Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11 z 4. prosince 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11 z 4. prosince 2017

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 11/2017 konané dne 4. 12. 2017 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni: Culková, 

Host:         Jana Málková

   

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:
Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

Schválení programu jednání ZO:
Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

 1. Schválení programu zasedání

 2. Kontrola usnesení za listopad 2017

 3. Projednání novely odměňování zastupitelů obce

 4. Projednání rozpočtového opatření č. 7

 5. Projednání darovací smlouvy na pozemek 2038/2

 6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí

 7. Projednání Dodatku smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti

 8. Projednání informací z SVOP

 9. Projednání dodatku smlouvy na likvidaci odpadů s firmou AVE

 10. Projednání zprávy o výsledku kontroly provedenou MV ČR

 11. Projednání změny územního plánu obce č.1

 12. Projednáni změny územního plánu města Chotěboř č.5

 13. Projednání žádosti o směnu pozemků pan Pešek

 14. Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor

 15. Projednání žádostí o pronájem nebytových prostor dle inzerátu

 16. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2018

 17. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 3.čtení

 18. Žádost Charita HB

 19. Centrum pro zdravotně postižené

 20. Fokus Vysočina

 21. Rozprava

 22. Různé

  Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Ing. Romana Sadílka a Ing. Arch Václava Marka
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. R. Sadílka a Ing. Arch. V Marka.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu. 

Body jednání:
 2.
Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc listopad 2017.

Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: je požádáno o stavební povolení, byla dokončena oprava dokumentace a dokumenty zaslány na příslušné instituce k vyjádření
a. bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p.6 - úkol trvá
b. bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty – trvá
c. bod 3/06/2017 pořízení reklamních materiálů bod trvá
d. bod 20/06/2017 oprava sedlových vikýřů na č.p.63 v projetu POVV2017: probíhá oprava, bod trvá
e. vypsání výběrového řízení na revize šachet bod trvá
f. Ostatní úkoly jsou splněny
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 3. Starosta předal slovo hospodářce paní Iloně Bělouškové, která zastupitele informovala o novele v odměňování zastupitelů. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje odměny za výkon funkce pro neuvolněné zastupitele, platné od 1.1.2018 ve výši stávajících odměn
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 4. Starosta předložil rozpočtová opatření č. 7. Jedna se o úpravy rozpočtu příjmy a výdeje kolem voleb a příjem dotace z POVV 2017.Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7 provedené v rozpočtu obce.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5.Starosta předložil návrh darovací smlouvy na pozemek 2038/2, který daruje obci Kraj Vysočina. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení:
a. ZO obce Nová Ves u Chotěboře nevyhovuje námitce pana Holoubka z dopisu ze 4.12.2017 v bodě 1.
b. ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina a Obcí na pozemek 2038/2 Obec získává darem 68 m2 za účetní hodnotu 918,78Kč
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 6. Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Nová ves u Chotěboře a krajem Vysočina na služebnost při realizaci ICT 2017 optický trasa po VO a MR. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 100/2017 o zřízení služebnosti na krajských pozemcích pro trasu optické sítě
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 7.Starosta předložil návrh dodatku smlouvy na spoje zařazené do ostatní dopravní obslužnosti pro období 1.1.2018 – 31.12.2018.    
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje dodatek smlouvy mezi obcí a firmou Arriva Východní Čechy a.s.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 8.Starosta předložil informace z jednání SVOP. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 9.Starosta předložil dodatek smlouvy č. 2 na zajištění separovaného odpadu ke smlouvě s firmou Miloslav Odvárka ODAS ze dne 22. 1. 2007 a dodatek smlouvy č. 18 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu ke smlouvě s firmou Miloslav Odvárka ODAS ze dne 2. 11. 1994. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.  
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2 na svoz separovaného odpadu
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje dodatek ke smlouvě č. 18 na svoz a uložení tuhého komunálního odpadu
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 10.Starosta předložil zprávu o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti obce Nová Ves u Chotěboře provedenou kontrolní skupinou MV ČR dne 17.10.2017 na základě §129 a následně. Zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení). Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a. ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí zprávu o provedení kontroly ze dne 17.10.2017 za období od 1.1.2016 do 17.10.2017 a ukládá následující opatření
 * Zápisy ZO budou podepisovány dle zákona starostou a dvěma ověřovateli
 * Schválené obecně závazné vyhlášky v daném roce budou zaslány po projednání v ZO na MV ČR
 *
Starosta při poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů musí dodržovat termín 15 dnů
b. 
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje výsledky zprávy kontrolní skupiny protokol MV-116793-4/ODK2017
c.
Starosta zdržuje hlasování v tomto bodě
Pro 7 proti 0, zdržel se 1 – schváleno

11. Starosta předložil návrh změny č.1 územního plánu obce Nová Ves u Chotěboře. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

Návrh usnesení.
a.    Ing. Jaromír Filip oznámil v tomto bodě střet zájmů a vylučuje se z hlasování
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře nevyhovuje námitce paní Jany Holoubkové, bytem Nová Ves u Chotěboře č. 146, 582 73 Chotěboř, týkající se nesouhlasu se zařazením plochy Z10 do ploch pro bydlení – pozemek č.  parcelní 1286 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře.
c.    ZO Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí připomínky podané p. Markem Holoubkem a paní Janou Holoubkovou, oba bytem Nová Ves u Chotěboře č. 146, 582 73 Nová Ves u Chotěboře ke změně č. 1 ÚP Nová Ves u Chotěboře a souhlasí s jejich vyhodnocením.
d. ZO obce Nová Ves u Chotěboře nevyhovuje námitce pana Holoubka z dopisu ze 4.12.2017 v bodě 2.
e.    ZO Nová Ves u Chotěboře vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, změnu č. 1 územního plánu Nová Ves u Chotěboře.
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

12. Starosta předložil návrh změny č.5 územního plánu města Chotěboř oznámení o veřejném projednávání 5.12.2017 od 15.00. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace. 

Návrh usnesení.
a. ZO obce Nová Ves u Chotěboře nevyhovuje námitce pana Holoubka z dopisu ze 4.12.2017 v bodě 3.
b.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí změnu územního plánu č.5 – veřejné projednávání
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

13. Starosta předložil žádost pana Peška na směnu a případný odkup pozemku č.p.2123 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře. Záměr byl schválen 6. 11. 2017 pod bodem č.j. 9/10/2017 a zveřejněn na úřední desce 15.11.2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

Návrh usnesení.
a. ZO obce Nová Ves u Chotěboře nevyhovuje námitce pana Holoubka z dopisu ze 4.12.20178 v bodě 4.
b.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje směnu a prodej obecního pozemku 2123 dle návrhu předloženého 18.5.2017
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14. Starosta předložil žádost o pronájem nebytových prostor v objektu č.p.6, místnost 116 – sklad obecního úřadu výměra 79 m2.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a.    Ing. Jaromír Filip oznámil v tomto bodě střet zájmů a vylučuje se z hlasování
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře nevyhovuje námitce pana Holoubka z dopisu ze 4.12.2017 v bodě 5.
c.    Schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v č.p.6 místnost 116
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 15. Starosta předložil žádost o pronájem nebytových prostor v objektu č.p.6, prostor pro hostinskou činnost dle inzerátu zveřejněného od 6.11. do 30.11 2017 od jediného zájemce.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře nevyhovuje námitce pana Holoubka z dopisu ze 4.12.20178 v bodě 6.
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje za vítěze výběrového řízení na poskytovatele pohostinských služeb v č.p.6 pana Martina Kalvodu
c.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměrP pronájmu nebytových prostor pro poskytování pohostinských služeb v prostorách 105, 106, 107, 108, 109 a 114 v celkové výměře 85,645m2
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 16. Starosta předložil návrh rozpočtu pro ZŠ a střednědobý rozpočet pro ZŠ Nová Ves u Chotěboře. Informoval o situaci s podanou žádosti na IROP.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje návrh rozpočtu pro ZŠ Nová Ves u Chotěboře v plném znění
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje střednědobý rozpočet pro období 2019-2021 ZŠ Nová Ves u Chotěboře
c.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá starostovi prověřit možnost zahájení výběrového řízení v programu IROP na dostavbu ZŠ
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

17.  Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2018 do 3. čtení.Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky na informace.
Návrh usnesení:
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje projednání 3. čtení rozpočtu obce na čtvrtek 21.12.2018, kde bude projednána i vyhláška o odpadech na rok 2018 a náklady ČOV za rok 2017 se záměrem  upravit cenu stočného pro rok 2018
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

18.Starosta předložil žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod o finanční příspěvek z rozpočtu obce.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře neschvaluje poskytnutí příspěvku
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

19. Starosta předložil žádost Centra pro zdravotně postižení kraje Vysočina, o.p.s. pracoviště  Havlíčkův Brod o finanční příspěvek z rozpočtu obce.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře neschvaluje poskytnutí příspěvku
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

20.Starosta předložil žádost Fokus Vysočina se sídlem Havlíčkův Brod o finanční příspěvek z rozpočtu obce.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře neschvaluje poskytnutí příspěvku
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

21. Různé  
 1.Pan Doležán informoval i situaci na ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje zaslání urgence na reklamaci česlí
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje dočasnou úpravu výpočtu úhrad za odpadní vody ve výši objemu vody od VAK Havlíčkův Brod u č.p. 64, 149
c.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje zaslání urgence na reklamaci betonových šachet  - nutná oprava od firmy GASKO v č.p. 49, 57, 64
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

2. Starosta předložil informaci špatném stavu místního rozhlasu. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá starostovi prověřit činnost místního rozhlasu a odstranit nedostatky.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3.Starosta předložil dopis pan Holoubka z 4. 12. 2017, kde pisatel zpochybňuje projednávání programu ZO. Jednotlivé body dopisu byly projednány v příslušných bodech jednání. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá starostovi zaslat odpověď na dopis pana Holoubka.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4.Stavy účtů:

  1.  

bankovní zůstatky k 1.12.2017

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       2 639 198,92

451

Škola

    2 592 867,78

231

110 ČSOB

          607 252,17

 

Kanalizace

    6 749 422,66

231

120 ČS

            62 841,41

 

Akce 2015

    4 077 781,00

231

130 ČNB

          165 872,68

 

 

 

 

FIO

CZK            3130Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         26 001,00

depozit

 

VAKHB,a.s.   1.267ks

 

 

 

 

Závěr zasedání 20.00

Zveřejněn 7.12.2017

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: