Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2013 z 23. září 2013

ZÁPIS ZE  ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE

 poř. číslo 11/2013 konané dne 23. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny

 Body jednání:

 1. Projednání návrhu programu
ZO schvaluje navržený program zasedání – schváleno všemi hlasy

 2. Projednání informace o průběhu výběrového řízení na kanalizaci a ČOV
a) ZO potvrzuje a schvaluje rozhodnutí starosty zrušit výběrové řízení na zhotovitele akce „Tlaková kanalizace a ČOV Nová Ves u Chotěboře“,  z důvodu nesouladu PD s vyhláškou č. 230/2012 SB. Zákona o veřejných zakázkách
b) ZO ukládá starostovi obce nejpozději 25.9.2013 vypsat opakované výběrové řízení
c) ZO ukládá starostovi obce, aby smluvně zajistil s projektantem požadované úpravy PD
ZO schvaluje body a) a c) všemi hlasy

3.Různé. Projednání dopisu paní Procházkové ze dne 12.7.2013.

Na základě dopisu zastupitelstvo obce rozhodlo takto.
a) ZO oznamuje, že uváděná problematika se netýká obecního pozemku a majetku.
b) ZO ruší všechna dosavadní rozhodnutí v této věci a končí dosavadní aktivity ve snaze pomoci při urovnání sporu.
ZO schvaluje body a) a b) 7 hlasy pro, Bc. Roman Sadílek se z důvodu střetu zájmu zdržel hlasování

 4.Projednání informace o stavu objízdných tras přes intravilánu obce
ZO schvaluje omezení průjezdu přes mostek na točně a zadní cestě na Bezlejov ( u.č-p 143 a e.č.10)bere na vědomí informace o stavu akce - schváleno všemi hlasy

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.