Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2010

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE
poř. číslo 7/2010

konané dne 6.7.2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny
Body jednání:
1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy
2. Kontrola úkolu ze zasedání 3.5. 2010; řešení zvonu na kostelu – bod trvá
ostatní úkoly splněny
3. Informace o zakázce Separovaný sběr – ZO bere na vědomí'
4. Informace o zakázce v programu POV – ZO bere na vědomí
5. Informace o podání žádosti na dotaci z Fondu MAS – ZO bere na vědomí
6. Návrhy na úpravy územního plánu v obci – ZO bere na vědomí
7. Návrh dodatku smlouvy se SFŽP – ZO schvaluje návrh dodatku ke smlouvě č. 09024606 se SFŽP na změnu termínu k 30.9.2010
8. Žádost o příspěvek na kulturní akci CARMINA BURANA – ZO bere na vědomí žádost, ale neschvaluje ji
9. Návrh smlouvy na údržbu zeleně – ZO schvaluje, aby z celého generelu se připravila žádost v max. výši 2,5 mil.Kč
10. Návrh na údržbu zeleně silnic II. A III. třídy v obci – ZO schvaluje smlouvu s Krajem Vysočina na dotaci ve výši 4. 852 Kč
11. Oznámení o věci bez majitele – ZO schvaluje záměr z Oznámení o věci bez majitele
12. Informace o Podoubraví – ZO schvaluje zprávu o provedení auditu a závěrečný účet svazku obcí Podoubraví
13. Informace o konání valné hromady VaK Havl. Brod – ZO bere na vědomí a deleguje na valnou hromadu starostu Ing. Uchytila
14. POV dotace na opravu garáže OÚ – návrh smlouvy o poskytnutí podpory z programu obnovy venkova Vysočinu (POVV) – ZO schvaluje smlouvu POVV 119/2010
15. Smlouva s Františkem Dvořákem na odkup pozemku – ZO bere na vědomí zaknihování na KN
16. Oznámení o schválení platby se SZIF na akci Rekonstrukce mostu – ZO bere na vědomí
17. Žádost o zpevnění příjezdové cesty – ZO schvaluje provést přípravné práce dle projektu komplexní úpravy návsi v části příjezdové komunikace k č.p. 91
18. Kanalizace ústící do rybníka – dochází k vyvěrání vody mimo potrubí – nutno provést opravu vyústění – ZO schvaluje provedení opravy
19. Akademický malíř Václav Peca žádá o možnost výstavy v místní galerii – ZO schvaluje záměr provést výstavu malíře Peci s tím, že některá díla mohou být využita jako dary obce
20. Provedení rozpočtové změny za období 5/2010 v příjmech 448,1 tis. Kč a ve výdajích 902 tis. Kč - ZO schvaluje provedení rozpočtové změny za období 5/2010
21. Stavy účtů: Běžný účet: KB 57.109,97Kč
ČSOB 172.857,96Kč
ČS 240.669,81Kč
Termínovaný účet: 562.455,64Kč
Úvěr ke splacení: -5.874.800,00Kč

Závěr zasedání 20.20

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.