Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2008

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 6/2008
konané dne 2.6.2008 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :

1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 5.5.2008
· zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr, úprava terénu – bod trvá
· požádat okresní soud o zproštění funkce opatrovníka –soud informoval o možnostech převodu - bod trvá
· stížnost na zábor veřejného prostranství – výzva občanům o vyklizení obecních pozemků – bude doručena do schránek občanům
· ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. žádost Základní školy o ponechání prostředku vybraných za docházku na družinu. Tyto prostředky budou použity na nákup her a doplnění vybavení družiny – přijato všemi hlasy
4. a)schvaluje záměr odkoupit část pozemku PK304 který zasahuje do obecní cesty cca 12m2 od rodin p.Hoffmana a p. Havelky – přijato všemi hlasy
b) provedení zaměření skutečného stavu místní komunikace parc. č. 2079
a případnou směnu s majitelem parcely č. 303/1 – přijato všemi hlasy
5. provedení oprav v poradně – výměna linolea do 31.8.2008 – přijato všemi hlasy
6. návrh brožury při příležitosti 120let od založení SDH v obci a výrobu 300ks – přijato všemi hlasy
7. provedení rozpočtových změn na příjmové a výdajové straně rozpočtu 2008 k 31.5.2008 – přijato všemi hlasy
8. nákup 3ks laviček k obecnímu rybníku a do Nového Dvora – přijato všemi hlasy
9. navýšení ceny balíčku předávaných při jubileích o 100Kč – přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kapli – pokračování opravy fasády na věži, provedlo se omytí fasády a odstranění vadných částí, bude následovat oprava omítky, nanesení stěrky a nátěr v barvě
2. informace o postupu prací na kolně u staré hospody – Zde jsou dokončeny vnitřní omítky, připravena je montáž Cembritu – čeká se na dodávku, montáž oken bude a pozemní úpravy. Posléze bude provedena povrchová úprav a nátěr do barvy
3. protokol o závadách nalezených KHS pracoviště Havlíčkův Brod
4. vyhlášení sběru nebezpečného odpadu 9.6.2008 od 15.30 do 15.45
5. informace k ochraně lesa před dřevokazným hmyzem – vyvěšeno na úřední desce
6. informace starosty o průběhu jednání matek z č.p. 100 a ZŠ Nová Ves u Chotěboře
7. obdržení dotace místní akční skupinou OPS Podhůří Železných Hor v programu Leader ve výši 5,3mil.Kč.
8. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 646.543,93Kč
TV KB 799.170,53Kč
Úvěry č.p. 6 -5.000.000,00Kč

ZO ukládá :
1. starostovi pokračovat v jednáních s okresním soudem o zproštění funkce opatrovníka

závěr jednání ukončen 20.40 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: