Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2022

                  

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 6 /2022 ze dne 2.6. 2022 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

 

      

                Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
                        řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

 Schválení programu zasedání
 Kontrola usnesení za květen 2022
 Nové parcely-projednání informací
 Lesy – projednání záměru prodeje lžice s přidržovačem na NAR 120
 Kohoutov-projednání informací, žádost paní K
 Hasiči-stříkačka pro SDH dětí, bod trvá
 Záměr prodeje pozemku č.154/2 ve vlastnictví obce (schválení)
Žádost o odkup parcely č. 45/2 ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
 Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2022319/VB/2, Nová Ves u Chotěboře, parcela 658/2, KNN 
Různé - _dlouhodobé úkoly:1. kontejnerové stání, 2. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36), 3.osvětlení a převod pozemků k Chodníku na Chotěboř 4. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 5. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 6. Cesta do Kohoutova
                                                           

 Rozprava    
 

 Termín konání: 2.6.2022

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

  

     Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO

 

Přítomni: Culková, Marková, Karlík, Kolář ( příchod 18:04 hod), Ing. Arch. Marek, Doležán, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil

 

 Omluveni: p. Čermák

                 

 

Hosté: 

           

1.      Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu Ing.Arch. Marka, p. Doležána

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.      Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc květen 2022

Příchod pan Kolář (18:04 hod)

3.      Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám. Starostka informovala zastupitelstvo o dokončení Územního plánu Nová Ves u Chotěboře úplného znění po vydání změn č.1,2 a 4.

ZO bere na vědomí přednesené informace

                    Pro 8, Proti 0, zdržel se 0

4.      Starostka přednesla informace o ČOV, doručena cenová nabídka na vanu pod CSP od firmy IN-EKO Team, celková cena 123. 460,00,- Kč. ZO projednalo vybudování brány nové brány na ČOV.

Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku od firmy IN-EKO TEAM a vybudování nové brány na ČOV

                   Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

     

5.      Starostka přednesla informace o práci v lese 

A.                Zastupitelstvo projednalo zveřejnění záměru prodeje lžíce s přidržovačem na NAR 120 za 25.000,-Kč včetně DPH (ponížení ceny)

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění nového záměru prodeje lžíce s přidržovačem 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

B.                 Starostka předala slovo p. Doležánovi, který informoval ZO o činnosti v lese ( vyžínání, kácení, kontrola s odborným lesním hospodářem po obecních lesích), oprava lesních cest. ZO projednalo navýšení ceny palivového dříví vzhledem k aktuálním cenám dřeva.

         Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení ceny ( aktualizace ceníku) od 1.7.2022

                     Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

C.                Starostka informovala zastupitelstvo o tom, že probíhá jednání s Lesy ČR o vyžínání Novoveského potoka (vyžádána fotodokumentace ze strany Lesů ČR)

           ZO bere na vědomí přednesené informace 

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

 

6.      Starostka přednesla informace o parcelách v Kohoutově. Starostka informovala zastupitelstvo, že z důvodu odstoupení od smlouvy paní K, bude zveřejněn nový Záměr na prodej stavební parcely č.1

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej stavební parcely č. 1 v Kohoutově, záměr bude uveřejněn do 8.9. 2022 do 11:30 hod. ZO rozhodne dne 8.9. 2022 na řádném zasedání.

 Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru na stavební parcelu č. 1 v Kohoutově

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0 - schváleno

7.      A. Starostka přednesla zastupitelstvu informace o Dotaci z programu rozvoje venkova pro místní spolek SDH dětí na stříkačku, bod nadále trvá 

ZO bere na vědomí přednesené informace 

Pro 8, proti 0, zdržel se 

              

B. ZO projednalo záměr prodeje hasičské AVIE

                                 - Nabídky mohou být zaslány na adresu OÚ Nová Ves u Chotěboře od zveřejnění do 

                                   8.9.2022 do 11:30 hod, obálky označeny Nabídka AVIE- NEOTVÍRAT, hodnocení            

                                   nabídek provede ZO na svém řádném zasedání dne 8.9. 2022., nejnižší vyvolávací

                                   cena 12.000,- Kč.  V tomto případě obec nevystupuje jako plátce DPH. 

-          Specifikace AVIE – Palivo NM, rok výroby 1979,TYP -DVS 12 A30, bez STK

                        Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje hasičské AVIE  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

8.       ZO projednalo záměr prodeje pozemku par.č. 154/2

Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 154/2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

9.      Starostka přednesla ZO žádost o odkup pozemku par.č. 45/2 ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku par.č. 45/2

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

10.  Starostka přednesla ZO informace k Valné hromadě akcionářů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod , a.s., která se uskuteční dne 14.6. 2022 v HB

Návrh usnesení: ZO uděluje plnou moc starostce obce Andree Culkové k zastupování obce Nová Ves u Chotěboře na valné hromadě VAK HB, a.s. a výkonu všech práv akcionáře spojených s akciemi společnosti, které jsou k rozhodnému dni 7.6. 2022 v držení obce Nová Ves u Chotěboře

Pro 7, proti 0, zdržel se 1(Culková)- schváleno

11.  Starostka přednesla ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-2022319/VB/2, Nová Ves u Chotěboře, parcela 658/2, KNN

Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti a pověřuje starostku podpisem předmětné smlouvy

Pro 8, proti 0. zdržel se 0- schváleno

 

12.  Starostka přednesla ZO informace ze schůzí s místními spolky, ke konání Podoubravského víceboje dne 3.9.2022 v Nové Vsi u Chotěboře ( zajištěna hudba, pohoštění, rozdělení disciplín, osloveni sponzoři). 

ZO bere na vědomí přednesené informace

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

13.  Starostka přednesla informace k cestě par.č.2154/2

-          Vybudování opěrné zdi a horské vpusti, akce bude realizována svépomocí 

Návrh usnesení: ZO schvaluje vybudování opěrné zdi a horské vpusti na náklady obce

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

14.  Starostka přednesla žádost o vybudování soukromého dětského hřiště na pozemku par.č. 64/4,

Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr vybudování dětského hřiště na pozemku par.č. 64/4 o velikosti 15x15 m, pozemek bude poskytnut za údržbu, obec se zříká zodpovědnosti za bezpečnost úrazu a nebude poskytovat revize (bude uvedeno  ve smlouvě, která bude uzavřena na 1 rok s možností prodloužení a obec si vyhrazuje právo od smlouvy kdykoliv odstoupit bez úhrady nákladů spojených s vybudováním hřiště)

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

15.  Starostka přednesla informace k nabídce rozšíření kamerového systému od firmy 2HTECH a nabídky Coprosys- Leonet s.r.o. instalace – optika OLT(FTTH) na sportovní areál a objekt rybářské bašty

Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku o rozšíření kamerového systému k objektu rybářské bašty a lokality horního hřiště, předpokládaná cena rozšíření kamerového systému je 83.590,- Kč bez DPH firma 2HTECH a instalace optiky pro sportovní areál a objekt bašty je 14.100,- Kč ( předpokládaná cena) firma COPROSYS -LEONET s.r.o.

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

16.  ZO projednalo pod bodem jednání informace o poskytování služeb  Poštou Partner, která nabízí zachování poštovní služby v Obci Nová Ves u Chotěboře, zachování cen, zajištění dalších služeb vhodné pro obec, otvírací doba dle dohody s obcí. Pošta Partner poskytuje stejný rozsah služeb jako klasická pobočka České Pošty. ZO projednalo smlouvu o nájmu prostoru sloužící k podnikání ( nájemné 1,- Kč/měsíc). Spotřebované energie bude platit obec (elektrika, voda, plyn)

Návrh usnesení: ZO schvaluje a přijímá nabídku od Pošty Partner, za projednaných podmínek. ZO schvaluje návrh nájemní smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy ( nájemné za 1 Kč / měsíc, spotřebu energií bude hradit obec) 

Pro 8, proti 0. zdržel se 0- schváleno

17.  Starostka přednesla návrh na vyřazení majetku. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého soupisu.

                  Pro 8, proti 0. zdržel se 0- schváleno

 

18.  Různé :dlouhodobé úkoly:1. kontejnerové stání, 2. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36), 3.osvětlení a převod pozemků k Chodníku na Chotěboř, 4. osvětlení Cesta par.č. 2124/1 a skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 5. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2,6. Cesta do Kohoutova

 

Bod Různé:1. ZO schvaluje z dlouhodobých úkolů vyjmout bod č. 1 kontejnerové stání

 Návrh usnesení: ZO schvaluje, úkol splněn 

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

                   2. ZO schvaluje z dlouhodobých úkolů vyjmout bod č. 3 osvětlení a převod pozemků

                        k chodníku na Chotěboř

 Návrh usnesení: ZO schvaluje, úkol splněn

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

3. ZO projednalo činnosti na letní prázdniny (využití pomoci brigádníků)

                      -parkování u KD, garáž na stroje vedle stodoly, dětské hřiště oprava branky, ČOV nová brána,

                        pískoviště na školní hřiště, kačírek u pomníku, nátěry na dětském hřišti, úklid KD 

                     Návrh usnesení: ZO schvaluje tyto činnosti

                      Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

                

                  

 

 

             ZO se nebude konat během letních prázdnin, řádné zasedání bude dne 8.9. 2022.

       Obecní úřad bude zcela uzavřen první týden v červenci a první týden v srpnu, všechny informace jsou uveřejněny na elektronické úřední desce a na vývěsce u OÚ.

 

                                         

19.  Rozprava:

Ukončení zastupitelstva obce v 19:40 hod

 Ověřovatelé zápisu: 

    p. Ing. Arch. Marek……………………………

    p. Doležán………………………………….

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 8. 6. 2022

Sejmuto:                                                             

 


 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.