Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10 z 6. listopadu 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10 z 6. listopadu 2017

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 10/2017 konané dne 6. 11. 2017 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:  

Host:         Jana Málková, Pavel Kolář, Tomáš Uchytil, Martin Kolář

        

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:
a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.
b)    Schválení programu jednání ZO:
Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

Návrh programu:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola usnesení za říjen  2017
 3. Projednání informací z ČOV
 4. Projednání rozpočtového opatření č.7
 5. Projednání informací z MAS Podhůří Železných hor
 6. Projednání plánu financování ČOV
 7. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 2.čtení
 8. Projednání žádosti MŠ Víska
 9. Projednání žádosti o směnu pozemků pan Pešek
 10. Projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy
 11. Projednání nákupu zimní techniky
 12. Různé - nabídka odznaků
                  - oznámení o mimořádném přezkumu hospodaření obce  
                  - žádost o spoluúčast na opravách
                  - inzerát na pronájem nebytových prostor v č.p.6
                  - oprava čekárny po vichřici
 13. Rozprava

  Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

 c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Moniku Čermákovou a Andreu Culkovu

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu M. Čermákovou a A. Culkovu.

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 Body jednání:

 2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc září 2017.
a.    Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: je požádáno o stavební povolení, byl z vodoprávního úřadu zaslán soupis na doplnění podkladu pro rozhodnutí
b.    bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p.6 - úkol trvá
c.    bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty – trvá
d.    bod 21 a/02/2017 vybudování provozovny restaurace v 1.N.P. v č.p.6, je pravomocná kolaudace provozovny,         vyřazen ze sledovaní
e.    bod 13/05/2017 výměna kotlů v ZŚ,             zrealizováno
f.     bod 18/05/2017 vybudování úsekových měřičů rychlosti v obci: bod se pro nejasnosti v legislativě odkládá
g.    bod 19 a/05/2017 vybudování zrcadel na křižovatce v Novém Dvoře        zrealizováno bod 19 d/05/2017 rekonstrukce sociálního zařízení na hřišti – práce dokončeny bod se vyřazuje
h.    bod 19f/05/2017 dokončení akce stoly a lavice       vyřazen ze sledovaní
i.      bod 3/06/2017 pořízení reklamních materiálů bod trvá
j.      bod 12/06/2017 oprava místních komunikací, zrealizováno
k.    bod 20/06/2017 oprava sedlových vikýřů na č.p.63 v projetu POVV2017 bod trvá
l.      bod 22 d/06/2017 zajištění financování sečení potoka v majetku Lesů ČR – nabídka lesů ČR se akceptuje finanční prostředky budou využity na sečení břehů a přilehlých porostů, sečení dna zastupitelstvo obce odmítá, vyřazen ze sledovaní
m. vypsání výběrového řízení na revize šachet bod trvá
n.    Ostatní úkoly jsou splněny

Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3.Starosta přednesli informace o stavu ČOV, které doplnil pan Doležán. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace

 Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4.Starosta předložil rozpočtová opatření č. 3-7 SVOP Podoubraví. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3 až 7 SVOP Podoubraví.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5. Starosta předložil informace z MAS Podhůří Železných hor. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6. Starosta předložil plán financování obnovy ČOV a tlakové kanalizace na období 2017 - 2026. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO schvaluje předložený plán financování obnovy TK a ČOV pro období 2017-2006
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7. Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2018 do 2. čtení. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO ukládá starostovi do 3. čtení ujasnit ve výdajích §2219 pol. 6121 a §2310 pol. 6121
b.      ZO bere na vědomí předložený rozpočet obce na rok 2018
c.       ZO schvaluje pro všechny akce v roce 2018, že v případě proplácení vícenákladů musí být tyto vícenáklady nejdříve odsouhlaseny zastupitelstvem obce
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8. Starosta předložil žádost MŠ Víska na poskytnutí příspěvku na nákup věcných darů - pomůcek a hraček pro děti. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO schvaluje částku 4.000Kč na věcné dary - pomůcky do MŠ Víska proti dokladu
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9. Starosta opětovně předložil žádost pna Peška o směnu pozemků u č.p.42. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO schvaluje záměr na směnu pozemků u č.p.42
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10. Starosta předložil návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Nová Ves u Chotěboře a městem Chotěboře v oblasti přestupků. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Novou Vsí a městem Chotěboř v oblasti přestupků
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11. Starosta předložil nabídky na nákup zimní techniky za obecní traktor. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO schvaluje nákup sněhové radlice v ceně 9900Kč bez DPH za obecní traktor BELARUS
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12. Různé 
a.Starosta předložil nabídku na pořízení odznaků s obecním znakem. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO neschvaluje předloženou nabídku
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

b. Starosta předložil informaci o zahájení mimořádného přezkumu hospodaření obce. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předloženou informaci
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

c. Starosta předložil nabídku na revitalizaci obecního rybníka Nový. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předloženou nabídku a neakceptuje ji
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

d.Starosta předložil žádost na spoluúčast při opravách obecního majetku. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje pokrytí celkové částky za opravu oproti faktuře ( cca 11.000)
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

e. Starosta předložil návrh inzerátu na pronájem nebytových prostor pro hostinskou činnost. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložený inzerát
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

f. Starosta předložil informaci o úplném zničení dřevěné zastávky u Nového Dvora během vichřice. Oprava bude zahájena po projednání škodní události ČP, a.s. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložený inzerát
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

g.Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky k 1.11.2017

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       2 614 151,19

451

Škola

    2 623 732,78

231

110 ČSOB

          582 740,12

 

Kanalizace

    6 811 645,66

231

120 ČS

          149 285,88

 

Akce 2015

    4 115 038,00

231

130 ČNB

          149 285,88

 

 

 

 

FIO

CZK            3130Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         35 845,00

depozit

 

VAKHB,a.s.   1.267ks

 

 

 

 Závěr zasedání 20.00

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první čtvrtek v měsíci od 18:00 hodin, vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: