Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2024

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 4/2024 ze dne 8.4. 2024 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

      
  Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

 

 Program:

 Schválení programu zasedání
 Kontrola usnesení za březen 2024
 Nové parcely- projednání informací
 Lesy – činnost v lese
 Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře 
 Hasiči- oprava střechy
 ČOV- projednání informací ( údržba, služby na ČOV)
 Rozpočtové opatření
 Akční plán obce Nová Ves u Chotěboře
 Mapotip- Dodatek č.1
 Projednání informací z VH Svazku obcí Podoubraví
 Podhůří Železných hor o.p.s.- informace 
 

13. Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá 10.Odpadové hospodářství- bod trvá                                                                                               

14. Rozprava    

 

 

 

 Termín konání: 8.4.2024

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Karlík, Doležán, Ing. Arch. Marek, Jindra

 Omluveni: Málková, Kolář, Ing. Sadílek

 

 Hosté: 

           

 

 

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření, úprava v programu

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

  Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Karlíka a pana Čapka a zapisovatele Ing.Arch. Marka

 Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Karlíka, Čapka a zapisovatel Ing.  Arch. Marek

   Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

   2.Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc březen 2024

   3. Starostka informovala ZO o podání dotace z Fondu Vysočiny na informační a komunikační technologie pro rok 2024 z podprogramu B:Kybernetická bezpečnost, ve spolupráci se SVOP a panem Ing. Vaňkem z firmy Nezamotej se. 

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rekonstrukci síťové infrastruktury a podání dotace z Fondu Vysočiny na informační a komunikační technologie pro rok 2024 z podprogramu B:Kybernetická bezpečnost

     Pro 6, proti 0, zdržel se 0

     4.ZO projednalo informace k budování Chodníku na Vilémov. Starostka zajistila aktualizaci rozpočtu Chodníku na Vilémova a parkoviště Ing.Zvárou (chodník projektoval) ,ZO projednalo možnost využití dotace z IROP na akci Chodník na Vilémov a pověřuje starostku obnovit stavební povolení na Chodník na Vilémov. 

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o nutnosti obnovení stavebního povolení 

                  Pro 6, proti 0, zdržel se 0

5.      ZO projednalo informace k novým parcelám.

Starostka přednesla informace k akci Nová Ves u Chotěboře – komunikace pro 8 RD, zahájeno stavební řízení na akci komunikace pro 8 RD, projednána příprava pro kabeláž a odbočky chrániček k jednotlivým parcelám

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                Pro 6, proti 0, zdržel se 0

6.       Pan Doležán přednesl informace o práci v obecních lesích (plán).Probíhá dosazování jednotlivých oplocenek, přednesena aktualizace ploch pro rok 2024 na vyžínání ( viz. přílohou zápisu)

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                Pro 6, proti 0, zdržel se 0

      

Starostka přednesla informace k úsekovému měření, nadále bod trvá. Probíhá příprava projektové dokumentace.
               Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                 Pro 6, proti 0, zdržel se 0

       8.Starostka přednesla informace k opravě střechy na hasičské zbrojnici, vzhledem k vhodnému počasí dokončena oprava střechy panem Pavlasem.  A.  Starostka přednesla ZO smlouvu s Krajem Vysočina z fondu Vysočiny program „ Obnova Venkova Vysočiny 2024“

   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

  Pro 6, proti 0, zdržel se 

 B. Starostka přednesla informace ke kontrole Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v součinnosti s ORP Chotěboř o krizovém řízení na obecním úřadě Nová Ves u Chotěboře. Kontrola proběhla dne 8.4. 2024 vedoucí skupiny kpt. Mgr. Radka Votoupalová.  Předmětem kontroly bylo dodržování krizového zákona a předpisů k jeho provedení. Starostka přednesla ZO Dokumentaci obce k řešení mimořádných událostí a krizových situací.

    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

          Pro 6, proti 0, zdržel se 0

   9.ZO projednalo informace k ČOV v Nové Vsi u Chotěboře.

    A. Starostka informovala ZO o údržbě ČOV, bod nadále trvá. 

          Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

           Pro 6, proti 0, zdržel se 0

    B. ZO projednalo revize na ČOV a TK. ZO pověřuje starostku obce vypsáním výběrového řízení na akci 

         „ Revize elektrozařízení čerpacích šachet tlakové kanalizace a ČOV Nová Ves u Chotěboře“

            Návrh usnesení: ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Revize elektrozařízení čerpacích šachet tlakové kanalizace a ČOV Nová Ves u Chotěboře“

             Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

    10.   ZO projednalo rozpočtové opatření 

         Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

          Pro 6, proti 0, zdržel se 0

    11.  ZO projednalo aktualizaci akčního plánu obce Nová Ves u Chotěboře, ZO projednalo z důvodu  možnosti využití dotace z IROP na akci Chodník na Vilémov.

             Návrh usnesení: ZO schvaluje aktualizaci akčního plánu obce Nová Ves u Chotěboře

              Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

   12.ZO projednalo Dodatek s firmou Mapotip Česko s.r.o. ke smlouvě o poskytování služeb.

        Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 s firmou Mapotip Česko s.r.o. zastoupenou jednatelem P. Pechánkem o poskytování služeb mapového portálu a pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č.1

       Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

13.  Starostka přednesla ZO informace z konané Valné hromady ve Slavětíně. Starostka přednesla Změnu stanov Svazku obcí Podoubraví – Dodatek č. 3 Změna stanov proběhne Dodatkem č. 3, a to zejména s ohledem na malý rozsah změn ve stanovách. Na konec čl. VII. se doplňuje nový odstavec č. 5 ve znění: „Postup změny stanov se řídí ust. § 50 odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. o obcích. Platí tedy, že o změně stanov rozhoduje valná hromada, jako orgán svazku složený ze zástupců všech obcí. Pro schválení změny stanov se vyžaduje dvoutřetinová většina všech hlasů členských obcí.“Čl. X., odst. 3 stanov nově zní: 

„Představenstvo se schází dle potřeb, nejméně však 4x za rok. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů představenstva je rovné.“Ostatní ustanovení stanov zůstávají beze změny.

   Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navrženou změnu stanov Svazku obcí Podoubraví dle předloženého znění. Změna stanov proběhne Dodatkem č. 3. ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví. 

           Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

14.Starostka informovala, že proběhne VH Podhůří Železných hor o.p.s  17.4. 2024 od 14: 00 hod v zasedací místnosti MÚ Chotěboř

    Návrh usnesení: ZO bere na vědomé přednesené informace 

     Pro 6, proti 0, zdržel se 0

15. Starostka přednesla žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves u Chotěboře, z.s.na Všesokolský slet, účast sedmi osob.

 Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar  na Všesokolský slet pro sedm osob v částce 7.000,- Kč 

   Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

16. Různé dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá 10. Odpadové hospodářství- bod trvá                                                  

 - dlouhodobé úkoly nadále trvají

    Různé: 

 BOD 4. KD: ZO projednalo úpravy v KD (budování posezení za KD, pergola)

                   Návrh usnesení: ZO projednalo realizaci pergoly za KD, prozatím z finančních důvodů odloženo ( dle možností obce)

               Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 BOD 5. Horní hřiště: ZO projednalo informace o opravách na horním hřišti, vybudována plyn. přípojka, chybí pouze osazení plynoměrem podána žádost na GasNet, ZO projednalo budování nářaďovna a pergoly na horním hřišti, příprava na vazbu pergoly.

                    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

                      Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

17. Rozprava: 

 

 Ukončení zastupitelstva obce: 19:10 hod

 Ověřovatelé zápisu: pan Karlík………………………….

                              

                                  pan Čapek ………………………….

 

  zapisovatel : Ing. Arch.Marek…………………………….                                  

                                        

    Starostka obce ,Andrea Culková                                                                          

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.