Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2009

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 10/2009

 

konané dne 2.11.2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 7. 9. 2009
• kontejnery na tříděný odpad - bod trvá,
• dodatek smlouvy se ZD ohledně nájmu prodejny - bod trvá,
• příprava PD na průtah obcí - bod trvá,
• územní plán obce - bod trvá,
• ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. Výběr banky na poskytnutí úvěru na akci mosty – ze tří oslovených bank KB a.s, ČS a.s, GEM Banka předložily nabídku dvě banky KB a.s. a ČS a.s. Výběrová komise vybrala nabídku KB a.s. ZO schvaluje návrh výběrové komise na vítěze - KB a.s. a ukládá starostovi podepsat úvěrovou smlouvu -přijato všemi hlasy
4. Udělení licence na autobusovou linku 600993 a na KÚ se pošle kladné stanovisko - přijato všemi hlasy
5. Dodatek k zřizovací listině ZŠ Nová Ves u Chotěboře na příjem finančních darů, které budou využity pro činnost ZŠ Nová Ves u Chotěboře - přijato všemi hlasy
6. Nabídky na stavbu rybářské bašty - dvě předložené nabídky ZO postupuje výboru organizace k rozhodnutí a výběru dodavatele - přijato všemi hlasy
7. Rozpočet obce na rok 2010 ve druhém čtení. Během listopadu budou provedeny poslední korektury dle rozpočtu 2009 - přijato všemi hlasy
8. Kapitálový vklad ve výši 18.000,-Kč na zajištění kontokorentního úvěru Podhůří Železných horhor - přijato všemi hlasy
9. pro akci řešící veřejné prostranství – náves, nabytí části pozemků par. č. 2061, par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071 v k.ú. a obci Nová Ves u Chotěboře bylo ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informaci o stavu veřejné zakázky Perno
2. informaci o probíhající akci na opravě kostela - výměna oken
3. informace o přípravě dokumentace na řešení veřejného prostranství byla předána projektová dokumentace, čeká se na souhlas kraje s návrhem na smlouvu na provedení prací na jejich pozemcích
4. informace o přípravě dokumentace na řešení zeleně v obci - zpracovává se projektová dokumentace
5. informace o akci na opravu mostů na vodoteči Novoveského potoka - běží jednotlivé práce dle harmonogramu, ukončeny betonáže horních mostu v 45. Týdnu se proveden demontáž mostu na dolním konci
6. informace o probíhajících pracích na hřbitově a další práce budou povolovány dle stavu rozpočtu (demontáž velkého kříže a oprava nebo výměna kamene a oprava kněžského hrobu)
7. informaci o převodu pozemků v Novém Dvoře v současnosti má obec dohodnuto 16,5 podílů je podepsáno v 45.tydnu bude podepsán 17 –díl a 0,5 podíl se řešen v pozůstalosti
8. žádost o skácení starého stromu – Lípa Srdčitá – žádost je postoupena soudnímu znalci, který 11.11 provede ohledání stromu a vyhotoví posudek
9. zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele územního plánu. Během listopadu se provede dokončení těchto podmínek a obešle se sedm firem na výběrové řízení
9. obdržení materiálů k výpočtu nákladů MŠ Víska a pověřuje starostu připravit tento materiál na příští zasedání
10. Smlouvu mezi obcí a Lesy ČR na revitalizaci Novoveského potoka
11. Poděkování ZŠ Buttulova za příspěvek na adaptační pobyt žáků z obce
12. Zvací dopis z obce Lohmen na tradiční adventní trhy k zahájení adventu
13. Podepsaný dodatek na poskytnutí dotace v rámci PRV se SZIF - mosty změna termínu odevzdání závěrečného vyhodnocení akce
10. Vyjádření paní V. k dlužným částkám za odpad a stočné ZO schvaluje mimořádné prominutí pohledávky za stočné - předložení nájemních smluv, kde tuto povinnost platí jinde, ale trvá na uhrazení poplatků za odpad v plné výši – trvale hlášený pobyt na č.p.63 – přijato všemi hlasy
14. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, PS) 1.197.615,07Kč
TV KB 1.011.862,31Kč
Úvěry č.p. 6 -4.333.200,00Kč

ZO ukládá :
1. Starostovi připravit seznámení občanů v občasníku se systémem Czech Point
2. ukládá starostovi podepsat úvěrovou smlouvu


závěr jednání ukončen 19.45

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.