Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2024

          

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 7/2024 ze dne 24.6. 2024 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky obce

    Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.       Schválení programu zasedání

2.       Kontrola usnesení za červen 2024

3.       Nové parcely

4.       Lesy – projednání informací

5.       Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře: 

  A, Veřejnoprávní smlouva o výkonu a úkolů městské policie 

  B,  Poptávkové řízení na montáž  1 ks zařízení pro měření úsekové rychlosti silničních vozidel- projednání informací

6.       Rozpočtové opatření

7.       Zpráva o výsledku konečného přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2023 a 

             předložení návrhu závěrečného účtu za rok 2023

      8.    Předložení účetní závěrky obce Nová Ves u Chotěboře

      9.    Předložení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní školy Nová Ves u Chotěboře

      10.  ZŠ Nová Ves u Chotěboře- A, projednání informací k řešení online a cloudových služeb ( Dotace)

                                                          B, úplata za zájmové vzdělávání

      11.   Daň z nemovitých věcí 2024/2025

      12.   Krajský úřad Kraje Vysočina- projednání informací, pozemky

      13.    ÚP Nová Ves u Chotěboře

 

14.    Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá 10.Odpadové hospodářství- bod trvá                                                                                               

15 .  Rozprava    

 

 

 

 Termín konání: 24.6.2024

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 

 

 Přítomni: Culková, Karlík, Doležán, Ing. Sadílek, Ing. Arch. Marek, Málková

 Omluveni: Kolář, Jindra,Čapek

 

 Hosté:       

 

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření, úprava v programu

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

  Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Doležána a Karlíka 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Doležána a pana Karlíka

   Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

   2.Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc červen 2024

   

   3.ZO projednalo informace k novým parcelám.

Starostka přednesla informace k akci Nová Ves u Chotěboře – komunikace pro 8 RD. Dne 28.6. 2024 proběhne předání staveniště s Ing. Kujanem a firmou T4 Building s.r.o na akci „Nová Ves u Chotěboře- Komunikace pro 8 RD“. Starostka přednesla ZO specifikace nákladů překládky CETINU včetně návrhu smlouvy o překládce CTN-VPIC Nová Ves u Chotěboře- komunikace pro 8 RD. Starostka informovala ZO , že je domluvena schůzka se zástupci CETIN na místě stavby.

Návrh usnesení: ZO schvaluje a pověřuje starostku podpisem smlouvy na překládku s CETINEM          

             Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

               

4.       Pan Doležán přednesl informace o práci v obecních lesích (plán).Probíhá vyžínání a úprava obecních lesů, oprava lesních cest.

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace  

                 Pro 6, proti 0, zdržel se 0

      

5.      Starostka přednesla informace k úsekovému měření, nadále bod trvá.

A.    Starostka přednesla ZO informace k veřejnoprávní smlouvě s ORP Chotěboř. Starostka bude projednávat veřejnoprávní smlouvu se zástupci města Chotěboř. Bod nadále trvá.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

  Pro 6, proti 0, zdržel se 0

B.     ZO projednalo informace k poptávkovému řízení na pořízení úsekového měření ,bod nadále trvá.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

   Pro 6, proti 0, zdržel se 0

    

   6.   ZO projednalo rozpočtové opatření 

          Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

           Pro 6, proti 0, zdržel se 0            

   7.Starostka přednesla ZO Zprávu o výsledku přezkoumání a hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za   rok 2023 a předložila Návrh závěrečného účtu

 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2023 v plném rozsahu a neukládá žádná opravná opatření a ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2023 bez výhrad a připomínek 

  Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

              

 

 

 8.Starostka přednesla hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře v roce 2023

 

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2023 bez výhrad a připomínek 

  Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno             

 

9.Starostka přednesla ZO hospodaření příspěvkové organizace ZS Nová Ves u Chotěboře v roce 2023.

        Návrh usnesení: ZO schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře za rok 2023 bez výhrad a připomínek 

    Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

10. ZO projednalo informace k ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

     A. Starostka přednesla ZO, že byla schváleno poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny název projektu : Kybernetická bezpečnost Nová Ves u Chotěboře v částce 150.000,- Kč , podepsaná smlouva s Krajem Vysočina

  Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku finančním vypořádáním firmou Nezamotej se s.r.o., která  vše instaluje a konfiguruje

   Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

   B. ZO projednalo informace k úplatám v ZŠ Nová Ves u Chotěboře za zájmové vzdělávání. Starostka informovala ZO o tom, že vedení školy paní Mgr. Ilona Marková, doporučuje ZO ponechat stejnou částku jako v letošním roce 1.000,- Kč/ školní rok.       

       Návrh usnesení: ZO schvaluje 1.000,- Kč/školní rok úplatu za zájmové vzdělávání

          Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

   C. Starostka přednesla žádost ZŠ Nová Ves u Chotěboře o udělení výjimky z počtu žáků pro nadcházející školní rok 2024/2025

        Návrh usnesení: ZO schvaluje udělení výjimky pro rok 2024/2025 z počtu žáků pro nadcházející školní rok 2024/2025

         Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno udělení výjimky

 

11. ZO projednalo informace o dani z nemovitých věcí ,došlo k 1.1. 2024 ke zvýšení daně z nemovitých věcí, další změna proběhne s účinností od 1.1.2025 a mění se možnosti ,jakým způsobem může obec ovlivňovat daň na svém katastrálním území. Nová právní úprava si vyžádá nové obecně závazné vyhlášky nebo opatření obecné povahy, do 1.10. 2024 by měla být vydána OZV. Bod nadále trvá.

        Návrh usnesení: ZO prozatím bere na vědomí informace 

          Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

12. Starostka přednesla nabídku od Kraje Vysočina na odkup pozemku pro obec par.č. 553/23 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře a daru od Kraje Vysočina na pozemek par.č.2092/3 ( nabytí daru pro obec Nová Ves u Chotěboře) a obec Nová Ves u Chotěboře by uveřejnila darování u pozemku par.č. 749/2 ( dar Kraji Vysočina). Smlouva by byla jedna vzájemná, pouze by byl uveřejněn záměr. Bod nadále trvá, probíhá komunikace s Krajem Vysočina.

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí 

 

             Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

13. Starostka informovala ZO, že veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Nová Ves u Chotěboře se uskuteční dne 1.7. 2024 od 10:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nové Vsi u Chotěboře (podány připomínky ke zprávě o uplatňování  na ÚP od pana M.H)

         Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

           Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

14. Starostka přednesla ZO informace z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se konalo

dne 17.6. 2024 ve Vepříkově, předneseny informace z jednání s firmou AVE Žďár nad Sázavou. Starostka informovala ZO o konání Podoubravského víceboje v Klokočově dne 7.9. 2024. 

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace a schvaluje účast Nové Vsi u Chotěboře na Podoubravském víceboji v Klokočově

        

       Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schválena účast na Podoubravském víceboji

 

15. Starostka přednesla informace, ke konání voleb dne 20.-21.9. 2024 do Zastupitelstev krajů

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

       Pro 6, proti 0, zdržel se 0      

 

 

 

16. Různé dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá 10. Odpadové hospodářství- bod trvá                                                  

 - dlouhodobé úkoly nadále trvají

    Různé: 

BOD č.6- ZO projednalo informace k místní části Kohoutov, probíhá realizace úpravy komunikace k rekreačním parcelám a částečná oprava komunikace do místní části. Bod nadále trvá. Starostka s místostarostou přednesli informace ke schůzce v Kohoutově, která se konala dne 5.6. 2024 s panem M.H., jeho advokátním zástupcem a geodetem, se sousedy okolních pozemků pány  R,S,, S. H., a  paní M.H.

       Návrh usnesení: ZO neakceptuje záměr pana M.H. , ZO vyžaduje kompletní zaměření hranic a řádný postup záměru uveřejnění, odsouhlasení a odkupu jako u jiných záměrů projednávaných obcí

      Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schvaluje neakceptování záměru 

 

  Dlouhodobé úkoly nadále trvají.

 

 ZO proběhne o prázdninách v měsíci srpnu dne 5.8. 2024. 

 

17. Rozprava:

  Ukončení zastupitelstva obce: 

 

 Ověřovatelé zápisu: pan Doležán…………………………………

                              

                                  pan Karlík …………………………………..

 

  

                                        

    Starostka obce ,Andrea Culková  …………………………………………….                                                                        

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.