Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2012 z 3.9.2012

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř. číslo 10/2012
k
onané dne 3. 9. 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny
Body jednání:

1.Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy

2.Kontrola úkolu ze zasedání 2. 7. 2012 
a.     Nákup 1/24 od dědiců po Brožových – bod trvá
b.    Směna pozemků se statkem Doubravka – bod trvá
c.    - ostatní úkoly jsou splněny

3.Projednání informací o kontrole akce MK v Novém Dvoře
ZO bere na vědomí kontrolu akce krajem Vysočina – přijato všemi hlasy

4.Projednání informací o stavu akce zeleň v obci
ZO bere na vědomí podanou informaci – přijato všemi hlasy

5.Projednání informací o akci MAS Podhůří Železných hor Cesta poznání
ZO bere na vědomí informace o slavnostním otevření provozu 14. 9. 2012 v Chotěboři – přijato všemi hlasy

6.Projednání informací z valné hromady Svazku obcí Podoubraví
ZO bere na vědomí informace z VH SVOP – přijato všemi hlasy

7.Projednání návrhu územního plánu obce Nová Ves u Chotěboře
ZO schvaluje dle, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a dále dle § 54 odst. 2 stavebního zákona v souladu s ustanoveními § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydaní územního plánu obce Nová Ves u Chotěboře – přijato všemi hlasy

8.Projednání odprodeje části obecního pozemku PK p. č.118/1 na základě žádosti manželů Holoubkových
ZO schvaluje odprodej obecních parcel vzniklých z PK p. č.118/1 a to 118/3, 118/5,118/11manželům Holoubkovým č. 118 a p. č.118/6 a 118/12 manželům Vackovým č.p.56 dle geometrického plánu za ceny běžné. Záměr byl schválen 7.1.2008 pod č. j. 5/1/2008 – přijato všemi hlasy

9.Projednání výměny bytu v č.p.6 3NP a 2NP
ZO schvaluje výměnu bytů č. 302 do č. 204 – přijato všemi hlasy

10.Projednání přidělení bytu 203 2+kk
ZO schvaluje přidělení bytu 203 Adrianě Kudláčkové z Mukařova – přijato všemi hlasy

11.Projednání žádosti o příspěvek na adaptační pobyt ZŠ Buttulova pro žáky z obce
ZO schvaluje příspěvek na adaptační pobyt žáku ZŠ Buttulova Chotěboř ve výši 500Kč na žáka z Nové Vsi tj. celkem 3.500Kč – přijato všemi hlasy

12.Projednání žádosti o licenci autobusové linky 600993
ZO schvaluje zřízení linky a využití autobusové zastávky – přijato všemi hlasy

13.Projednání žádosti o příspěvek Asociace rodičů a přátel postižených dětí
ZO neschvaluje žádost o příspěvek – přijato všemi hlasy

14.Projednání požadavku na aktualizaci územně analytických podkladu pro UAP GIS Chotěboř
ZO bere na vědomí informace – přijato všemi hlasy

15.Projednání návrhu darovací smlouvy mezi obcí a Podhůřím Železných hor o.p.s.
ZO schvaluje darovací smlouvu ve výši 21.029,-Kč na zajištění finanční spoluúčasti na akci „Cesta poznání“ – přijato všemi hlasy

16.Projednání informací odkanalizování dešťových vod v MK v Novém Dvoře
ZO bere na vědomí ukončení akce a předložení závěrečných protokolů a fakturace firmou Ladislav Škaryd Dřevokov – přijato všemi hlasy

17.Projednání smlouvy o výpůjčce obecních pozemků
ZO bere na vědomí smlouvy o výpůjčce pozemku a smlouvě umožňující stavbu na cizím pozemku mezi obcí a SÚS Vysočina na zajištění rekonstrukce propustku na bezlejovské – přijato všemi hlasy

18.Projednání odprodeje pozemku zaploceného u č.p.50
ZO schvaluje odprodej pozemku na základě geometrického plánu, Záměr byl schválen 2.7.2012 pod č. j. 9/9/2012 – přijato všemi hlasy

19.Projednání žádosti DD Nová Ves u Chotěboře na úpravu odjezdu školního autobusu – dřívější odjezd pro zajištění i školní docházky do ZŠ Maleč
ZO schvaluje postoupit žádost na Veolii Transport Východní Čechy – přijato všemi hlasy

20:Různé
Projednání informací sousedské rozepři ohledně historické kanalizaci
ZO bere na vědomí informaci, že: Na pozemcích č.p.102 a č.p. 190 se nachází historický kanál, který obec nemá v evidenci. Z důvodu sporu mezi majiteli výše zmíněných nemovitostí o vpusť, obec navrhuje, že v případě nutnosti bude tento kanál včetně vpusti zahrnut do kanalizačního řádu obce. Tento návrh nezbavuje jednotlivé majitele zachováním věcných břemen na těchto pozemcích. Starosta na jednání, kde byl přítomen Stavební úřad Chotěboř nabídl dodání materiálu na šachtu s tím, že zabudování si provedou majitele nemovitostí – přijato všemi hlasy
Projednání vyplacení daru.
ZO schvaluje vyplacení daru schváleného na zasedání 2.4.2012 pod č.j.18/4/2012  pro starostu a  místostarostu ve výši 15.000Kč – přijato všemi hlasy

21.Stavy účtů:
Běžný účet:       
KB                   193.641,94Kč
ČSOB                 41.157,06Kč
ČS                      54.570,73Kč
Úvěr ke splacení:              -3.065.100,00Kč

Závěr zasedání 20.30

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.