Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2010

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř. číslo 10/2010
konané dne 6. 9. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

Body jednání:
1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy
2. Kontrola úkolu ze zasedání 12. 7. 2010; řešení zvonu na kostelu – bod trvá,
ostatní úkoly jsou splněny

3. Informace o zakázce Separovaná sběr
ZO projednalo zprávu o dokončení této zakázky a bere na vědomí tuto
informaci – přijato všemi hlasy

4. Informace o zakázce z programu POVV
ZO bere na vědomí stav akce – akce je těsně před dokončením, bude provedeno závěrečné vyhodnocení – přijato všemi hlasy
5. Informace o zakázce opravy kostela
ZO bere na vědomí stav dokončovacích prací na kostele – přijato všemi hlasy
6. Návrh zadání úpravy územního plánu v obci
a) ZO Nová Ves u Chotěboře schvaluje zadání územního plánu obce Nová Ves u Chotěboře.
b) ZO ukládá starostovi, aby vydal pokyn zpracovateli a pořizovateli ÚP ke zpracování návrhu územního plánu a jeho následné projednání. – přijato všemi hlasy

7. Žádost o příspěvek na adaptační pobyt žáku ZŠ Buttulova
ZO schvaluje příspěvek ve výši 500Kč na žáka – přijato všemi hlasy
8. Nákup nových kontejnerů na separovaný sběr
ZO schvaluje nákup 3ks kontejnerů na separovaný sběr – přijato všemi hlasy
9. Informace z Mikroregiónu Podoubraví
ZO bere na vědomí. Zástupcům obce, kteří obsadili pěkné 9. Místo ostatní členové děkují a gratulují.
10. Oznámení o zahájení řízení na úseku ochrany přírody
ZO bere na vědomí, že Česká inspekce ŽP se do dnešního dne nevyjádřila na rozpor zaslaná ZD Nová Ves - Víska – přijato všemi hlasy
11. Rozpočtové změny provedené 6,7/2010
ZO schvaluje provedení rozpočtových opatření dle předloženého návrhu.
RO č. 2 příjmy 887,9tis.Kč a výdaje 366,6tis.Kč
RO č. 3 příjmy a výdaje 4.577.900,-Kč
RO č. 4 příjmy a výdaje 0,-Kč
RO č. 5 příjmy a výdaje 0,-Kč
RO č. 6 příjmy a výdaje 0,-Kč
RO č. 7 příjmy 5.913.900,-Kč a výdaje 5.846,500,-Kč – přijato všemi hlasy
12. Žádost o udělení licence pro linku 600380 a 600390
ZO bere na vědomí a nemá připomínky – přijato všemi hlasy
13. Uzavírka silnice III. Třídy 34524 mezi Novou Vsí a Vískou na dny 8 a 9. 9. 2010
ZO bere na vědomí a nemá připomínky – přijato všemi hlasy
14. Výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace – Osada Nový Dvůr
ZO schvaluje návrh výběrové komise na vítěze zakázky rekonstrukce místní komunikace v osadě Nový Dvůr. Vítěz zakázky je M-Silnice a.s. v celkové částce 424.378,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy – přijato všemi hlasy
15. Pozvánka obce Víska na setkání obcí s názvem Víska
ZO bere na vědomí – přijato všemi hlasy
16. Stavy účtů:
Běžný účet: KB 466.337,32Kč
ČSOB 63.790,81Kč
ČS 222.653,69Kč
Termínovaný účet: 562.596,27Kč
Úvěr ke splacení: -5.583.100,00Kč
17. Různé. Neplacení nájmu v bytě č. 4 na č. p. 6 J Plašil- M. Svobodová
ZO pověřuje starostu projednat dorovnání dluhu za měsíc 6,7,8/2010. ZO požaduje dorovnání dluhu do 15. 9. 2010. V případě nedorovnání dluhu bude na příštím zasedání ZO projednáno ukončení nájemní smlouvy – přijato všemi hlasy

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.