Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2012

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  poř. číslo 7/2012

 konané dne 4. 6. 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny
Body jednání:

1.Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy

 2.Projednání projektové dokumentace na revitalizaci Novoveského potoka. ZO a přítomní hosté byli seznámeni prostřednictvím starosty a místostarosty s poslední verzí projektové dokumentace.
ZO bere na vědomí, že z přítomných účastníků projednávání PD Revitalizace Novoveského potoka nevznesl nikdo žádný závažný důvod, který by navrženou PD odmítnul a lze konstatovat, že tato projektová dokumentace může být odeslána zpracovateli s kladným vyjádřením – přijato všemi hlasy

 3.Na jednání byl přivítán nový člen zastupitelstva obce pan Jiří Málek, který složil slib nového zastupitele a je členem ZO od 1. 6. 2012

 4. Kontrola úkolu ze zasedání 2. 4. 2012 
a.     Nákup 1/24 od dědiců po Brožových – bod trvá
b.    Směna pozemků se statkem Doubravka – bod trvá
c.    - ostatní úkoly jsou splněny

 5. Změna ve finančním výboru – odvolán předseda výboru paní Bohuna Zmeková a novým předsedou výboru zvolen na návrh pana P. Koláře pan Jiří Málek a paní Bohuna Zmeková zůstává členkou výboru – ZO schvaluje všemi hlasy

 6. Projednání zprávy výběrové komise z výběrového řízení administrativní pracovníci na úřadě v obci – náhrada za mateřskou dovolenou
a.    ZO bere na vědomí zprávu výběrové komise
b.    ZO schvaluje za vítěze paní Zdeňku Bělouškovou, druhou v pořadí paní Helenu Davidovou – přijato všemi hlasy

 7. Projednání informací o průběhu prací na MK a parkovišti z dotace POVV
ZO bere na vědomí podanou informaci o průběhu prací – přijato všemi hlasy

 8. Projednání informací o průběhu prací na MK v Novém Dvoře
ZO bere na vědomí dokončení prací a financování akce – přijato všemi hlasy

9. Projednání informací o výběrovém řízení na zeleň
a.    ZO bere na vědomí podanou informaci o průběhu řízení
b.    ZO pověřuje starostu prověřit podmínky získání dotace do 25. 6. 2012 – přijato všemi hlasy

10. Projednání darovací smlouvy Kraje Vysočina
a.    ZO bere na vědomí obdržený finanční dar z kraje Vysočina
b.    ZO schvaluje jeho přesunutí pro potřeby ZŠ Nová Ves u Chotěboře – přijato všemi hlasy

 11. Projednání žádosti na úhradu neinvestičních nákladů ZŠ Vilémo za žáky z obce
ZO schvaluje žádost na úhradu neinvestičních nákladů a proplacení faktury – přijato všemi hlasy

 12. Projednání smlouvy na ukládání komunálního odpadu na skládce v Ronově n. Sázavou
ZO schvaluje smlouvu na ukládání komunálního odpadu v Ronově n. S. – přijato všemi hlasy

 13. Projednání informací o návštěvě delegace z Lohmenu a výstavy Kurta Schwinkendorfa
ZO bere na vědomí informace o návštěvě – přijato všemi hlasy

 14. Projednání informace o akci MAS Podhůří Železných hor „Cesta poznání“
ZO bere na vědomí podanou informaci o ukončení stavby mobiliáře, do konce srpna budou nainstalovány nástěnky a směrové tabule – přijato všemi hlasy

 15. Projednání informací z valné hromady Svazku obcí Podoubraví
ZO bere na vědomí informace z VH SVOP – přijato všemi hlasy

 16. Projednání informace z valné hromady Vodovodu a kanalizací Havlíčkův Brod
ZO bere na vědomi podané informace a zprávu z VH VAK HB – přijato všemi hlasy

 17. Projednání dohody o partnerství mezi obcí Nová Ves u Chotěboře a městem Chotěboř na provozu spisové služby
ZO schvaluje dohodu o partnerství dle předloženého návrhu – přijato všemi hlasy

18. Projednání žádosti ZŠ o příspěvek na dopravu do ŠARZ Vršov
ZO schvaluje příspěvek ZŠ Nová ves u Chotěboře ve výši skutečných nákladů na dopravu – přijato všemi hlasy

 19. Projednání oznámení o zamýšleném převodu pozemku z PF ČR
ZO bere na vědomí oznámení a bude vyvěšeno na úřední desce – přijato všemi hlasy

 20. Projednání vzniku Geoparku Železné hory
ZO bere na vědomí vznik Geoparku a zahrnutí obce do tohoto parku – přijato všemi hlasy

 21. Projednání žádosti SDH Nová Ves u Chotěboře na nákup vozidla Tatra 148 CAS 32
ZO nedoporučuje nákup z důvodu napjatého rozpočtu obce v roce 2012 – přijato všemi hlasy

 22. Projednání obnovy veřejného osvětlení v Novém Dvoře v roce 2013 a vyhlášená dotační titul Fondem Vysočina
 ZO schvaluje podání žádosti na získání dotace z fondu Vysočina a pověřuje starostu vypracováním žádosti – přijato všemi hlasy

 23. Stavy účtů: Běžný účet:       

                          KB                  168.795,89Kč
                       ČSOB                 14.202,31Kč
                         ČS                     20.265,85Kč
Úvěr ke splacení:              -2.666.200,00Kč


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: