Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2023

       ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 1/2023 ze dne 11.1. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

 

   

      Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

 

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za prosinec 2022

3.                   Nové parcely-projednání informací

4.                   ČOV- brána (bod trvá) 

5.                   Lesy – činnost v lese 

6.                   Hasiči-  stříkačka pro SDH děti

7.                   Oprava rozhlasů po obci - projednání informací

8.                   Záměr odprodeje sněhové radlice

9.                   A. Záměr hospoda- bod trvá , B. Žádost pan Ing. Vaněk

10.               Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IV-12-2025398 HB    

             Nová Ves u Chotěboře, p.č. 833/6 knn     

11. 

Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)6.  

Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Záměr prodeje Avie a prodeje stavební parcely v Kohoutově (bod trvá nové zveřejnění záměru v lednu 2023), 8. Automobil pro služební účely( bod trvá),

 9. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 10. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli )

                                                         

12. Rozprava    

 

 

 Termín konání: 11.1.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

  Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Karlík, Kolář, Málková, Ing. Sadílek,Marková

 Omluveni: Ing. Arch. Marek

 Hosté:

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Koláře, pana Čapka

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc prosinec 2022  

 

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám. 

Starostka obce zastupitelstvu předložila projektovou dokumentaci pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, zastupitelstvu předneseny informace, naplánována schůzka s projektantem na 16.1. 2023, na dalším zasedání budou předneseny informace. Na úřední desce je uveřejněna informace k ÚP změna č.3 do 31.1. 2023.

     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace                    

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

 

4.                  Starostka přednesla informace o ČOV, bod budování brány na ČOV nadále trvá. Starostka přednesla informace o opravě sady mechanických ucpávek, ložisek motoru cenová nabídka opravy 33.012,- Kč bez DPH (oprava ponorného míchadla)

            Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku na opravu ponorného míchadla

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

5.                  Starostka předala slovo místostarostovi panu Doležánovi, který přednesl informace o práci v lese

            ( sadba stromů, vyžínání, natírání stromků, těžba), byl doplněn Ceník prací v obecních lesích 

              Návrh usnesení: ZO schvaluje doplnění Ceníku prací v obecních lesích s platností od 11.1.  

              2023

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

      

 

6.                   Starostka přednesla zastupitelstvu informace o Žádosti o dotaci z PRV (podání hlášení o změnách   v projektu Hasičská stříkačka pro požární sport). Starostka informovala zastupitele, že proběhla komunikace s dodavatelem hasičské stříkači o konkrétních požadavcích Nové Vsi u Chotěboře (uvedeno na zakázkovém listě)

                    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                     Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

7.                  Starostka přednesla zastupitelstvu cenovou nabídku od firmy MOPOS na opravu a rozšíření modernizaci obecního rozhlasu v obci Nová Ves u Chotěboře v listopadu, bod splněn

    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

      Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

8.                  ZO projednalo opětovný ( uveřejněno v roce 2021) návrh zveřejnění Záměru na prodej sněhové radlice 

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zveřejnění záměru na prodej sněhové radlice v ceně 8.000,- Kč bod trvá do 31.1. 2023, v únoru bude popřípadě znovu zveřejněn záměr nový

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

9.                  A. ZO projednalo Záměr pronájmu hospody (nebytových prostor), nové zveřejnění záměru do konce měsíce ledna 

                   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace, zveřejnění záměru trvá do 31.1. 2023

                     Pro 8, Proti 0, zdržel se 0

 

             B.  Starostka přednesla žádost p. Ing. Vaňka na pronájem pouze části nebytových prostor (hospody)

                       Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesenou žádost a bod nadále trvá

                        Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

10.              Starostka přednesla zastupitelstvu smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2025398 Nová Ves u Chotěboře,p.č.833/6 knn

                      Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a pověřuje starostku podpisem

                      Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

11.              Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.8

                    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                     Pro 8, proti 0, zdržel se O

    

12.              Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)6.  

Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Záměr prodeje Avie a prodeje stavební parcely v Kohoutově (bod trvá nové zveřejnění záměru v lednu 2023), 8. Automobil pro služební účely( bod trvá),

 9. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 10. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli )

 Různé: Starostka informovala ZO o rozšíření dlouhodobých úkolů v bodu různé, provedla kontrolu dlouhodobých úkolů 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření dlouhodobých úkolů, provedena kontrola veškerých záměrů, které budou v únorovém zasedání zařazeny do programu zasedání a nově uveřejněny

        Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno                                          

                

                    

13.              Rozprava:

Ukončení zastupitelstva obce v 19:00 hod

 Ověřovatelé zápisu: 

    p. Martin Kolář …………………………

    p. Petr Čapek .………………………………

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 13. 1. 2023

Sejmuto:                                                             

 

 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.