Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.1 z 2. únor 2015

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 1/2015 konané dne 2. 2. 2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni:  Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., , Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině)

Omluveni: Málek, Ing. Arch. Marek, Ing. Sadílek, Škaryd

 1. Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil      zasedání ZO:
a) Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.
Schválení programu jednání ZO:
b)Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění.
Návrh programu:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů za prosinec 2014
 3. Projednání záměru výměny obecního pozemku
 4. Projednání návrhu darovací smlouvy Obec – Kraj
 5. Projednání návrhu darovací smlouvy Obec – TJ
 6. Projednání Smlouvy s ZD Nová Ves – Víska
 7. Projednání dodatku smlouvy s PORR a.s.
 8. Zajištění dalších komodit sběru odpadů
 9. Projednání smlouvy s firmou Recykling
 10. Projednání OZV na zajištění systému třídění odpadů
 11. Rozpočtová opatření 13-15
 12. Projednání návrhu smlouvy s MAS Podhůří Železných hor a informace z MAS a SVOP
 13. Projednání návrhu smlouvy o věcném břemenu na vodní dílo
 14. Žádost o odborné posouzení.
 15. Projednání výsledku hospodaření  a inventur za rok 2015
 16. Různé
 17. Rozprava

Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – program schválen

c) Schválení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Jaromíra Filipa CSc. a Miroslava Doležána.
ZO schvaluje za ověřovatelem Ing. Filipa a Doležána.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.
Body jednání:

2. Starosta provedl kontrolu usnesení za měsíce prosinec. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje provedenou kontrolu usnesení – všechny body jsou splněny.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3.Starosta a pan Jan Friml přednesli  informace  možné směně obecního pozemku č.p.92/1 v katastru obce Nová ves u Chotěboře. Starost přednesl návrh případné směny- dojde k geometrickému zaměření pozemku, bude rozdělen na část vjezdu, který zustane obecním pozemkem a část dvora, který bude předmětem směny. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení. 
ZO schvaluje záměr směny obecního pozemku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4.Starosta přednesl návrh smlouvy budoucí darovací mezi obcí a krajem Vysočina na komunikaci do Nového Dvora p. č 2176/1. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh smlouvy budoucí darovací.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5.Starosta přednesl návrh darovací smlouvy mezi obcí a TJ SOKOL Nová Ves u Chotěboře na darování sportovního areálu obci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh smlouvy darovací
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6.Starosta přednesl návrh dodatku smlouvy mezi obcí a firmou ZD Nová Ves Víska. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh dodatku smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy   
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7.Starosta přednesl doplněné podklady  harmonogram díla a finanční plnění k dodatku smlouvy č.2 mezi obcí a firmou PORR a.s. na stavbu tlakové kanalizace a ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
a)         ZO schvaluje na základě projednání ze dne 1.12.2014 pod bodem jednání 5/15/2014 zastupitelstvem obce doplněný dodatek č.2
b)        ZO pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku
c)         ZO ukládá starostovi vypracovat žádost na MZE o dodatek k rozhodnutí dotace
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8.Starosta přednesl návrh  na zajištění systému třídění odpadů v obci a to v komoditách biologický odpad a kov s firmou ODAS. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí informace zajištění kontejnerů na biologický odpad a kov, domluvit termíny svozu
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9.Starosta přednesl návrh  smlouvy na zajištění odběru kovového materiálu včetně bíleno zboží ve firmě Recykling s.r.o.. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh smlouvy mezi obcí a firmou Recykling s.r.o.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10.Starosta přednesl návrh nové obecně závazné vyhlášky ( OZV ) na zajištění systému třídění odpadů v obci . Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí návrh vyhlášky a ukládá na základě nových informací tuto vyhlášku dopracovat a předložit na příští zastupitelstvo
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11.Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 13, 14, 15. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje rozdělení rozpočtového opatření č. 13,14,15 v rozpočtu obce za rok 2014
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12.Starosta přednesl návrh smlouvy mezi obcí a MAS Podhůří Železných hor – Smlouva o spolupráci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh smlouvy mezi obcí a MAS PŽH – Smlouva o spolupráci.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

13.Starosta přednesl návrh smlouvy o věcném břemenu na vodní dílo. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh smlouvy  o věcnému břemenu na vodní dílo                  
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14.Starosta přednesl žádost nájemců v č.p.6 na odborné posouzení v oblasti vysoké vlhkosti v bytech na č.p.6. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí tuto žádost a zajistí odborné posouzení
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

15.Starosta informace o hospodaření za rok 2014 s majetkem obce a v objektu ZŠ. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené dokumenty
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

16. Stavy účtů:

 

bankovní   zůstatky

zůstatky   jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100    KB

  369 275,95

451

200          na č. p. 6

   835 637,20

231

110    ČSOB

      8 087,83

 

Na park. místa

    67 256,00

231

120    ČS

         963,50

 

Chodníky

   991 207,00

231

130    ČNB

  10 712,24

 

Škola

3 671 924,00

 

Pokladna

Hotovost

     17 890,00

 

Kanalizace

0,00

 

 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.