Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2006

Z Á P I S Z E Z A S E D A N Í Z A S T U P I T E L S T V A O B C E

poř.číslo 4/2006
konané dne 3.4.2006 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ


Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 6.3.2006
ˇ pokračování akce "Čistá voda" na dokončení projektové dokumentace pro
uzemní a vodoprávní řízení - bod trvá
ˇ pronájem prostor pod stodolou OÚ - bod trvá
ˇ ostatní body splněny
3. osvobození od poplatku za odpad z důvodu celoročního pobytu v zahraničí sl. Ireně Němcové - přijato všemi hlasy
4. nákup žaluzií do oken OÚ ( kanceláře a zasedačka) od pana Řezníčka za 6500,-Kč - přijato všemi hlasy
5. smlouvu s firmou ASEKOL na odběr vyřazených elektronických zařízení a pověřuje starostu jejím podpisem - přijato všemi hlasy
6. schvaluje Smlouvu s Lohmenem na vzájemnou spolupráci - přijato všemi hlasy
7. příspěvek na pořádání Dětského dne pro DD c Nové Vsi v částce 200Kč - přijato všemi hlasy
8. osvobození od poplatku za odpad z důvodu celoročního pobytu v zahraničí p.Petru Tůmovi - přijato všemi hlasy
9. žádost manželů Bělouškových o zřízení vjezdu na pozemek z obecního pozemku č.p. 2065/2 - místní komunikace na pozemek č.p.58/3 - přijato všemi hlasy
10. převod hospodářského výsledku za rok 2005 ZŠ Nová ves u Chotěboře v částce 316,40Kč do rezervního fondu - přijato všemi hlasy
11. rozpočtový záměr na profinancování stavby "Rekonstrukce Staré hospody"a pověřuje starostu rozesláním poptávek na úvěr - přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:

1. rozpis nákladů a výnosů neinvestičních nákladů MŠ Víska. Pověřuje starostu vypracováním neinvestičních nákladů za rok 2005 pro ZŠ Nová Ves a jednáním se starostkou Obce Víska
2. fakturu za neinvestiční náklady školy za žáka dojíždějící z Nové Vsi do Chotěboře. Pověřuje starostu jednáním na Měst.Ú Chotěboř o snížení těchto částek
3. zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
4. návrh územního plánu obce Maleč
5. zprávu o konání řádné valné hromady ČS,a.s v Praze 26.4.2006
6. konečnou zprávu SKP o konkurzu na firmu Stavba- 1.stavební s.r.o. a pověřuje starostu vypracováním schvalovací zprávy.
7. žádost o sbírku Diakonie Broumov. Sbírka se bude konat v sobotu 8.4 a ve středu 12.4.2006
8. zprávu Policie ČR ve věci vloupání do kaple na hřbitově v Nové Vsi
u Chotěboře
9. smlouvu mezi Novou Vsí a Lohmenem o spolupráci a přátelství
10. nabídku p. Diviška z Měsíčníku kultury a volného času na publikaci Města a obce Vysočiny a neschvaluje účast obce - přijato všemi hlasy
11. akci Českého svazu ochránců přírody "Akce Žába"
12. na vědomí informaci o poskytovatelích technologií na centrální ČOV a nedoporučuje návštěvu v současné době.
13. žádost DD Nová Ves na pořádání Děského dne "Pohádkový les"
14. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 716.814,33Kč
TV KB 75.245,38Kč
Úvěr: -2.062.499,00Kč

ZO ukládá :

1. starostovi vypracování rozpočtu neinvestičních nákladu za rok 2005 u ZŠ Nová Ves
2. starostovi jednání se OÚ Víska a Mě.Ú Chotěboř o fakturách neinvestičních nákladů
3. starostovi rozeslání nabídek na získání úvěru pro obec

závěr jednání ukončen 20.45


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první čtvrtek v měsíci od 18:00 hodin, vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: