Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 12 z 21. prosince 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 12 z 21. prosince 2017

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 12/2017 konané dne 21. 12. 2017 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Culková,Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:

Host:         Jana Málková, Martina Málková, Pavel Kolář, Tomáš Uchytil

        

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

 1. Schválení programu zasedání
 2. Projednání Obecně závazné vyhlášky 3/2017 o odpadech na rok 2018
 3. Projednání rozpočtového opatření č. 8
 4. Projednání ceny za ČOV na rok 2018
 5. Projednání nájemní smlouvy na nebytové prostory v č.p.6
 6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 3.čtení
 7. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí se Státním pozemkovým fondem pro akci ICT 2017
 8. Projednání rozdělení finančních prostředku z loterii a sázek
 9. Projednání informací z MAS a SVOP
 10. Rozprava
 11. Různé

  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Andreu Culkovou a Kamila Škaryda

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu A. Culkovou a K. Skaryda

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 

Body jednání:

 2. Starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Odůvodnil vypočet stanovení ceny pro fyzické osoby trvale žijící v obci na 500Kč/rok a pro rekreační objekty na 800Kč/rok.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje OZV 3/2017 o místním poplatku za odpad na rok 2018 a stanovení jednotlivých cen

                  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 3. Starosta předložil rozpočtová opatření č. 8. Jedna se o úpravy rozpočtu příjmy a výdeje kolem plánu financování ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8 provedené v rozpočtu obce.

                  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 4.Starosta předložil návrh kalkulace ceny stočného na rok 2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje zachování ceny stočného ve stejné výši jako v roce 2017 i v roce 2018 tj. 23Kč včetně DPH

                  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5. Starosta předložil návrh nájemní smlouvy na nebytové prostory v č.p.6 ( hospoda). Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje s připomínkami nájemní smlouvu s provozovatelem hostinské činnosti v nebytových prostorech v č.p.6 panem Martinem Kalvodou

                  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6. Starosta předložil návrh rozpočtu obce na rok 2018 do 3. čtení. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje rozpočet obce na rok 2018 jako vyrovnaný v částce 8.455.386,00Kč

Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 7. Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Nová Ves u Chotěboře a Státním pozemkovým fondem ČR na služebnost při realizaci ICT 2017 optický trasa po VO a MR. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se Státním pozemkovým fondem ČR o zřízení služebnosti na státních pozemcích pro trasu optické sítě

                  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 8. Starosta předložil žádosti místních sportovních oddílů Tělovýchovné jednotu SOKOL, Tělocvičné jednoty SOKOL a oddílu mladých požárníků při SDH o finanční příspěvek z finančních prostředků z loterií a sázek. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.     

            Návrh usnesení.

a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje přidělení částky 10.00Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL Nová Ves u Chotěboře jako dar
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje přidělení částky 10.00Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Nová Ves u Chotěboře jako dar
c.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje přidělení částky 10.00Kč oddílu mladých požárníku při SDH Nová Ves u Chotěboře

               Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9. Starosta předložil informace z jednání SVOP a MAS. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace

               Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 Závěr zasedání 18.40

 

Zveřejněn 28.12.2017

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

poř. číslo 12/2017 konané dne 21. 12. 2017 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: Culková,Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:

Host:         Jana Málková, Martina Málková, Pavel Kolář, Tomáš Uchytil

        

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

1.   Schválení programu zasedání

2.   Projednání Obecně závazné vyhlášky 3/2017 o odpadech na rok 2018

3.   Projednání rozpočtového opatření č. 8

4.   Projednání ceny ČOV na rok 2018

5.   Projednání nájemní smlouvy na nebytové prostory v č.p.6

6.   Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 3.čtení

7.   Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí se Státním pozemkovým fondem pro akci ICT 2017

8.   Projednání rozdělení finančních prostředku z loterii a sázek

9.   Projednání informací z MAS a SVOP

10.        Rozprava

11.        Různé

  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Andreu Culkovou a Kamila Škaryda

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu A. Culkovou a K. Skaryda

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 

 

 

Body jednání:

 

 

2.    Starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Odůvodnil vypočet stanovení ceny pro fyzické osoby trvale žijící v obci na 500Kč a pro rekreační objekty na 800Kč.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje OZV 3/2017 o místním poplatku za odpad na rok 2018 a stanovení jednotlivých cen

                  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

3.    Starosta předložil rozpočtová opatření č. 8. Jedna se o úpravy rozpočtu příjmy a výdeje kolem plánu financování ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8 provedené v rozpočtu obce.

                  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

4.    Starosta předložil návrh kalkulace ceny stočného na rok 2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje zachování ceny stočného ve stejné výši jako v roce 2017 i v roce 2018 tj. 23Kč včetně DPH

                  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

5.    Starosta předložil návrh nájemní smlouvy na nebytové prostory v č.p.6 ( hospoda). Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje s připomínkami nájemní smlouvu s provozovatelem hostinské činnosti v nebytových prostorech v č.p.6 panem Martinem Kalvodou

                  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

6.    Starosta předložil návrh rozpočtu obce na rok 2018 do 3. čtení. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje rozpočet obce na rok 2018 jako vyrovnaný v částce 8.455.386,00Kč

Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

7.      Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Nová Ves u Chotěboře a Státním pozemkovým fondem ČR na služebnost při realizaci ICT 2017 optický trasa po VO a MR. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se Státním pozemkovým fondem ČR o zřízení služebnosti na státních pozemcích pro trasu optické sítě

                  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

 

8.    Starosta předložil žádosti místních sportovních oddílů Tělovýchovné jednotu SOKOL, Tělocvičné jednoty SOKOL a oddílu mladých požárníků při SDH o finanční příspěvek z finančních prostředků z loterií a sázek. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.     

            Návrh usnesení.

a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje přidělení částky 10.00Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL Nová Ves u Chotěboře jako dar

b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje přidělení částky 10.00Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Nová Ves u Chotěboře jako dar

c.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje přidělení částky 10.00Kč oddílu mladých požárníku při SDH Nová Ves u Chotěboře

               Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

9.    Starosta předložil informace z jednání SVOP a MAS. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

            Návrh usnesení.

ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace

               Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Závěr zasedání 18.40

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: