Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2012 z 5.11.2012

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 12/2012 konané dne 5. 11. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny

 Body jednání:

 1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje doplněný program dle přílohy -  přijato všemi hlasy

 2. Kontrola úkolu ze zasedání 1.10. 2012 
a.     Směna pozemků se statkem Doubravka – bod trvá
b.    - ostatní úkoly jsou splněny

 3. Projednání informací o opravách místních vozovek
ZO bere na vědomí podanou informaci  – přijato všemi hlasy

4. Projednání informací o podaných žádostech na MAS
ZO bere na vědomí podanou informaci o podaných  žádostech na MAS – přijato všemi hlasy

5. Projednání informací o SR a schůzce zakladatelů MAS
ZO bere na vědomí dovolbu správní rady a dozorčí rady – přijato všemi hlasy

6. Projednání informací o odeslání odpovědí na dopis JUDr. Karla Rohra
ZO bere na vědomí odeslání dopisu – přijato všemi hlasy

7. Projednání žádosti o licenci linky 600310
ZO schvaluje žádost a doporučuje udělení licence – přijato všemi hlasy

8. Projednání žádosti o odprodej pozemku v osadě Nový Dvůr
ZO schvaluje přeložení na příští zasedání z důvodu neúčasti navrhovatele – přijato všemi hlasy

 9. Projednání Informace o atrahování věci stanicí Pavlov
 ZO bere na vědomí podanou informaci  – přijato všemi hlasy

 10. Projednání výsledků kontroly BOZP a PO v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
ZO schvaluje opravu chodníku před školou a oken v nejbližším možném termínu a přípravu tarasu na oplocení u školního hřiště – přijato všemi hlasy

 11. Projednání dodatku ke smlouvě s COOP družstvem HB
ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s COOP – přijato všemi hlasy

12. Projednání informace o zahájení řízení věci na základě námitek na zóny v CHKO Železné hory
ZO bere na vědomí – přijato všemi hlasy

 13. Projednání financování oprav místních vozovek
ZO schvaluje proplacení faktur za opravu místních komunikací z rozpočtové rezervy – přijato všemi hlasy

14.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013 2. čtení
ZO schvaluje 2. čtení rozpočtu na rok 2013 – je navržen jako vyrovnaný – přijato všemi hlasy

15. Příprava ÚP Uhelné Příbrami
ZO bere na vědomí 1. Změnu v ÚP Uhelné Příbrami – přijato všemi hlasy

16. Projednání žádosti Pozemkového fondu.
ZO bere na vědomí žádost o vyjádření se k pozemku 838/1 – obec má o tento pozemek zájem – je v ÚP – přijato všemi hlasy

17. Projednání přidělené obecního bytu
ZO přesunuje bod na příští jednání – přijato všemi hlasy

 18. Projednání informací o odpadech
ZO bere na vědomí informaci o odpadovém hospodářství v obci – přijato všemi hlasy

 19. Projednání informací z honebního společenstva  Nová Ves –Víska
ZO bere na vědomí prodloužení pronájmu pozemků společenstvu a volbu zástupce obce místopředsedou společenstva  – přijato všemi hlasy

 20. Projednání nabídky mapového portálu
ZO bere na vědomí nabídku a pověřuje starostu zpracováním nabídek konkurenčních firem – přijato všemi hlasy

 21. Projednání rozpočtových změn č. 7
ZO schvaluje provedení rozpočtové změny č. 7  – přijato všemi hlasy

 22. Stavy účtů: Běžný účet:       

KB                   133.718,23Kč
ČSOB                   72.184,96Kč
ČS                      59.660,92Kč

Úvěr ke splacení:              -2.864.000,00Kč

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.