Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2024

 

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 5/2024 ze dne 6.5. 2024 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

      
  Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

 

 Program:

1.       Schválení programu zasedání

2.       Kontrola usnesení za duben 2024

3.       Nové parcely- projednání informací

4.       Lesy – činnost v lese

5.       Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře 

6.       Hasiči-projednání informací 

7.       ČOV- projednání informací ( údržba, služby na ČOV)

8.       Rozpočtové opatření

9.       Mapotip- přednesení informací

10.   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2025398

11.   Podhůří Železných hor o.p.s.- informace 

12.   GDPR- Směrnice na ochranu osobních údajů  ( schválení)

 

13. Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá 10.Odpadové hospodářství- bod trvá                                                                                               

14. Rozprava    

 

 

 

 Termín konání: 6.5.2024

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Karlík, Doležán, Jindra, Málková, Kolář, Ing. Sadílek

 Omluveni: Ing. Arch. Marek

 

 Hosté: 

           

 

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření, úprava v programu

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

  Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Doležána a pana Koláře

 Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Doležána a pana Koláře

   Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

   2.Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc duben 2024

   

   3.ZO projednalo informace k novým parcelám.

Starostka přednesla informace k akci Nová Ves u Chotěboře – komunikace pro 8 RD, zahájeno stavební řízení na akci komunikace pro 8 RD, projednána příprava pro kabeláž a odbočky chrániček k jednotlivým parcelám  a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele akce „ Nová Ves u Chotěboře – komunikace pro 8 RD“ nabídky budou zasílány na SVOP do 31.5. 2024, na ZO dne 3.6. 2024 bude schválen výherce výběrového řízení.

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0

4.       Pan Doležán přednesl informace o práci v obecních lesích (plán).Probíhá dosazování jednotlivých oplocenek. Spolupráce na sázení a úklidu v obecním lese se spolkem Myslivců a SDH Nová Ves u Chotěboře.

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0

      

5.      Starostka přednesla informace k úsekovému měření, nadále bod trvá. Probíhá příprava projektové dokumentace. Komunikace s ORP Chotěboř.

               Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0

    6. ZO projednalo pořízení ochranné obuvi pro JSDH Nová Ves u Chotěboře.

    Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup ochranné obuvi (2 ks) nadměrné velikosti pro JSDH Nová Ves u Chotěboře

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

   7.ZO projednalo informace k ČOV v Nové Vsi u Chotěboře.

    A. Starostka informovala ZO o údržbě ČOV, bod nadále trvá. 

          Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

           Pro 6, proti 0, zdržel se 0

    B. ZO projednalo revize na ČOV a TK. Starostka informovala zastupitele o vypsání výběrového řízení na akci „ Revize elektrozařízení čerpacích šachet tlakové kanalizace a ČOV Nová Ves u Chotěboře“ Doručení nabídek do 29.5. 2024 do 12:00 hod na OÚ Nová Ves u Chotěboře. ZO na zasedání 3.6. 2024 rozhodne o výherci.

            Návrh usnesení: ZO schvaluje poptávkové řízení na revize elektrozařízení čerpacích šachet tlakové kanalizace a ČOV Nová Ves u Chotěboře

             Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

    8.   ZO projednalo rozpočtové opatření 

          Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0

    9.ZO projednalo spolupráci s firmou Mapotip Česko s.r.o. na Digitální technické mapě a nových povinností pro obce, případná spolu práce s Krajem Vysočina (v jednání) 

        Návrh usnesení: ZO schvaluje spolupráci s firmou Mapotip Česko s.r.o. a Krajem Vysočina na DTM 

       Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

10.  ZO projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2025398

       Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2025398 a pověřuje starostku podpisem smlouvy

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

11.Starostka informovala, že proběhla VH Podhůří Železných hor o.p.s, přednesla informace o hospodaření, změnu personálního obsazení, výňatek výroční zprávy odsouhlasené auditorem.

    Návrh usnesení: ZO bere na vědomé přednesené informace 

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0

12.Starostka přednesla ZO Směrnici na ochranu osobních údajů.

   Návrh usnesení : ZO schvaluje Směrnici na ochranu osobních údajů číslo 1/2024 verze 002 s účinností od 1.6. 2024

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno     

13. ZO projednalo opravy komunikací v Nové Vsi u Chotěboře a místních částí. Proběhla oprava cesty na Balaton ve spolupráci s ZD Nová Ves – Víska ( finanční náklady spojené s opravou komunikace uhradilo ZD Víska- Nová Ves), částečná úprava komunikace do Kohoutova (strhnutí krajnic, betonování) a v plánu je cesta v místí části Zastráň ( při opravě silnice Bezlejovské). ZO projednalo pořízení 2 ks zrcadel na doplnění k výjezdu u horní bytovky a křižovatky v Novém Dvoře.

Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení 2 ks zrcadel a jejich doplnění z hlediska bezpečnosti 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

14.  ZO projednalo žádost o narovnání vlastnických vztahů od paní J.H. ZO souhlasí s narovnáním vlastnických vztahů, ale při geodetickém zaměření si vyžaduje přítomnost zástupce obce Nová Ves u Chotěboře. Narovnání vlastnických vztahů lze vyřešit odkupem a to v ceně obvyklé za 30kč/m2.Obec  má také zájem odkupu a narovnání vlastnických vztahů.

Návrh usnesení: ZO souhlasí s narovnáním vlastnických vztahů ( pozemky parc.č. 1286/1, 2133, 2131/2,  LV č. 10001 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře a pozemek paní J.H a pana M.H. par.č.1264),za předpokladu geodetického zaměření u něž bude přítomen zástupce obce Nová Ves u Chotěboře a vznikne vzájemná domluva na záměru, který bude uveřejněn

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno narovnání vlastnických vztahů po geodetickém zaměření a vzájemné domluvě na záměru, který bude uveřejněn

 

15. ZO projednalo pořízení dvou nových kotlů do obecních bytů, na doporučení revizní zprávy od firmy Komplyn servis a revize plynových kotlů

     Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup 2 ks kotlů do obecních bytů

      Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

16. Starostka přednesla ZO informace k Valné hromadě akcionářů obchodní společnosti Vodovody a  kanalizace Havlíčkův Brod , a.s., která se uskuteční dne 6.6. 2024 v HB

               Návrh usnesení: ZO uděluje plnou moc starostce obce Andree Culkové k zastupování obce Nová Ves u Chotěboře na valné hromadě VAK HB, a.s. a výkonu všech práv akcionáře spojených s akciemi společnosti, které jsou k rozhodnému dni 30.5. 2024 v držení obce Nová Ves u Chotěboře

Pro 7, proti 0, zdržel se 1(Culková)- schváleno

 

 

17. Různé dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá 10. Odpadové hospodářství- bod trvá                                                  

 - dlouhodobé úkoly nadále trvají

    Různé: 

 

 Ukončení zastupitelstva obce: 19:35 hod

 Ověřovatelé zápisu: pan Doležán Miroslav………………………………

                              

                                 pan Kolář Martin……………………………………

 

  

                                        

    Starostka obce ,Andrea Culková                                                                          

 

 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.