Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.13 z 20. prosince 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.13 z 20. prosince 2016

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 13/2016 konané dne 20. 12. 2016 v 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni: Ing. Sadílek

Host:         Jana Málková, Jana Marková

        

201.Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění;  

Návrh programu:

 

201.     Schválení programu zasedání

202.     Revokace usnesení 6/12/2016 o OZV 2/2016

203.     Projednání dodavatele BOZP a PO

204.     Projednání dopravní obslužnosti 2017-2018

205.     Projednání rozpočtu obce na rok 2017

206.     Projednání typu smlouvy na spisovou službu změna servru

207.     Projednání návrhu 1. Změny zemního plánu

208.     Projednání návrhu na pořízení rozšíření mapového portálu

209.     Projednání doplnění vybavení pro zásahovou jednotku.

210.     Projednání rozdělní výtěžku s výher a loterií do sportovního prostředí

211.   Různé

212.   Rozprava

Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – program schválen

 

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Andrea Culková a Kamil Škaryd

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu A. Culkovou a K. Škaryda.

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 

 

Body jednání:

 

202.Starosta odnesl návrh na revokaci usnesení 6/12/2016 o obecně závazné vyhlášce č 2/2016

Na zrušení OZV 2/2016 a nahrazení sdělením zastupitelstva 1/2016. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

     Návrh usnesení.

a.      ZO schvaluje zrušení OZV 2/2016 v plném rozsahu

b.      ZO schvaluje sdělení zastupitelstva 1/2016 o stanovení ceny za 1m3 odpadní vody               Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

203.Starosta předal slovo Ing. Filipovi, aby informoval ZO o rozhodnutí výběrové komise na poskytovatele BOZP a PO pro obec

Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.

a.      ZO bere na vědomí návrh výběrové komise na poskytovatele BOZP a PO

b.      ZO schvaluje paní Ludmilu Jarolímovou Dis za poskytovatele BOZP a PO pro Obec Nová Ves u Chotěboře.

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

204.Starosta předložil návrh dodatku č.3 na prodlužení smlouvy na dopravní obslužnost od firmy Arriva na roky 2017 a 2018 Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.

ZO schvaluje prodloužení smlouvy a podepsání dodatku č. 3 na zajištění dopravní obslužnosti v letech 2017-2018

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 205.Starosta předložil návrh rozpočtu obce na rok 2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.

ZO schvaluje rozpočet obce jako vyrovnaný v příjmech a výdajích ve výši 7.292.384,00Kč

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

206.Starosta předložil návrh smluv na 3/5 a na dobu neurčitou pro zajištění služby spisové služby od firmy ASECCO SOLUTION včetně převodu dat ze servru Chotěboř na svá zařízení. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.

      ZO schvaluje smlouvu na zajištění „outsoursinu“ na spisovou službu od firmy ASSECO SOLUTIOUNS na dobu neurčitou

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

207.Starosta předložil návrh 1. Změny územního plánu obce vypracovaný Ing. Arch Martinem Dobiášem. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.

ZO bere na vědomi předložený návrh

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

  

208.Starosta předložil návrh na rozšíření mapového portálu obce o aplikaci pasportů. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.

ZO schvaluje rozšíření mapového portálu a nákup příslušné aplikace

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

209.Starosta předložil návrh na doplnění vybavení pro zásahovou jednotku PO v obci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.

ZO schvaluje nákup příslušného materiálu na doplnění vybavení zásahové jednotky dle předloženého rozsahu mimo radiostanic ty se budou realizovat později

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

210.Starosta předložil návrh na rozdělení výtěžku z výher a loterií do sportovního prostředí. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě. Tělocvičné jednotě a Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves u Chotěboře pro zajištění práce s mládeží ve výši 10.000Kč každému spolku

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

211.Starosta předložil návrh smlouvy na zřízení věcného břemena-služebnosti na pozemku č.p. 1687/1, 1767/6 vedené na LV 711 pro ČEZ Distribuce . Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.

ZO schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemena-služebnosti na pozemcích 1687/1 a 1767/6 pro ČEZ Distribuce a.s.

                     Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: