Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2011

ZÁPIS ZE  ZASEDANÍ  ZASUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 10/2011
konané dne 5. 9. 2011 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny     

Body jednání: 

 1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 9/2011 z 4. 7. 2011  
  - všechny body jsou splněny  - ZO schvaluje všemi hlasy
 2. Program zasedání zastupitelstva obce  5.9. 2011 – ZO schvaluje všemi hlasy
 3. Informace o stavu veřejné zakázky „Oprava 4. mostu přes vodoteč Novoveského potoka“ v obci Nová Ves u Chotěboře, projednání posunutí splátek úvěru
  a)    ZO bere na vědomí informace o stavu zakázky, vyhodnocení a ukončení zakázky – přijato všemi hlasy
  b)    ZO schvaluje změnu termínu splátek u úvěrové smlouvy č.0331169409 z důvodu pozdějšího termínu kontroly SZIF na leden 500tis. a únor 700tis.

 4. Informace o stavu veřejné zakázky „ Obnova pamětních míst a drobných sakrálních staveb“
  ZO bere na vědomí informace o stavu zakázky – přijato všemi hlasy
 5. Informace o veřejné zakázce „Tlaková kanalizace a ČOV v obci Nová Ves u Chotěboře“
  ZO bere na vědomí informace o stavu zakázky – přijato všemi hlasy
 6. Informace o stavu veřejné zakázky Dětské hřiště
  ZO bere na vědomí ukončení zakázky a přípravu slavnostního otevření – přijato všemi hlasy
 7. Projednání programu slavnostní otevření dětského hřiště 18. 9. 2011.  
  ZO schvaluje program slavnostního otevření dětského hřiště 18. 9. 2011
             - vše přijato všemi hlasy
 8. Projednání žádosti Dětského domova o výměnu bytu v č. p. 6 a zahájení nové služby pro děti
  a)  ZO bere na vědomí žádost Dětského domova
  b)  ZO schvaluje zahájit další jednání o pronájmu bytu s DD Nová Ves - vše  přijato všemi hlasy
 9. Projednání žádost CHKO Železné hory o změnu zón jednotlivých chráněných oblastí
  ZO schvaluje žádost CHKO Železné hory na úpravu zón v chráněné krajinné oblasti dle navrženého podkladu – přijato všemi hlasy
 10. Projednání žádosti pana Jaroslava Bláhy na odkoupení pozemku
  a)    ZO bere na vědomí tuto žádost a po vyjasnění vlastnických práv bude tato žádost znovu projednána na zasedání zastupitelstva obce – vše přijato všemi hlasy
 11. Projednání výkupu pozemků v Zastrání dle Geometrického planu
  ZO schvaluje výkup pozemku dle GP (ostatní plocha a komunikace) a stanovuje cenu výkupu 0,10Kč za m2 – přijato všemi hlasy
 12. Projednání výkupu pozemků do Kohoutova (Podlesí) dle Geometrického planu
  ZO schvaluje výkup pozemku dle GP (ostatní plocha a komunikace) a stanovuje cenu výkupu 0,10Kč za m2 – přijato všemi hlasy
 13. Projednání stravování obecního úřadu obce Nová Ves u Chotěboře
  ZO bere na vědomí návrh a pověřuje starostu předložit návrh stravování zaměstnanců v roce 2012 a zahrnout náklady do rozpočtu obce pro rok 2012 - přijato všemi hlasy
 14. Různé.
  a.     Nákup malotraktoru
  ZO pověřuje k 1. Listopadu 2011 sepsání smlouvy s distributorem a vyjednání dalších možností financování – přijato všemi hlasy
  b.    Obnova zeleně v Obcích Nová Ves u Chotěboře
  ZO pověřuje starostu prověřit možnosti profinancování této akce rozdělením do etap s přihlédnutím k financování kanalizace a ČOV
  Z
  O schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele
  ZO pověřuje starostu výsledky předložit ZO spolu s prvním čtením rozpočtu na rok 2012 - přijato všemi hlasy
  c.   Povodeň v srpnu 2011 na ulici k Bezlejovu
  Projednat s krajem a SÚS rekonstrukci mostu na silnici 34525, zvýšit jeho průtočnost při bleskových povodních
  Upravit stávající hráz do podoby poldru, pro tuto variantu nechat vypracovat technické řešení
  ZD nová Ves Víska provede opatření v oblasti výsevu na zmíněné lokalitě – přijato všemi hlasy
  d.     Projednání žádosti ZD Nová Ves Víska – Havarijní stav rybníka v Borovině ve Vísce a dočasné uložení násady kapra v obecních rybnících
  ZO schvaluje žádost na nouzové a dočasné uložení násady kapra do rybníka Perno – přijato všemi hlasy
  e.      Informace o zahájení prací na parku u kostela a přípravu pro chodníky
  ZO bere rozsah prací - přijato všemi hlas
  f
  .      Projednání rozpočtových opatření 4, 5 2011
  ZO bere schvalujer povedení rozpočtových změn - přijato všemi hlasy
  g.     Starosta poděkoval týmu Podoubravského víceboje za dobrou reprezentaci obce a zisku 2. místa

 Závěr zasedání 20.42

 

 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: