta je tříměsíční  lhůta běží od data této žádosti 28.2. 2023)

                       Návrh usnesení: ZO schvaluje pozastavení žádosti pana Ing. Vaňka a schvaluje tříměsíční výpovědní lhůtu na nebytové prostory v domě čp 63. 

                        Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

9.                  ZO projednalo záměr prodeje AVIE ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře. Doručena dne 1.3. ve 12:15hod nabídka na odkup AVIE pana P. Š za cenu 8.150,- Kč včetně DPH. 

                    Návrh usnesení:  ZO schvaluje prodej AVIE ve vlastnictví obce, pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy

                       Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

10.              ZO projednalo záměr obce prodat stavební pozemek v Kohoutově. Zájemci o koupi pozemku musí 

            doručit písemnou nabídku na obecní úřad v Nové Vsi u Chotěboře v zalepené obálce označené:    NEOTVÍRAT- KOUPĚ STAVEBNÍHO POZEMKU Č.1 do 5.4. 2023 do 11:30 hod. Vyhodnocení nabídek a splnění podmínek pro prodej rozhodne ZO na svém zasedání.

             Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavebního pozemku v Kohoutově

              Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

11.              ZO projednalo podání žádosti z programu Obnovy venkova na rok 2023

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace k  žádosti z Programu obnovy venkova na rok 2023 na opravu komunikace v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře par. č. 2077/1, 2189, bod trvá

                 Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

12.              Starostka přednesla ZO informace k místním částem obce Nová Ves u Chotěboře

A.                ZO projednalo místní část Kohoutov, stav komunikace, která byla opravována z programu POVV, stav obecních pozemků. ZO projednalo stav komunikace, neoprávněné parkování na obecních pozemcích a neuposlechnutí telefonické výzvy.  

Návrh usnesení: ZO ukládá starostce zaslat úřední dopis majiteli vozidel, z důvodu neoprávněného užívání obecních pozemků k parkování a umístění vozidel. Při neoprávněném užívání a parkování vozidel na obecních pozemcích bude uložena pokuta 10.000,- Kč/automobil.

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0

B.                ZO projednalo místní část Zastráň, stav komunikace, pořízení autobusové zastávky a její ukotvení, 

            na dalším zasedání ZO budou předneseny cenové nabídky na pořízení autobusové zastávky.

   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace, bod trvá do dalšího zasedání 

     Pro 6, proti 0 , zdržel se 0

 

13.              Starostka přednesla ZO informace, že bude probíhat revitalizace zeleně na základě arboristického posudku odbornou firmou. Posudky jsou založeny na OÚ.

A.                 Lokalita Kohoutov, úprava 4 dřevin (lípy) včetně úklidu a štěpkování a navržených zásahů dle platných doporučení AOPK- ošetření dřevin. Cenová nabídka je 45.000,- bez DPH 

Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku a arboristické zásahy v lokalitě Kohoutov

 Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

B.                Lokalita Nový Dvůr, úprava 3 dřevin nacházející se na pozemku par.č. 1687/1 místní část obce Nová Ves u Chotěboře. Vlastnické právo nemá pouze Obec Nová Ves u Chotěboře, jednání s majiteli 1/24 a 2/48 svoláno na 13.3. 2023 v 17:00 hod na OÚ. Cena za ošetření dle arboristického posudku je 27.000.- Kč bez DPH.

 Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku a úhradu arboristických zásahy v lokalitě Nový Dvůr. Na dalším zasedání ZO přednese starostka informace ze schůzky s majiteli 1/24 a 2/48 o jejich finančním podílení se na úpravě lip v Novém Dvoře.

   Pro 6, proti 0, zdržel se 0

C.                Lokalita obec Nová Ves u Chotěboře řešeny 2 dřeviny poz. parcela č. 2043 a 77/3 (lípy). Cenová nabídka na úpravu dle arboristického posudku je cca 25.000,- Kč dle zásahu. Arboristický posudek k dispozici na OÚ.

 Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku a úpravu dle posudků

    Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

14.              ZO projednalo nabídku od firmy Mapotip Česko s.r.o.na pasportu a správu hřbitova pro obec Nová Ves u Chotěboře. Jedná se o zmapování, geodetické zaměření, včetně agendy hřbitova- program pro správu hrobových míst. Cena včetně celé administrativy je 35.340,- Kč ( cena může bude ponížena , pokud bude pouze geodetické zaměření hrobů a zmapování)

         Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení pasportu a správy hřbitova a cenovou nabídku 

           Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

15.              ZO projednalo nákup střešní krytiny na opravu budovy č. p. 6. Cenová nabídka střešní krytiny Blachotrapéz retro 25 včetně doplňků je 30.911,- Kč od pana P.P. ( zastupitelé informováni předem prostřednictvím e-mailu)

            Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku na pořízení střešní krytiny na opravu budovy č.p. 6 

              Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

16.              ZO projednalo doplnění oken a dveří na budově KD. Cenová nabídka od PKS okna 266.435,00,- Kč bez DPH.

           Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku na doplnění oken a dveří do KD. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. Předběžná realizace díla je od 5.6. 2023 do 9.6. 2023.

           Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

17.              Starostka přednesla ZO, že dne 2.3. 2023 proběhne závěrečné přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře. Zpráva bude přednesena na dalším zasedání ZO.

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

              Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

18.              ZO projednalo zveřejnění záměru dle GP 540-4/2022

              Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru dle GP 540-4/2022

               Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

19.              ZO projednalo zveřejnění záměru dle GP 519-42/2021

               Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru dle GP 519-42/2021

                Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

20.              ZO projednalo vybudování posezení na horním hřišti a nákup střešní krytiny.

Starostka přednesla cenovou nabídku střešní krytina Blachotrapéz Trapéz T20 včetně doplňků za 73.302,- Kč včetně DPH od pana P.P  ( zastupitelé obeznámeni předem e-mailem).

           Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku a nákup střešní krytiny na posezení na horním hřišti 

             Pro 5, proti 0, zdržel se (paní Málková)- schváleno

21.              ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 1

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

              Pro 6, proti 0, zdržel se 0

22.              ZO projednalo nákup sady nožů H 77 na Amazone GHL 150. Dvě poptávky. 

              Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku od firmy Váńa Hybrálec s.r.o. , která byla vhodnější za 17.870,- Kč bez DPH

                Pro 6, proti 0, zdržel se -schváleno

23.              ZO projednalo žádost ZŠ Maleč o finanční příspěvek ve výši 200,- Kč/ na žáka na lyžařský výcvikový kurz žáků z naší obce (7 žáků)

               Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 1.400,- Kč pro žáky z obce Nová Ves u Chotěboře na povinný lyžařský kurz

               Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

24.              ZO projednalo žádost Krajské knihovny Havlíčkův Brod o finanční příspěvek na nákup knih do výměnného fondu krajské knihovny. 

             Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč.  Knihy budou zaevidovány a seznam bude součástí fakturace.

              Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

25.              Starostka přednesla informace k setkání seniorů, které bude dne 31.3. 2023 od 13:00hod v KD.

Součástí setkání bude pohoštění, vystoupení žáků ze ZŠ Nová Ves u Chotěboře a překvapení pro seniory.

            Návrh usnesení: ZO schvaluje pořádání setkání seniorů dne 31.1. 2023 a vyúčtování starostka přednese na dalším zasedání zastupitelstva

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

26.              Starostka přednesla dopis od vesnice Lohmen, ve kterém zvou zastupitele 13. května na taneční akci do Lohmenu.

             Návrh usnesení: ZO projednalo pozvání od obce Lohmen, ale z důvodu nevyhovujícího termínu pro zastupitele, ZO ukládá starostce zaslat email s žádostí, o změnu termínu na setkání v Lohmen.

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

27.              Zastupitelstvo projednalo žádost pana T. U.  č.p. 202 o napojení rodinného domu na obecní dešťovou kanalizaci. Pan T.U. přítomen jednání ZO.

            Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost pana T. U.

              Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

28.              Zastupitelstvo projednalo žádost pana M.P napojení rodinného domu na par.č. 833/2 na obecní dešťovou kanalizaci.

            Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost pana M.P na napojení rodinného domu na obecní kanalizaci

              Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

29.              ZO projednalo pronájem KD, hospody a galerie pro místní spolky a sdružení na rok 2023. 

             Návrh usnesení: ZO schvaluje bezplatný pronájem KD, hospody, galerie pro místní spolky a sdružení na rok 2023 na kulturní a společenské akce, které budou pořádány pro občany Nové Vsi u Chotěboře, popřípadě výroční schůze spolků a sdružení.

              Pro 6, proti 0, zdržel se 0 -schváleno 

 

30.                      Starostka přednesla informaci k Územnímu plánu Nová Ves u Chotěboře včetně již vydaných změn č.1,2, 4 a doporučuje dokončení změny č.3. Na úřední desce a elektronické úřední desce bude uveřejněno upozornění všem občanům Obce Nová Ves u Chotěboře, fyzickým a právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Nová Ves u Chotěboře, výše uvedeni jsou dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, oprávněni podat návrh na změnu územního plánu Nová Ves u Chotěboře. ZO projednalo dotaci z národního programu , který bude vyhlášen na překlopení ÚP do nových standardů ( jednotné).

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Upozornění na změnu č. 3 ÚP do 5.4. 2023 

     Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

31.              Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)6.  

Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Automobil pro služební účely( bod trvá),

 8. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 9. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli )

 Různé: Z bodu různé byly přesunuty Záměry do programu jednání zasedání k novému zveřejnění.

 

A.    Bod 5: Starostka informovala ZO o opravách v obecních bytech, nákup 2 ks kotlů na ZDVOP. Oprava oken proběhne ve všech bytech na konci měsíce března až bude lepší počasí. 

           Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

             Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

B.     Bod 7: ZO projednalo možnosti pořízení automobilu, bod trvá

            Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

             Pro 6, proti 0, zdržel se 0                     

32.              Rozprava: 

Ukončení zastupitelstva obce v 21:40 hod

 Ověřovatelé zápisu: 

    p. Ing. Sadílek   ………………………………………...

    p. Čapek…………………………………………………

    pí. Marková od odchodu Ing. Sadílka……………………..

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 11. 3. 2023

Sejmuto:                                                             

 

 

 
 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.