Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2023

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 2/2023 ze dne 1.2. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

 

   

      Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za leden 2023

3.                   Nové parcely-projednání informací

4.                   ČOV- brána (bod trvá) 

5.                   Lesy – činnost v lese 

6.                   Hasiči-  stříkačka pro SDH děti

7.                   Záměr odprodeje sněhové radlice

8.                   A. Záměr hospoda- bod trvá , B. Žádost pan Ing. Vaňek 

9.                   Žádost Pečovatelské služby Chotěboř o příspěvek na provoz na rok 2023

10. 

Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)6.  

Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Záměr prodeje Avie a prodeje stavební parcely v Kohoutově (bod trvá nové zveřejnění záměru v lednu 2023), 8. Automobil pro služební účely( bod trvá),

 9. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 10. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli )

                                                         

11. Rozprava    

 

 

 Termín konání: 1.2.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Karlík, Kolář, Málková, Ing. Sadílek (odchod 19:00 hod), Marková   (příchod p.18:15 hod)

 Omluveni: Ing. Arch. Marek

 Hosté:

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Karlíka, pana Doležána

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc leden 2023  

 

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám. 

Starostka obce zastupitelstvu předložila ZO smlouvu o dílo na zasíťování pozemků pro 8 RD v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře s firmou LNConsult s.r.o. zastoupenou Mgr. Lenkou Němečkovou, Dis., cena s DPH je 254.100,- Kč. Starostka předložila ZO kontrolní rozpočet na vodovodní řad, splaškový kanalizační řad, dešťový kanalizační řad. 

     Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostku podpisem                      

  Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 (Příchod pí. Marková 18:15 hod, změna hlasování)

 

 

4.        A. Starostka informovala zastupitelstvo obce o výběrovém řízení na zaměstnance obce dle daných podmínek, které budou uveřejněny na webových stránkách, na úřední desce obce Nová Ves u Chotěboře. Výběrové řízení bude uveřejněno do 1.3. 2023 do 16:00 hod, na dalším zasedání rozhodne zastupitelstvo obce o vhodném kandidátovi. Po tel. domluvě je možnost ukázky pracovní náplně zaměstnance ČOV.

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění výběrového řízení na obecního zaměstnance na ČOV

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

            B.  Budování brány na ČOV, bod trvá

        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

5.                  A. Starostka předala slovo místostarostovi panu Doležánovi, který přednesl informace o práci v lese

            ( sadba stromů, vyžínání, natírání stromků, těžba), předneseny informace k hospodaření v lese.

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0

             B.  Starostka navrhuje nákup jednoho nového křovinořezu   

                Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení křovinořezu cena 24.991,- Kč bez DPH

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

              C. ZO projednalo pořízení mulčovače ,které by se podávalo na dotační titul PGRLF les.

                  Návrh usnesení: ZO schvaluje podání dotačního titulu PGRLF les na pořízení mulčovače.

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno     

6.                   Starostka přednesla zastupitelstvu informace o Žádosti o dotaci z PRV (podání hlášení o změnách   v projektu Hasičská stříkačka pro požární sport). Starostka informovala zastupitele, že probíhá neustálá komunikace s dodavatelem hasičské stříkačky.

                   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                     Pro 8, proti 0, zdržel se 0

7.                  ZO projednalo opětovný (uveřejněno v roce 2021) návrh zveřejnění Záměru na prodej sněhové  radlice 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zvřejnění záměru prodeje sněhové radlice za 5.000,- Kč, záměr uveřejněn do 1.3. 2023

 

8.                  A. ZO projednalo Záměr pronájmu hospody (nebytových prostor)

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (hospody),

                   záměr uveřejněn do 1.3. 2023

                     Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

             B.  Starostka přednesla žádost p. Ing. Vaňka na pronájem pouze části nebytových prostor (hospody)

                       Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesenou žádost a bod nadále trvá

                        Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

9.                  ZO projednalo zveřejnění záměru na prodej AVIE ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře

                    Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej AVIE ve vlastnictví obce,  

                     nejnižší nabízená cena 8.000,- Kč. Doručení nabídek v obálce označené Nabídka AVIE- 

                     NEOTVÍRAT, hodnocení provede ZO na dalším řádném zasedání ZO dne 1.3. 2023

                       Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

10.              ZO projednalo záměr obce prodat stavební pozemek v Kohoutově. Zájemci o koupi pozemku musí 

            doručit písemnou nabídku na obecní úřad v Nové Vsi u Chotěboře v zalepené obálce označené:    NEOTVÍRAT- KOUPĚ STAVEBNÍHO POZEMKU Č.1 do 1.3. 2023 do 16:00 Hod. Vyhodnocení nabídek a splnění podmínek pro prodej rozhodne ZO na svém zasedání.

             Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavebního pozemku v Kohoutově

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

11.              ZO projednalo podání žádosti z programu Obnovy venkova na rok 2023

              Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti z Programu obnovy venkova na rok 2023 na opravu komunikace v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře par. č. 2077/1, 2189

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

12.              Starostka přednesla žádost Pečovatelské služby Chotěboř o příspěvek na provoz služeb

             Návrh usnesení: ZO schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na provoz služeb 

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

 

13.              ZO projednalo výsledky inventur 

    Návrh usnesení: ZO schvaluje provedení inventur za rok 2022 ve složení inventurní komise , předseda: pí. Marková Jana, členové: p. Ing. Arch. Marek, p. Karlík a starostka obce Culková Andrea

      Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

14.              Starostka přednesla zastupitelstvu seznam navrhovaného obecního majetku k vyřazení.

             Návrh usnesení: ZO schvaluje vyřazení obecního majetku dle přiloženého soupisu

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

(Odchod p. Ing. Sadílka 19:00 hod, změna hlasování)

15.              Starostka přednesla ZO informace k místním částem 

A.                ZO projednalo místní část Kohoutov, stav komunikace , která byla opravována z programu POVV, stav obecních pozemků

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace, bod trvá do dalšího zasedání

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0

B.                ZO projednalo místní část Zastráň, stav komunikace, pořízení autobusové zastávky a její ukotvení 

   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace, bod trvá do dalšího zasedání 

     Pro 7, proti , zdržel se 0

 

16.              Starostka přednesla ZO informace, že proběhla revitalizace na parcelách č. 2180/15 a 62/1 obecních pozemcích v k.ú. Nová Ves u Chotěboře a bude provedena náhradní výsadba v počtu odstraněných stromů.  Nadále bude probíhat revitalizace v místní části Kohoutov, Nový Dvůr a na par.č. 2043 dle posudku arboristy.

Návrh usnesení: ZO schvaluje arboristické posudky na lípy a souhlasí s revitalizací na obecních    pozemcích. ZO schvaluje náhradní výsadbu na obecních pozemcích.

   Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

17.              ZO projednalo pořízení velkoobjemových kontejnerů z projektu Chytrá evidence odpadu- Svazek obcí Podoubraví.

            Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení velkoobjemových kontejnerů v počtu 4 ks na bio,

            3 ks na bílé a 3 ks na barevné sklo 

              Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

  

18.              Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)6.  

Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Automobil pro služební účely( bod trvá),

 8. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 9. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli )

 Různé: Z bodu různé byly přesunuty Záměry do programu jednání zasedání k novému zveřejnění.

 

A.    Bod 5: Starostka informovala ZO o opravách v obecních bytech, nákup nových schránek, oprava výmalby v obec. budově č. 6. Oprava oken proběhne ve všech bytech. Na budově č.p.63 musí být opraveny šablony střešní krytině ( dle počasí). Starostka navrhuje pořízení 4 ks nových kotlů.

            Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení 4 ks nových kotlů (od března 20% zdražují)

             Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

B.     Bod 6: Starostka informovala ZO k cestě par.č. 2080/1

            Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0

C.    Bod 7: ZO projednalo možnosti pořízení automobilu, bod trvá

            Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

             Pro 7, proti 0, zdržel se 0  

                    

19.              Rozprava: 

Ukončení zastupitelstva obce v 20:00 hod

 Ověřovatelé zápisu: 

    p. Miroslav Doležán …………………………

    p. Jiří Karlík .………………………………

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 6. 2. 2023

Sejmuto:                                                             

 

 

 
 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.