Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2024

                  

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 6/2024 ze dne 3.6. 2024 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

      
  Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

 

 Program:

1.        Schválení programu zasedání

2.        Kontrola usnesení za květen 2024

3.        Nové parcely- schválení zhotovitele na akci Nová Ves u Chotěboře- komunikace pro 8 RD

4.        Lesy – projednání informací

5.        Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře- projednání schvalovací dokumentace 

6.        Hasiči-projednání informací 

7.        ČOV- výběrové řízení na revize elektrozařízení čerpacích šachet tlakové kanalizace a ČOV v obci  Nová Ves u Chotěboře

8.        Rozpočtové opatření

9.        Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12- 2025008/VB/1

10.    Zpráva o výsledku konečného přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2023 a 

             předložení návrhu závěrečného účtu za rok 2023

      11.   Předložení účetní závěrky obce Nová Ves u Chotěboře

      12.   Předložení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní školy Nová Ves u Chotěboře

      13.   Žádost o přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2024 

      14.   Žádost o pronájem na tradiční pouť v roce 2025 

      15.   ZŠ Nová Ves u Chotěboře- projednání informací k řešení online a cloudových služeb ( Dotace)

      16.   Návrh na mimořádnou odměnu starostce obce

 

17.    Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá 10.Odpadové hospodářství- bod trvá                                                                                               

18 .  Rozprava   

 

 Termín konání: 3.6.2024

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Karlík, Doležán, Kolář, Ing. Sadílek, Ing. Arch. Marek

 Omluveni: Málková, Jindra

 

 Hosté:       

 

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření, úprava v programu

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

  Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Ing. Sadílka a pana Čapka, zapisovatel zápisu Ing. Arch. Marka ( paní Málková omluvena) 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Romana Sadílka a pana Petra Čapka a zapisovatele zápisu pana Ing. arch Václava Marka 

   Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

   2.Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc květen 2024

   

   3.ZO projednalo informace k novým parcelám.

Starostka přednesla informace k akci Nová Ves u Chotěboře – komunikace pro 8 RD, zahájeno stavební řízení na akci komunikace pro 8 RD, projednána příprava pro kabeláž a odbočky chrániček k jednotlivým parcelám  a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele akce „ Nová Ves u Chotěboře – komunikace pro 8 RD“ nabídky byly zasílány na SVOP do 31.5. 2024. Starostka přednesla informaci o výběrovém řízení na dodavatele na akci: Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD. Výběrová komise se sešla ve složení paní Čapková, paní Ing. Benáková, starostka obce Culková a místostarosta obce pan Doležán dne 31.5. 2024 v kanceláři Svazku obcí Podoubraví, čas a zahájení otevírání obálek 9:05 hod. Osloveny tři firmy UNImont plus s.r.o. Kožlí, KVIS a.s.Pardubice , T4 Building s.r.o. Kolín. Nabídky zasílány do kanceláře Svazku obcí Podoubraví. 1.nabídka doručena 29.5. 2024 v 10:04 hod firma UNImont plus s.r.o. v částce 

5. 100.383,29,- Kč, 2. nabídka doručena 29.5. 2024 v 12:20 hod firma KVIS Pardubice a.s. v částce 5.241.437,56,- Kč, 3. nabídka doručena 29.5. 2024 v 16:01 hod firma T4 Building s.r.o. v částce 4.847.155,82,- Kč. Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu obce nabídku od firmy T4  Building s.r.o., nejnižší nabízená cena.

Návrh usnesení: ZO schvaluje na doporučení výběrové komise firmu T4 Building s.r.o. jako zhotovitele na akci Nová Ves u Chotěboře – komunikace pro 8 RD a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo            

             Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

               

4.       Pan Doležán přednesl informace o práci v obecních lesích (plán).Probíhá dosazování jednotlivých oplocenek. Spolupráce na sázení a úklidu v obecním lese se spolkem Myslivců a SDH Nová Ves u Chotěboře. Místostarosta přednesla zastupitelstvu Dohodu o generálním narovnání a vypořádání závazků obce Nová Ves u Chotěboře a Lesním družstvem obcí

              Návrh usnesení: ZO zamítá tuto dohodu podepsat 

                Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno zamítnutí podepsání Dohody s LDO obcí

      

5.      Starostka přednesla informace k úsekovému měření, nadále bod trvá. Dokončena projektová dokumentace. Komunikace s ORP Chotěboř, na dalším zasedání ZO bude přednesena Veřejnoprávní smlouva o výkonu a úkolů městské policie Chotěboř. ZO projedná podmínky výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky.

               Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                 Pro 7, proti 0, zdržel se 0

    6.Starostka informovala ZO, že podala závěrečnou zprávu a finanční vypořádání na Kraj Vysočina  (Program Obnova Venkova Vysočiny pro rok 2024) na akci: Oprava střechy hasičské zbrojnice v Nové Vsi u Chotěboře

          Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0

   

 

7.ZO projednalo informace k ČOV v Nové Vsi u Chotěboře. Starostka informovala ZO o údržbě ČOV,bod nadále trvá. ZO projednalo revize na ČOV a TK. Starostka informovala zastupitele o vypsání výběrového řízení na akci „ Revize elektrozařízení čerpacích šachet tlakové kanalizace a ČOV Nová Ves u Chotěboře“ Doručení nabídek do 29.5. 2024 do 12:00 hod na OÚ Nová Ves u Chotěboře. Starostka přednesla informace o poptávkovém řízení „Revize elektrozařízení čerpacích šachet tlakové kanalizace a ČOV pro obec Nová Ves u Chotěboře. Osloveni byli pan Jiří Jindra, pan Michal Valachovič, pan Pavel Mišoň. Na OÚ Doručeny dvě nabídky I. nabídka dne 28.5. 2024 v 8:15 hod pan Jiří Jindra a II. nabídka 28.5. 2024 v 10:45 pan Pavel Mišoň. ZO otevřelo obálky v 19:00 hod s nabídkami, posouzení nabídek bylo provedeno v souladu s oznámením zadávacího řízení pomocí kriterií -nejnižší nabídková cena. Výhodnější nabídka je s nižší cenou v částce 299.600,- Kč / 4 roky pana Pavla Mišoně.

     Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku pana Pavla Mišoně v částce 299.600,- Kč z důvodu nižší ceny a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy na akci Nová Ves u Chotěboře „ Revize elektrozařízení čerpacích šachet tlakové kanalizace a ČOV“ pro obec Nová Ves u Chotěboře v trvání  do roku 2027 včetně. 

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

    

    8.   ZO projednalo rozpočtové opatření 

          Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

           Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

   9 .  ZO projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2025008/VB/1

       Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2025008/VB/1 a pověřuje starostku podpisem smlouvy

           Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

            

10.Starostka přednesla ZO Zprávu o výsledku přezkoumání a hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2023 a předložila Návrh závěrečného účtu za rok 2023

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2023 v plném rozsahu a neukládá žádná opravná opatření a ZO bere na vědomí návrh závěrečného účtu. Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn na úřední desce.

              Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

  11.Starostka přednesla hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře v roce 2023

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí hospodaření  obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2023

                Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

  12.Starostka přednesla ZO hospodření příspěvkové organizace ZS Nová Ves u Chotěboře v roce 2023.

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře za rok 2023 bez výhrad a připomínek 

    Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

  13.Starostka informovala ZO ,že byla zaslána žádost na Kraj Vysočina o dílčí a úplné přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2024

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

 

14. ZO projednalo Žádost pana M. H. o pronájem obecních pozemků na tradiční pouť v roce 2025.

       Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost pana M. H. 

        Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

15. ZO projednalo informace k ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

     A. Starostka přednesla ZO, že byla schváleno poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny název projektu : Kybernetická bezpečnost Nová Ves u Chotěboře v částce 150.000,- Kč.

  Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a finančním vypořádáním firmou Nezamotej se s.r.o., která vše instaluje a konfiguruje

   Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

   B. ZO projednalo informace k úplatám v ZŠ Nová Ves u Chotěboře za zájmové vzdělávání. Starostka informovala ZO o tom, že je v souvislosti s úplatou za zájmové vzdělávání v kontaktu s vedením školy paní Mgr. Ilonou Markovou. Úplata pro následující školní rok musí být zřizovatelem stanovena do 30.6. (není- li včas stanovena platí dosavadní výše úplaty).       

       Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

16. ZO projednalo informace o dani z nemovitých věcí ,došlo k 1.1. 2024 ke zvýšení daně z nemovitých věcí, další změna proběhne s účinností od 1.1.2025 a mění se možnosti ,jakým způsobem může obec ovlivňovat daň na svém katastrálním území. Nová právní úprava si vyžádá nové obecně závazné vyhlášky nebo opatření obecné povahy, do 1.10. 2024 by měla být vydána OZV. 

        Návrh usnesení: ZO prozatím bere na vědomí informace 

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

17.   Starostka předala slovo místostarostovi obce panu Doležánovi, přednesl žádost o mimořádnou odměnu starostce obce Andree Culkové ve dvojnásobku odměny, která jí měsíčně náleží za výkon funkce. Odměna jí náleží za práci , která je nad rámec jejich povinností. Vyplacení odměny v nejbližším výplatním termínu.

               Návrh usnesení: ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce za plnění významných  úkolů, které jsou nad rámec jejích povinností.

                 Pro 6, proti 0, zdržel se 1( Culková)- schváleno

 

18. Starostka přednesla nabídku od Kraje Vysočina na odkup pozemku pro obec par.č. 553/23 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře a daru od Kraje Vysočina na pozemek par.č.2092/3 ( nabytí daru pro obec Nová Ves u Chotěboře) a obec Nová Ves u Chotěboře by uveřejnila darování u pozemku par.č. 749/2 ( dar Kraji Vysočina). Smlouva by byla jedna vzájemná, pouze by byl uveřejněn záměr. 

             Návrh usnesení: ZO souhlasí s uveřejněním záměru dle požadavků Kraje Vysočina a jejich  nabídkou

 

             Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

19. ZO projednalo nedokončené záměry z roku 2021 až po rok 2023, dle doporučení auditu ZO souhlasí s revokováním záměru a případné opětovné uveřejnění. Starostka přednesla zastupitelstvu obce nedokončené záměry z roku 2021 až po rok 2023, které byly zveřejněny a schváleny. Jedná se o záměr – manželů D., paní K., paní S. , paní N, manželé M., paní V., paní P., pan H., žádost pan P. a paní B. ( narovnání hranice pozemků), cesta 2154/2 dokončení narovnání hranic pozemků.

         Návrh usnesení: ZO revokuje záměry z roku 2021 – po rok 2023, které byly nedokončené, starostka případně nedokončený záměr znovu uveřejní, ZO doporučuje urgovat geodeta k dopracování GP a požádat o nové zveřejnění záměru na pozemky par.č. 278, 1767/7, 154/2, 2160, 141/3,část pozemku 2043, část pozemku 151/1, budou upozorněni telefonicky starostkou obce.

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

20. Starostka informovala ZO, že veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Nová Ves u Chotěboře se uskuteční dne 1.7. 2024 od 10:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nové Vsi u Chotěboře.

         Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

           Pro 7, proti 0, zdržel se 0

      

21. Různé dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá 10. Odpadové hospodářství- bod trvá                                                  

 - dlouhodobé úkoly nadále trvají

    Různé: 

 

 

22. Rozprava:

  Ukončení zastupitelstva obce: 19:40 hod

 

 Zapisovatel: pan Ing. Arch. Marek…………………………

 

 Ověřovatelé zápisu: pan Ing.Sadílek………………………………

                              

                                 pan Čapek ……………………………………

 

  

                                        

    Starostka obce ,Andrea Culková  …………………………………………….                                                                        

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.