Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2024

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 3/2024 ze dne 4.3. 2024 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

      
  Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

 

Program:

 Schválení programu zasedání
 Kontrola usnesení za únor 2024
 Nové parcely- projednání informací
 Lesy – činnost v lese
 Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře- úsekové měření, informace 
 Hasiči- projednání informací, oprava střechy
 ČOV- projednání informací ( údržba, služby na ČOV)
 Rozpočtové opatření
 Odpady- projednání informací
 Ceník pronájmu KD
 Žádost Zemědělské družstvo Nová Ves – Víska zastoupené Ing. Romanem Sadílkem- schválení    záměru
12. Žádost pan Pelouch – vybudování příjezdové komunikace do místní části Zastráň

 

13. Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá                                                 

14. Rozprava    

 

 

 Termín konání: 4.3.2024

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Karlík, Málková, Ing. Sadílek, Doležán, Ing. Arch. Marek, Kolář

 Omluveni: Jindra

 

 Hosté: pan Němec T., pan Němec P., pan Holoubek S. st., pan Holoubek S ml., pan Kolář ( obyvatelé Kohoutova písemně pozváni na zasedání ZO)

           

 

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření, úprava v programu

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana

 Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Sadílka, Ing. Arch. Marka 

   Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc únor 2024

3.                  ZO projednalo cestu do Kohoutova. Starostka pozvala na zasedání ZO obyvatele místní části Kohoutov na projednání lokálních oprav komunikace do místní části. Pan M. H a paní J. H se nedostavili, zbytek obyvatel přítomen zasedání. ZO projednalo lokální opravy na komunikaci, obyvatelé nabídli spoluúčast na opravě v rámci brigády.

              Návrh usnesení: ZO schvaluje opravu komunikace do místní části v rámci lokálních oprav dle rozpočtu a možností obce

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

4.                  ZO projednalo žádost pana Peloucha z místní části Zastráně na opravu komunikace. ZO projednalo možnosti oprav komunikace v místní části Zastráň. V letošním roce by měla proběhnout oprava komunikace Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina na komunikaci č. 34526, bude tudíž navazovat oprava vjezdu do místní části Zastráň, oprava komunikace dle možností rozpočtu obce v místní části Zastráň. 

              Návrh usnesení: ZO schvaluje lokální opravy a opravu vjezdu do místní části Zastráň.

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

5.                  ZO projednalo žádost paní L. o prodej pozemku v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře LV 183. 

               Návrh usnesení: ZO žádost zamítá 

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno zamítnutí žádosti 

6.                  ZO projednalo nabídky na externí správu IT pro obecní úřad Nová Ves u Chotěboře a ZŠ Nová Ves u Chotěboře. ZO projednalo rekonstrukci stávající síťové infrastruktury v ZŠ Nová Ves u Chotěboře na základě provedené analýzy Ing. Vaňkem ( firma Nezamotej se) v částce  236 843,00, Kč s DPH.

A.    ZO projednalo nabídku pro obecní úřad Nová Ves u Chotěboře od firmy Nezamotej se (původně 2 htech s.r.o) na externí správu IT.

Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy Nezamotej se (OÚ pokračuje ve spolupráci) 2880,- Kč/ měsíčně, ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

B.     ZO projednalo nabídku pro ZŠ Nová Ves u Chotěboře na externí správu IT a nabídku na rekonstrukci síťové infrastruktury od firmy Nezamotej se. Starostka prověří možnosti využití dotace z Fondu Vysočiny na informační a komunikační technologie pro rok 2024 z podprogramu B:Kybernetická bezpečnost. Starostka požádá o dotaci ve spolupráci se SVOP a panem Ing. Vaňkem z firmy Nezamotej se. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje firmu Nezamotej se v částce 2880,- Kč/měsíčně na externí  správu IT , schvaluje rekonstrukci síťové infrastruktury dle analýzy v částce 236 843,00  Kč s DPH, podání dotace z Kraje Vysočiny z podprogramu B Kybernetická bezpečnost ve spolupráci se SVOP a Ing. Vaňkem, ZO pověřuje paní ředitelku Mgr. Ilonu Markovou podpisem smlouvy na externí správu IT s firmou Nezamotej se.

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

7.                  ZO projednalo informace k budování Chodníku na Vilémov. Starostka zajistí aktualizaci rozpočtu Chodníku na Vilémova a parkoviště Ing.Zvárou (chodník projektoval) ,ZO projednalo možnost využití dotace z IROP na akci Chodník na Vilémov a pověřuje starostku obnovit stavební povolení na Chodník na Vilémov. 

                Návrh usnesení: ZO schvaluje podání dotace na Chodník na Vilémov ve spolupráci s MAS

                  Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

8.                  ZO projednalo informace k novým parcelám.

A.    Starostka přednesla informace k akci Nová Ves u Chotěboře – komunikace pro 8 RD. Přednesla informace k dopravnímu řešení Ing. Kujanem  dle požadavků Policie České republiky. Ing. Kujan zaktualizoval projektovou dokumentaci k vydání souhlasného stanoviska Policie České republiky.

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

               Pro 8, proti 0, zdržel se 0

B.     ZO projednalo vypsání výběrového řízení na zhotovitele k akci komunikace k 8 RD ve spolupráci se SVOP

Návrh usnesení: ZO schvaluje vypsání výběrového řízení ve spolupráci se SVOP

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

9.                   Pan Doležán přednesl informace o práci v obecních lesích (plán). Dočišťují se plochy na sázení, obec má objednanou sadbu, byly osloveny místní spolky na práci v lese v rámci brigád.

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0

      

10.       Starostka přednesla informace ZO, že proběhla od firmy DOSIP Servis s.r.o. instalace 2ks statistických video- doppler boxů pro zjištění počtu, rychlostí a kategorií vozidel v obci Nová Ves u Chotěboře. Starostka přednesla data z měření.

          A. ZO projednalo statistiku počtu a rychlosti vozidel v obci Nová Ves u Chotěboře, poblíž domu č.p.27 a domu č.86

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

          B. ZO projednalo cenovou nabídku na vypracování schvalovací dokumentace pro úsekové měření rychlosti v obci Nová Ves u Chotěboře v návaznosti na statistiku rychlosti a počtu vozidel 

 

              Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku na vypracování schvalovací dokumentace 

                v částce 32.900,- Kč bez DPH

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

11.Starostka přednesla informace k opravě střechy na hasičské zbrojnici, vzhledem k vhodnému počasí začala oprava střechy panem Pavlasem. Starostka zažádala o dotaci z Programu obnovy Venkova Vysočiny.

     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0

12. ZO projednalo informace k ČOV v Nové Vsi u Chotěboře. Starostka přednesla zastupitelstvu smlouvy na věcné břemeno dle interního číslování smlouvu č. 12 a smlouvu č. 13 na věcné břemeno. Smlouvy vypracuje JUDr. Slanařová.

            Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu č. 12 ( tato smlouva obsahuje zbytek nedokončených věcných břemen po Nové Vsi týká se pouze 20 obyvatel) a smlouvu č. 13 ( tato smlouva je na nově zřízené přípojky) a ZO pověřuje starostku obce podpisem smluv 

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0 - schváleno

 

13.   ZO projednalo rozpočtové opatření 

         Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0

14.   ZO projednalo Ceník na půjčování obecních prostor sloužících k pronájmu KD, místní hospoda a galerie, ceník součástí zápisu.

           Návrh usnesení: ZO schvaluje ceník na půjčování obecních prostor KD, galerie a hospody, horního hřiště. Ceník součástí zápisu.

            Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

15.   ZO projednalo Žádost ZD Nová Ves – Víska  zastoupené Ing. Sadílkem o odkup pozemkové parcely č. 

2163/3 v Nové Vsi u Chotěboře ( obec vlastní 2/3 a ZD 1/3) , která je součástí areálu ZD dle GP návrhu 509 m2. Uveřejněn záměr prodeje dne 7.2. 2024

      Návrh usnesení: ZO schvaluje záměru odprodeje části pozemku č.2163/3 o velikosti 509 m2 v areálu ZD Nová Ves – Víska, cena pozemku obvyklá 30,- Kč/1 m2. Pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.

        Pro 7, proti 0, zdržel se 1 (pan Ing. Sadílek)- schváleno

16.  ZO projednalo informace k obecní kompostárně. ZO projednalo zákaz ukládání suti a hlíny na kompostárnu pouze po předchozí domluvě s obcí. 

        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0

17. Starostka informovala ZO, že volby do Evropského parlamentu proběhnou v termínu 7.-8.6. 2024.

        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

 

18. Různé dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá 10. Odpadové hospodářství- bod trvá                                                  

 - dlouhodobé úkoly nadále trvají

    Různé: 

 BOD 4. KD: ZO projednalo opravy a úpravy v KD  ( výmalba chodby, výčepu ,kuchyně, jeviště, přísálí a šatny ,výměna světel a zářivek ,oprava dveří ,úklid celých prostor KD, vyčištěné parkety), ZO projednalo podání žádosti o dotaci z PVR ( nyní název Společná zemědělská politika) ve spolupráci s MAS na pořízení nových stolů a židlí

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje podání dotace na výměnu stolů a židlí do KD  

                    Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 BOD 5. Horní hřiště: ZO projednalo informace o opravách na horním hřišti. ZO projednalo pořízení ochranného krytí na novém topení na horním hřišti (drátěný koš) a vybudování plyn. přípojky oslovena firma ERMONT spol.s.r.o.Hlinsko. Starostka přednesla cenovou nabídku a realizace proběhne 6.3. 2024.

                    Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení krytí na topení na horním hřišti, budování plynové přípojky firmou ERMONT spol. s.r.o. Hlinsko v částce 39.083,00,- Kč

                      Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

 

 

19. Rozprava: 

 

 

 

 Ukončení zastupitelstva obce: 19:45 hod 

 Ověřovatelé zápisu: pan Ing. Arch. Marek……………………………

                              

                                  pan Ing. Sadílek  ………………………………                                   

                                        

    Starostka obce ,Andrea Culková                                                                          

 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.