Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2009

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř.číslo 9/2009

 

konané dne 5.10.2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :

1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 7. 9. 2009
• kontejnery na tříděný odpad- bod trvá,
• dodatek smlouvy se ZD ohledně nájmu prodejny – bod trvá,
• příprava PD na průtah obcí – bod trvá,
• Uzemní plán obce – bod trvá,
• ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. záměr úvěrování akce rekonstrukce mostů přes vodoteč Novoveského potoka. Budou osloveny tři banky, které předloží nabídky k úvěru k výběrovému řízení na listopadové zasedání – přijato všemi hlasy
4. neúčast v dotačním kole pro nákup lesnické a komunální techniky ze SZIF – přijato všemi hlasy
5. vratku za poplatek stočného a odpadů paní Němcové – odstěhování – přijato všemi hlasy
6. příspěvek pro SDH Nová Ves u Chotěboře pro zajištění okresního kola branného závodu mladých hasičů v katastru obce Nová Ves u Chotěboře – přijato všemi hlasy
7. smlouvu č. 09024606 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi SFŽP ČR a obcí Nová Ves u Chotěboře a pověřuje starostu podpisem smlouvy ¬¬ – přijato všemi hlasy
8. záměr nákupu 2ks fotografií ve folii 120x80cm a autorských práv na 5 ks. fotografií obce dle nabídky Tomáše Hory – přijato všemi hlasy
9. ZO projednalo zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 a
schvaluje ji bez výhrad – přijato všemi hlasy

 

 

ZO bere na vědomí:
1. informaci o stavu veřejné zakázky Perno
2. informaci o probíhající akci na opravě střechy kostela – nátěr, výměna oken
3. informace o přípravě dokumentace na řešení veřejného prostranství jsou zahájeny přípravné práce
4. informace o přípravě dokumentace na řešení zeleně v obci
5. informace o akci na opravu mostů na vodoteči Novoveského potoka
6. informace o probíhajících pracích na hřbitově a další práce budou povolovány dle stavu rozpočtu
7. informaci o dotaci na CzechPoint – nákup materiálu
8. informaci o konání VH ČS,a.s. v Praze
9. informaci o převodu pozemků v Novém Dvoře v současnosti má obec dohodnuto 17,5 podílů a 0,5 podíl se řešen v pozůstalosti, 6 podílů nesouhlasilo 10. žádost o skácení starého stromu – Lípa Srdčitá – žádost bude postoupena na agenturu AŽPOK pro získání odborného posudku
11. nabídky na nákup komunální techniky, návrh smluv konzultačních firem, pověřuje starostu se sběrem dalších nabídek komunální techniky
12. odeslání dvou obrazu ve vlastnictví obce na restaurování- plátno i rám
13. první čtení rozpočtu obce na rok 2010 – předpokládané investiční akce a do druhé čtení se připraví úplné znění návrhu rozpočtu na rok 2010 do listopadového zasedání
14. stížnost pana Ďoubala z Nové Vsi u Chotěboře č.p.121
15. stížnost na přerozdělení nákladu na el. energii v garáži – elektroinstalace se prověří a případně se doplní o odečtou elektroměr na náklady stěžovatele
16. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, PS) 1.255.461,56Kč
TV KB 1.011.609,32Kč
Úvěry č.p. 6 -4.499.900,00Kč

ZO ukládá :
1. Starostovi připravit seznámení občanů v občasníku se systémem Czech Point

závěr jednání ukončen 21.15
 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.