Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 9/2007

konané dne 1.10.2007 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 3.9.2007
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr - bod trvá
ˇ získat podklady pro funkci opatrovníka - bod trvá
ˇ příprava projektu pro Novoveský potok - bod trvá
ˇ umístění cedule pro školní hřiště - bod trvá
ˇ Směnná smlouva pozemků mezi Obci Nová Ves u Chot. a ZD Nová Ves-Víska - bod trvá
ˇ Odpověď na dopis manželů Švarcových - bod trvá
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. rozpočet lokální ČOV pro Starou hospodu, díle schvaluje smlouvu mezi obcí a firmou Topol Water spol.s r.o. Čáslav. Pověřuje starostu projednáním smlouvu a podpisem smlouvy
4. žádost firmy Zlatovánek s.r.o. o udělení licence krajským úřadem Vysočina na linky č. 680023 Polička - Praha a pověřuje starostu projednat možnost zastávky na znamení v zastávce Nový Dvůr
5. žádost ZD Nová Ves - Víska o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu- přijato všemi hlasy
6. návrh smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno mezi obcí na straně budoucího oprávněného z věcného břemena a jednotlivými občany oce na straně budoucích povinných z věcného břemena na zajištění stavby tlakové kanalizace v obci - přijato všemi hlasy


ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí požádá starosta stavební a vodoprávní úřad v Chotěboři o stavební povolení. Dále bere na vědomí, že proběhla návštěva obce se zbudovanou tlakovou kanalizací. Dne 10.10 2007 bude na toto téma Veřejná schůze v kulturním domě na návrh ZO - přijato všemi hlasy
2. informace o postupu prací na staré hospodě
3. informace o postupu prací na kostele
4. informace o postupu prací na kapli
5. informace o stavu výběru pořizovatele dokumentace pro žádost. Z oslovených společností podala nabídku zatím pouze firma Gordion, Železniční 4, Olomouc. Předmět byl splněn, cena cca 0,7% z objemu díla. Ing. Filip se pověřuje prostudováním nabídky společně s Ing. Arch . Markem ZO - přijato všemi hlasy
6. Investiční záměr na rok 2008. Odbahnění rybníka Perno; tlaková kanalizace a ČOV;pokračování v opravě kaple; výstavbu čekárny na zastávce Nový Dvůr ve směru na Chotěboř; rekonstrukce návsi; oprava omítky na stodole; oprava přístavku v areálu Staré hospody
7. přípravu nového rozpočtu na rok 2008, ZO je seznámeno s hlavními body rozpočtu. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na internetu
8. žádost o přičlenění pozemků ve vlastnictví obce, případně vstup do honebního společenstva Maleč, pověřuje Ing. Filipa CSc. jednáním se starostou honebního společenstva Maleč - přijato všemi hlasy
9. žádost firmy Zlatovánek s.r.o. o udělení licence krajským úřadem Vysočina na linky č. 680023 Polička - Praha
10. vydání stanoviska krajem Vysočina na odbahnění rybníka Perno
11. posudek na dostavbu zemědělského areálu Nová Ves u Chotěboře
12. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.930.199,45Kč
TV KB 790.675,55Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -4.206279,50Kč

ZO ukládá :
1. starostovi zajistit dokončení rozpracovaných úkolů
2. zajistit veřejnou schůzi v kulturním domě na téma tlaková kanalizace 10.10.2007 od 18.00
3. Ing. Filipovi CSc. jednání se starostou honebního společenstva Maleč

6. návrh smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno mezi obcí na straně budoucího oprávněného z věcného břemena a jednotlivými občany oce na straně budoucích povinných z věcného břemena na zajištění stavby tlakové kanalizace v obci - přijato všemi hlasy


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: