Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2022

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 9/2022 ze dne 30.11. 2022 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

 

   

      Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za říjen 2022

3.                   Nové parcely-projednání informací

4.                   ČOV- brána (bod trvá), kalkulace ČOV na rok 2023- projednání informací 

5.                   Lesy – činnost v lese 

6.                   Hasiči-  stříkačka pro SDH dětí 

7.                   Rozpočet na rok 2023

8.                   Střednědobý rozpočet na rok 2024-2028

9.                   Rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře

10.               Střednědobý rozpočet na rok 2024-2028 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře

11.               Rozpočtové opatření č. 6

12.               Oprava rozhlasů po obci - projednání informací

13.               Záměr odprodeje sněhové radlice

14.               A. Záměr hospoda- bod trvá , B. Žádost pan Ing. Vaněk  

15.               Záměr pronájmu nebytových prostor – COOP družstva HB

16.               Pošta- projednání informací (provoz) 

17.        Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování

sběru, přepravy, třídění, využití komunálních odpadů

18.        Poplatky, stočné, odpady

19.        Projednání informací o úpravě provozu na místní komunikaci Nové Vsi u Chotěboře par.č. 2043         

20. 

Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)6.  

Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Záměr prodeje Avie a prodeje stavební parcely v Kohoutově (bod trvá nové zveřejnění záměru v lednu 2023), 8. Automobil pro služební účely( bod trvá),

 9. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 10. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli )

                                                         

21. Rozprava    

 

 

 Termín konání: 30.11.2022

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

  Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO

 

Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Karlík, Kolář, Málková, Ing. Arch. Marek, Marková

                

 Omluveni: Ing. Sadílek

                 

 

Hosté: pan Ing. Vosyka (geodet), pan Jiří Jindra ml.

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Ing. Arch. Marka, pana Čapka

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc říjen 2022  

 

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám. 

A.    Starostka obce zastupitelstvu předložila projektovou dokumentaci pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, zastupitelstvu předneseny informace předpokládaných cen inženýrských sítí včetně přípojek 3,1 mil Kč a komunikace 4,8 mil Kč (zaneseno v rozpočtu na rok 2023)

     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace                    

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0

B.     Starostka přednesla informaci k Územnímu plánu Nová Ves u Chotěboře včetně již vydaných změn č.1,2, 4 a doporučuje dokončení změny č.3. Na úřední desce a elektronické úřední desce bude uveřejněno upozornění všem občanům Obce Nová Ves u Chotěboře, fyzickým a právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Nová Ves u Chotěboře, výše uvedeni jsou dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, oprávněni podat návrh na změnu územního plánu Nová Ves u Chotěboře

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Upozornění na změnu č. 3 ÚP do 31.ledna 2023 

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

4.                  Starostka přednesla informace o ČOV, bod budování brány na ČOV nadále trvá. Starostka přednesla zastupitelstvu obce informace o kalkulaci pro rok 2023 na ČOV a fakturaci ČOV. ZO projednalo novou kalkulaci cen pro kalendářní rok 2023 a to v ceně 350 Kč/osoba na čtvrtletí

            Návrh usnesení: ZO schvaluje novou kalkulaci pro kalendářní rok 2023 a to v ceně 350,-Kč/ osoba na čtvrtletí

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

5.                  Starostka předala slovo místostarostovi panu Doležánovi, který přednesl informace o práci v lese

            ( sadba stromů, vyžínání, natírání stromků, těžba)

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesení informace

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

      

 

6.                   Starostka přednesla zastupitelstvu informace o Žádosti o dotac z PRV (podání hlášení o změnách   v projektu Hasičská stříkačka pro požární sport )

                    Návrh usnesení: ZO schvaluje přepokládané datum ukončení fyzické realizace projektu z původního 31.12. 2022 na navrhované 30.06. 2023, z důvodu realizace stavby hasičské stříkačky 

                     Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

7.                  Starostka předložila zastupitelstvu obce Rozpočet na rok 2023

            – zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2023

     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2023, rozpočet bude navýšen ve výdajové části na položce

 6171-5329  16.120,-Kč (příspěvek Svazek obcí Podoubraví)

 2411-5169   88.000,- Kč (služby Pošta partner)

 2411-5454  18.000,- Kč (elektrika pošta)

 2411-5153  18.000,- Kč (plyn pošta)

  Náklady budou pokryty z prostředků na BÚ.  

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

8.                  Starostka předložila zastupitelstvu střednědobý rozpočtu 2024-2028

-          Zastupitelstvo projednalo střednědobý rozpočtu na rok 2024- 2028

Návrh usnesení. ZO schvaluje střednědobý rozpočet

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

9.                  Starostka přednesla zastupitelstvu rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

            Návrh usnesení:  ZO schvaluje rozpočet zřizované příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře  na rok 2023

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

10.              Starostka přednesla zastupitelstvu střednědobý rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

           Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočet zřizované příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře na rok 2024- 2028 

 Pro 8, Proti 0, zdržel se 0

                                                                                                                           

11.              Starostka přednesla Rozpočtové opatření č. 6

           Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

12.              Starostka přednesla zastupitelstvu cenovou nabídku od firmy MOPOS na opravu a rozšíření modernizaci obecního rozhlasu v obci Nová Ves u Chotěboře (bod trvá- firma objednaná v týdnu od 5. prosince)

    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

      Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

13.              ZO projednalo opětovný ( uveřejněno v roce 2021) návrh zveřejnění Záměru na prodej sněhové radlice 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej sněhové radlice v ceně 8.000,- Kč

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

14.              A. ZO projednalo Záměr pronájmu hospody (nebytových prostor), nové zveřejnění záměru do konce měsíce ledna 

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru do 31.1. 2023

                     Pro 8, Proti 0, zdržel se 0

 

             B.  Starostka přednesla žádost p. Ing. Vaňka na pronájem pouze části nebytových prostor (hospody)

                       Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesenou žádost a bod nadále trvá

                        Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

15.              ZO projednalo Záměr na nebytové prostory, které využívá COOP družstvo HB ( žádost COOP HB o pokračování  pronájmu)

                  Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor COOP družstvu HB za stávajících podmínek

                   Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

16.              ZO projednalo úřední hodiny Pošty v řešení s Uhelnou Příbramí, informace budou předneseny na mimořádném zasedání zastupitelstva obce dne 14.12. 2022 ( rozšíření služeb)

                Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                  Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

17.              A. Starostka přednesla zastupitelstvu obce Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

             Návrh usnesení: Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění ,využívání  a odstraňování komunálních odpadů ze dne 9.12. 2021 a schvaluje se Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Chotěboře o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 30.11. 2022, cena 600,- Kč /osoba/ na kalendářní rok 

               Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

            B. Starostka přednesla zastupitelstvu Obecně závaznou vyhlášku Obce Nová Ves u Chotěboře  místním poplatku ze psů

               Návrh usnesení: ZO ponechává stávající Obecně závaznou vyhlášku Obce Nová Ves u Chotěboře o místním poplatku ze psů, zachování stávajících poplatků na rok 2023, pes 100,- Kč a za každého dalšího psa150,- Kč

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

18.              Zastupitelstvo projednalo poplatky a ceníky pro rok 2023, zaktualizování Ceníků pro rok 2023

             Návrh usnesení: ZO schvaluje zaktualizování Ceníků pro rok 2023 a poplatek za stočné 350 Kč/osoba /čtvrtletně, za odpad 600,- Kč za osobu od 18-ti let věku, poplatky za psa jeden 100,- Kč za rok/ druhý a další pes 150,- Kč/rok

(odpad splatný do 30.6. 2023, pes splatnost do konce měsíce února)

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

19.                Starostka přednesla zastupitelstvu plán inventur a stavy účtů k 30.11. 2022

              Návrh usnesení: ZO schvaluje plán inventur na rok 2022 a složení inventurní komise , předseda: pí. Marková Jana, členové: p. Ing. Arch. Marek, p. Karlík a starostka obce Culková Andrea

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

          20.Zastupitelstvo projednalo informace o úpravě provozu na místní komunikaci Nové Vsi u Chotěboře par.č. 2043 ( přítomen pan J a pan Ing. V geodet)

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace, dořešení směn s majiteli 

                       Pro 8, proti 0, zdržel se 0

          21.Starostka přednesla zastupitelstvu informace o konání valné hromady Svazku obcí Podoubraví ve Ždírci nad Doubravou dne 6.12.2022

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

                   Pro 8, proti 0, zdržel se 0

          22. Starostka přednesla informaci o konání valné hromady Podhůří Železných hor., o.p.s.,

  která se koná 12.12. 2022 v Chotěboři

                Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                  Pro 8, proti 0, zdržel se 0

         23. Starostka informovala zastupitelstvo o konání Prezidentských voleb v termínech 13.1.- 14.1.2023

   a druhé kolo 27.1.-28.1. 2023

                Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                  Pro 8, proti 0, zdržel se 0

        24. Starostka přednesla zastupitelstvu od firmy Výtahy Elektro s.r.o. Dodatek ke smlouvě o změně cenových podmínek

               Návrh usnesení: ZO schvaluje od 1.1. 2023 navýšení pravidelné čtvrtletní platby 1.948,80,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem dodatku

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

  25. 

Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)6.  

Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Záměr prodeje Avie a prodeje stavební parcely v Kohoutově (bod trvá nové zveřejnění záměru v lednu 2023), 8. Automobil pro služební účely( bod trvá),

 9. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 10. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli )

 Různé: Starostka informovala ZO o rozšíření dlouhodobých úkolů v bodu různé, provedla kontrolu dlouhodobých úkolů 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření dlouhodobých úkolů, provedena kontrola 

        Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno                                          

                

                    

20.              Rozprava:

Ukončení zastupitelstva obce v 19:55 hod

 Ověřovatelé zápisu: 

    p. Ing. Arch. Marek …………………………

    p. Petr Čapek .………………………………

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 2. 12. 2022

Sejmuto:                                                             

 

 

 
 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.