Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1 z 8. ledna 2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1 z 8. ledna 2018

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 1/2018 konané dne 8. 1. 2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni: Culková, Ing. Arch. Marek

Host:         Jana Málková, Krampolová

 1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.
b)    Schválení programu jednání ZO:
Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolu za rok 2017
 3. Projednání zprávy kontrolního výboru z 2/2 2017
 4. Projednání žádosti Českého svazu včelařů
 5. Projednání přípravy akcí na rok 2018 z POVV
 6. Projednání statutu fondu na obnovu ČOV a TK
 7. Projednání rozpočtového opatření 09/2017
 8. Projednání osvobození od poplatku za dlouhodobou nepřítomnost v obci
 9. Rozprava
 10. Různé

  Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Miroslava Doležána a Ing. Jaromíra Filipa
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu M. Doležána a J. Filipa
Pro7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání:

2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc listopad 2017.
a.    Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: je požádáno o stavební povolení, byla dokončena oprava dokumentace a dokumenty zaslány.
b.    bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p.6 - ZO Navrhuje provést ve dvou bytech provrtání zdí a výměnu digestoří – úkol trvá
c.    bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty – trvá
d.    bod 3/06/2017 pořízení reklamních materiálů bod trvá
e.    vypsání výběrového řízení na revize šachet bod trvá
f.     Kontrola a oprava místního rozhlasu, bod trvá
g.    Ostatní úkoly jsou splněny
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 3. Starosta předložil zprávu kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předloženou souhrnnou zprávu kontrolního výboru za 2.pol 2017
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4. Starosta předložil žádost Českého svazu včelařů MO Chotěboř o finanční příspěvek. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje příspěvek ČSV MO Chotěboř ve výši 2500Kč formou daru na nákup léčiv
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5. Starosta předložil možné akce, které by si dali realizovat z POVV2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje připravit projektovou dokumentaci pro pokračování na opravách dalších vikýřů na č.p.63                   
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6. Starosta předložil návrh statutu fondu na obnovu ČVO a TK. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje zásady tvorby a použití fondu obnovy Vodovodů a kanalizací s účinností od 21.12.2017
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí opravu vzduchování na ČOV, která proběhne ve středu 10.1.2018
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7. Starosta předložil rozpočtová opatření č. 9. Jedna se o úpravy rozpočtu příjmy a výdeje kolem plánu financování ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9 provedené v rozpočtu obce.
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8. Starosta předložil návrh osvobození od poplatků za dlouhodobou nepřítomnost v obci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí osvobození od poplatků za dlouhodobou nepřítomnost v obci u občanů dle předloženého návrhu
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9.Rozprava
a.    Stojan na kola před hospodou
b.    Starosta předložil informaci o zajištění účtu na kauce u FIO banky. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí sjednání účtu na kauce za byty
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno
c. Stavy účtů:

bankovní zůstatky k 1.1.2018

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       2 276 601,86

451

Škola

    2 562 002,78

231

110 ČSOB

          256 259,93

 

Kanalizace

    6 687 199,66

231

120 ČS

          395 882,73

 

Akce 2015

    4 039 902,00

231

130 ČNB

            10 944,58

 

 

 

 

FIO

CZK        2 886Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

                  0,00

depozit

 

VAK HB, a.s.   1.267ks

 

 

 

 Závěr zasedání 19.00

Zveřejněno dne 17.1.2018

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: