Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9 z 2. října 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9 z 2. října 2017

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

poř. číslo 9/2017 konané dne 2. 10. 2017 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: Culková, Doležán, Ing. Filip CSc., Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:  Čermáková, Málek

Host:         Jana Málková, Věra Hrubá, Tomáš Uchytil

        

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:
a) Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.
b) Schválení programu jednání ZO:
Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;   
Návrh programu:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola usnesení za září  2017
 3. Projednání informací z ČOV
 4. Projednání rozpočtového opatření č.5 a 6
 5. Projednání informací z MAS Podhůří Železných hor
 6. Projednání rozvojové strategie obce
 7. Projednání akce POVV 2017
 8. Projednání realizace sociálek na hřišti
 9. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 1.čtení
 10. Projednání nabídky na propagační materiály obce
 11. Projednání zadání výběru dodavatele ne revize čerpacích
 12. Projednání nabídky na školení zastupitelů
 13. Projednání opravy PS 12
 14. Projednání žádosti o směnu pozemků pan Pešek
 15. Různé  - nabídka na investování volných finančních prostředků
                   - nabídka na plovoucí čerpadlo 
                   - informace z obecních lesů
 16. Rozprava

  Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

 c) Schválení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl za ověřovatele Ing. Jaromíra Filipa CSc. a Miroslava Doležána
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. J. Filipa a M Doležána.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu 

Body jednání: 

2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc září 2017.
a) Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: je požádáno o stavební povolení, byl z vodoprávního úřadu zaslán soupis na doplnění podkladu pro rozhodnutí. Nutno zajistit veškeré datové podklady od pana Ing. Poláka. Dokumentaci předat v tomto týdnu náhradnímu projektantovi.
Starosta zjistí na VAKU možnosti náhradní dodávky vody – vytápěné nebo izolované nádrže na vodu.
Starosta zajistí vyčištění studní v Novém Dvoře kam se dováží náhradní voda.
b) bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p.6 - úkol trvá
c) bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty – trvá
d) bod 21 a/02/2017 vybudování provozovny restaurace v 1.N.P. v č.p.6, je pravomocná kolaudace provozovny, pracuje se na dřevěné příčce mezi lokálem a galerii, byla konzultována technologie s pivovarem Havlíčkův Brod      bod trvá
e) bod 13/05/2017 výměna kotlů v ZŚ, dokumentace je připravena čeká se na dodavatelskou firmu – termín – konec září               bod trvá
f) bod 18/05/2017 vybudování úsekových měřičů rychlosti v obci     bod trvá
g) bod 19 a/05/2017 vybudování zrcadel na křižovatce v Novém Dvoře        bod trvá
h) bod 19 d/05/2017 rekonstrukce sociálního zařízení na hřišti – práce dokončeny bod se vyřazuje
i) bod 19f/05/2017 dokončení akce stoly a lavice       bod trvá
j) bod 3/06/2017 pořízení reklamních materiálů bod trvá
k) bod 12/06/2017 oprava místních komunikací, zajištění dalších nabídek bod trvá
l) bod 20/06/2017 oprava sedlových vikýřů na č.p.63 v projetu POVV2017 bod trvá
m) bod 22 d/06/2017 zajištění financování sečení potoka v majetku Lesů ČR – nabídka lesů ČR se akceptuje finanční prostředky budou využity na sečení břehů a přilehlých porostů, sečení dna zastupitelstvo obce odmítá
Ostatní úkoly jsou splněny 
Pro7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

3.Starosta přednesli informace o stavu ČOV, které doplnil pan Doležán. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a) ZO schvaluje provést urgenci reklamace opláštění česlí v ČOV
b)
O schvaluje reklamovat provedení betonových jímek u vytipovaných nemovitostí kde dochází k přítoku balastních vod mezi skružemi
c)
ZO bere na vědomí provedení kontroly přívodního potrubí z vodojemu obce Víska a případnou opravu firmou Gasko Kolín v říjnu 2017
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

4. Starosta předložil rozpočtová opatření č. 5 a 6. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.     
Návrh usnesení.
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 5 a 6.
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5. Starosta předložil informace z MAS Podhůří Železných hor. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.ZO bere na vědomí předložené materiály.
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6. Starosta předložil nabídku na zpracování rozvojové strategie obce na období 2018-2025. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.     
Návrh usnesení.
ZO schvaluje předloženou nabídku a zpracování rozvojové strategie obce
Pro 6 proti 0, zdržel se 1 – schváleno

7. Starosta předložil nabídku na realizaci opravy 3 vikýřů v programu POVV2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje opravu 3 sedlových vikýřů na č.p. 6 v částce 246 tisíc Kč včetně DPH firmou Ladislav Škaryd - Dřevokov.
Pro 6 proti 0, zdržel se 1 – schváleno

8. Starosta předal slovo panu Doležánovi, který předložil informace o realizaci sociálek na hřišti. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje za práce provedené při realizaci sociálek proplatit odpracované hodiny v částce 10tisíc Kč SDH Nová Ves u Chotěboře
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9. Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2018 v 1. čtení. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a.    ZO bere na vědomí předložený návrh rozpočtu obce na rok 2018
b.    ZO schvaluje na příští zasedání zastupitelstva obce přizvat hospodářku k bodu rozpočet
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10. Starosta předložil nabídku na pořízení propagačních materiálu obce – kuličková pere. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO neschvaluje předloženou nabídku
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11. Starosta předložil nutnost zadání výběru na dodavatele provedení revizí čerpacích šachet tlakové kanalizace. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje vypsat výběrové řízení na provedení elektro revizí na čerpacích šachtách
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12. Starosta předložil nabídku na školení zastupitelů. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předloženou informaci
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

13. Starosta předložil žádost SDH Nová Ves u Chotěboře na proplacení opravy stříkačky PS12, která je využívána pro požární sport dospělých a dětí. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje tuto žádost o proplacení nákladů za opravu.
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14. Starosta předložil žádost pana Pavla Peška na směnu pozemků. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předloženou žádost a ukládá prověřit možnosti případné koupě pozemků.
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

15.Různé  
a. Starosta předložil nabídku na případné zhodnocení volných finančních prostředků obce. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO neschvaluje předloženou nabídku
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

b. Pan Doležán předložil nabídku na spolufinancování plovoucího čerpadla pro využití obce, SDH a rybářů. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje příspěvek 12tisíc Kč na nákup čerpadla
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schválenoc.

c. Pan Doležán předložil informace o těžbě dřeva v obecních lesích, o prodeji kulatiny a palivového dřeva. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

d. Během rozpravy byl dán požadavek na zajištění cenových nabídek na dokončení rekonstrukce hospody. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
a) ZO schvaluje zajištění nabídek
b)
ZO schvaluje vypsat inzerát na pronájem provozu hospody
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

e. Stavy účtů:

bankovní zůstatky k 1.10.2017

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       2 419 548,84

451

Škola

    2 654 597,78

231

110 ČSOB

          552 645,54

 

Kanalizace

    6 873 868,66

231

120 ČS

          376 675,37

 

Akce 2015

    4 153 539,00

231

130 ČNB

          119 399,08

 

 

 

 

FIO

CZK              250Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         34 682,00

depozit

 

VAKHB,a.s.   1.267ks

 

 

 

 Závěr zasedání 22.00


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první čtvrtek v měsíci od 18:00 hodin, vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: