Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 5.11.2007
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr - bod trvá
ˇ získat podklady pro funkci opatrovníka splněno je nutné zajistit chod této funkce - bod trvá
ˇ příprava projektu pro Novoveský potok - bod trvá
ˇ umístění cedule pro školní hřiště - splněno
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. rozpočet obce na rok 2008 v příjmech 3.314.200,-Kč a ve výdajích 4.114.200,-Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazeno přebytkem z roku 2007 - přijato všemi hlasy
4. žádost Dětského domova o přidělení bytu 3+1 pro účely chovanců DD po dovršení 18.let s dozorem DD.
5. nabídnutí bytu 5+1 v 3.N.P veřejnosti k pronájmu - přijato všemi hlasy
6. žádost MŠ Víska o příspěvek na hračky v částce obvyklé - přijato všemi hlasy
7. dodatek smlouvy s firmou Odas Miloslav Odvárka na zajištění svozu KO - přijato všemi hlasy
8. smlouvu s firmou CONNEX na zajištění dopravní obslužnosti - přijato všemi hlasy
9. roční předplatné aktualizací souboru Veřejných zakázek - přijato všemi hlasy
10. ustanovení výběrové komise pro přidělování bytů ve složení : R.Sadílek, Z.Pavlasová, B.Zmeková, M.Bříza, Ing. Pospíchal. Termín v týdnu od 17. do 21.12.2007 - přijato všemi hlasy
11. 10. letý pronájem pozemků na niž hospodaří statek Doubravka. Záměr bude vyvěšen 1. měsíc, a pak bude připravena smlouva - přijato všemi hlasy
12. žádost o finanční příspěvek ZŠ Nová Ves u Chotěboře na nakoupení koberce ke čtenářskému koutku - přijato všemi hlasy
13. návrh na mimořádnou odměnu pro Ing. Uchytila ve výši jednoho platu za zjištěná rekonstrukce Staré hospody - přijato všemi hlasy
14. provedení rozpočtových změn a úpravu rozpočtu roku 2007, tak aby byly vyrovnány příjmové a výdajové položky dle skutečnosti. Zpráva bude předložena lednovém zasedání - přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci. Jímky budou pro všechny nemovitosti. V případě nesouhlasu majitele nemovitosti o umístění na jeho pozemku, bude umístěna na veřejném prostranství a majitel si zajistí další součinnost - přijato všemi hlasy
2. informace o postupu prací na staré hospodě. Proběhlo kolaudační řízení celé budovy. Na přístavek bude vypsáno samostatné výběrové řízení. Do komise ZO volí Ing. Filipa CSc, Ing.Arch Marka, Pavla Koláře, náhradník Ing. Uchytil a Ing. Pospíchal. Termín vyhlášení do 5.1.2008- přijato všemi hlasy
3. informace o postupu prací na kostele. Dále bere na vědomí vyúčtování nákladu.
4. informace o postupu prací na kapli
5. zprávu z mimořádného auditu hospodaření obce, ukládá opatření provádět včas rozpočtová opatření schváleného rozpočtu dle skutečnosti - přijato všemi hlasy
6. neuskutečnění návštěvy Lohmenu - pro zdravotní důvody se cesta neuskutečnila
7. nabídku na symboliku obce a neschvaluje ji
8. program Zelená energie, pověřuje se starosta zajištění informací o příspěvek na Program osvěta a vzdělávání a připravit projekt se zapojením obyvatel a základní školy
9. žádost o odkoupení akcií ČS.as.s a neschvaluje ji
10. projekt a rozpočet na stavbu čekárny Nový Dvůr, byla předána dokumentace na zajištění výstavby čekárny
11. nabídku divadelní společnosti Víska. V Termínu 29.12.2007 v kulturním domě proběhne divadelní představení.
12. žádost rodiny Málkových z Nového Dvora o prověření stavu lípy srdčité u transformátoru
13. připomínky zástupců nájemníků č.p.63 k možnostem satelitního příjmu. Pověřuje se p. M.Bříza zjištěním skutečného stavu příjmu 6.jednotek a informováním o výsledku do konce 49.týdne
14. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 2.075.520,69Kč
TV KB 792.607,29Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -5.265.618,50Kč

ZO ukládá :
1. starostovi zajištění informací o příspěvek na Program osvěta a vzdělávání a připravit projekt
2. starostovi zajistit divadelní představení v kulturním domě.
3. starostovi zjistit stav lípy srdčité na obecním pozemku u Málku.


závěr jednání ukončen 19.40

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: