Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2013 z 2. září 2013

ZÁPIS ZE  ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE

 poř. číslo 10/2013 konané dne 2. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny

 Body jednání:

 1. Projednání návrhu programu
ZO schvaluje navržený program zasedání – schváleno všemi hlasy

 2. Kontrola úkolu ze zasedání 5. 8. 2013
Všechny body splněny

 3. Projednání informace o průběhu oprav stropů v ZŠ a schválení dodatku
a) ZO bere na vědomí průběh prací na opravě stropů

b) ZO schvaluje opravu omítek a podlah a elektroinstalace

c) ZO schvaluje přístavbu zádveří v zadním traktu 
ZO schvaluje body b) a c) všemi hlasy

4. Projednání informace o průběhu zateplování a výměny oken v ZŠ
ZO bere informace na vědomí

 5. Projednání informace o stavu akce Revitalizace zeleně v obci
ZO bere na vědomí informace o stavu akce

 6.Projednání informace o stavu prací na oplocení ZŠ
ZO bere na vědomí

 7.Projednání vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení Průtah silnice 345 v obci
ZO schvaluje dokumentaci pro stavební povolení v původní podobě

 8.Projednání zpráva o průběhu kontroly plateb pojištění ZP  
ZO bere na vědomí zprávu z kontroly

 9.Projednání rozpočtová změna č. 6
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 6

 10.Projednání společenské akce Podoubravský víceboj v Krucemburku  
 ZO schvaluje sestavu pro reprezentaci ve složení Ilona Běloušková, Ing. Miloš Uchytil, Bc.Roman Sadílek, Martin Bříza

 11.Projednání žádost o odkoupení obecního pozemku u č. p. 105
ZO pověřuje starostu projednáním žádosti s majitelem č. p. 105

 12.Projednání nabídka odkupu pozemku v majetku Kraje Vysočina
ZO schvaluje záměr odkupu

13. Projednání nabídka na odkup parcel pod cestou do Kohoutova
ZO schvaluje nabídku a návrh Kupní smlouvy

14.Projednání příprava projektů na rok 2014
ZO schvaluje přípravu projektu na Kulturní dům, Hasičskou zbrojnici, chodníky

15. Projednání pozemek pod areálem družstva ŽV PK 2120
ZO schvaluje záměr odprodeje pozemku PK 2120

 16. Projednání ukončení akce na zabezpečení majetku obce
ZO bere na vědomí informace o ukončení akce

17.Projednání žádost p. Klusáčka
ZO neschvaluje žádost p. Klusáčka a vysvětlení podá starosta obce

 18. Projednání informace o průběhu prací na opravě mostu – harmonogram prací je plně dodržován. Termín dokončení je 31. 10. 2013. Uzavírka mostu bude ukončena nejpozději 15. 11. 2013, Veškeré povrchové práce – chodníky, úprava u č. p. 52 a 96 a vrchní obrusné vrstvy asfaltu budou do května 2014.

 Stavy účtů:

 

bankovní   zůstatky

zůstatky   jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100    KB

288.618,64

451

200          na č. p. 6

1.999.400,00

231

110    ČSOB

281.088,36

 

             Na park místa

359.200,00

231

120    ČS

120.999,06

 

 

 

231

130    ČNB

51.937,13

 

Škola

1.339.158,00

 

 

 

 

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.