Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 7/2007

konané dne 2.7.2007 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 4.6.2007
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr - bod trvá
ˇ získat podklady pro funkci opatrovníka - bod trvá
ˇ příprava projektu pro Novoveský potok
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. smlouvu mezi obcí Nová ves u Chotěboře a ČEZ, a.s. o věcném břemenu a pověřuje se starosta podpisem smlouvy - přijato všemi hlasy
4. smlouvu mezi Obcí Nová ves u Chotěboře a krajem vysočina na grant Sportoviště 2007 a pověřuje se starosta podpisem smlouvy - přijato všemi hlasy
5. umístění cedulí na školním hřišti, že sportování mimo vyučovací dobu bude na vlastní nebezpečí a zodpovědnost - přijato všemi hlasy
6. žádost o příspěvek na zájezd Zahrada Čech ve výši 100,-Kč na občana z obce Nová Ves u Chotěboře
7. směnná smlouva pozemků mezi obcí a Nová ves u Chotěboře a ZD Nová Ves - Víska a pověřuje starosta podpisem smlouvy - přijato všemi hlasy
8. úpravu rozpočtu dle přílohy ve výši 423 800,-Kč
9.
ZO schvaluje inventuru pozemků,zhotovenou k datu 1.1. 2007. Hodnota těchto pozemků je 5.154.073,--Kč a je evidována jako tzv. historická hodnota - zpracoval Real Soft. Prodej pozemků je stanoven na 30 Kč za m2 - přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci
2. informace o postupu prací na staré hospodě
3. soutěž My třídíme nejlépe, připravit rozpis pro odvoz velkoobjemového odpadu
4. zpracování plánu rozvoje Povodí Vltavy
5. výsledek kontroly na OSSZ HB. Projednalo zprávu a neukládá žádná nápravná opatření
6. nabídku na opravu vnější omítky kaple
7. předběžný návrh na úvěr
8. rozpočet na přístavek u Staré hospody
9. Nabídku na ochranný řez a vazbu na lípě "U Dvořákova Statku" v Nové Vsi u Chotěboře
10. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.650.912,74Kč
TV KB 788.091,74Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -3.554.918,--Kč

ZO ukládá :
1. starostovi a místostarostovi zajistit podklady pro chráněné pásmo (vyjádření CHKO Železné hory)
2. starostovi sledovat harmonogram díla na Staré hospodě, aby byl dodržen termín dokončení díla
3. starostovi a Ing. Arch Markovi rozpracovat a posoudit nabídku na kapli

závěr jednání ukončen 20.40


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: