Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.15 z 1. prosince 2014

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 15/2014 konané dne 1.12. 2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:  Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Ing. Sadílek, Škaryd, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině)

 1. Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil      zasedání ZO:
  a) Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.
  b) Schválení programu jednání ZO: Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění.

Návrh programu:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů za říjen a listopad 2014
 3. Projednání informace o průběhu prací revitalizaci zeleně
 4. Projednání informací o průběhu stavby kanalizace v obci
 5. Projednání informaci o průběhu stavby poldru
 6. Projednání návrhu dodatku smlouvy mezi obcí a ASSECO solutions
 7. Projednání žádosti na pronájem bytu
 8. Projednání druhého čtení rozpočtu obce rok 2015
 9. Projednání rozpočtového opatření č. 12
 10. Projednání informace o vytyčení obecních pozemků
 11. Projednání darovací smlouvy mezi Tělovýchovou a obcí
 12. Projednání žádosti o pronájmu nebytových prostor
 13. Projednání žádosti MŠ Víska
 14. Projednání zprávy z hodnocení nabídek na PD na komunikace
 15. Projednání žádosti pana J. Turka
 16. Různé
 17. Rozprava

pro 9,  proti  0, zdržel se 0 – program schválen

 Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání:

2.  Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Arch Marka a Ing. Sadílka
ZO schvaluje za ověřovatelem Ing. Arch Marka a Ing. Sadílka.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3.   Starosta provedl kontrolu usnesení za měsíce říjen a listopad. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje provedenou kontrolu usnesení – všechny body jsou splněny.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4.  Starosta přednesl informace o průběhu prací na akci Revitalizace zeleně. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí přednesené informace.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5.  Starosta přednesl informace o průběhu prací kanalizace a ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí přednesené informace.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6. Starosta přednesl informace o průběhu prací stavbě Poldru Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí přednesené informace.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7.  Starosta přednesl návrh dodatku smlouvy mezi obcí a firmou ASSECO SOLUTIONS na zajištěné SW na účetnictví obce. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS FENIX č. F-10-0097401
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8.  Starosta přednesl žádost pana Kasala o pronájem bytu. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO neschvaluje žádost.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9.  Starosta přednesl návrh rozpočtu ve 2. čtení 2015. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí 2. Čtení rozpočtu na rok 2015
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10. Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 12 a požádal o úpravu rozpočtového opatření č. 7. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
a)    ZO schvaluje rozdělení rozpočtového opatření č. 7 na položky 7–11 dle jednotlivých dotačních titulů realizovaných v roce 2014
b)    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12 – příjmy a výdaje na volby do zastupitelstva obce v roce 2014
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11. Starosta přednesl informaci o vytyčení obecních pozemků firmou Geonova – Komunikace k Tenezu a.s., komunikace mezi č. p. 17 a 18 a u kostela. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení. 
ZO bere na vědomí informace o vytyčení obecních a předání GP k vypracování jednotlivých smluv
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12.Starosta přednesl návrh darovací smlouvy mezi Tělovýchovnou jednotou SOKOL a obcí. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložený návrh darovací smlouvy
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

13. Starosta přednesl žádost o pronájem nebytových prostor od pana Vojtěch Mauera. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje pronájem nebytových prostor pro p. Vojtěcha Mauera.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14. Starosta přednesl žádost MŠ Víska o příspěvek na nákup barevného. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje příspěvek na nákup barevného televizoru do výše 2.500Kč
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

15. Starosta přednesl zprávu z výběru nabídek na projektovou dokumentaci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí zprávu a ukládá starostovy doplnit nabídku o další subjekty a předložit na příštím zasedání ZO
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

16. Starosta přednesl žádost pana Jaroslav Turka. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí žádost pana Turka a pověřuje pracovníka obce a předsedu kontrolní komise k provedení kontroly a případně provede náhradu a doplnění živičným recyklátem
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

17. Stavy účtů: 

bankovní   zůstatky

zůstatky   jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100    KB

  359 749,44

451

200          na č. p. 6

   999 200,00

231

110    ČSOB

   46 409,43

 

Na park. místa

   101 200,00

231

120    ČS

32 515,43

 

Chodníky

   740 341,00

231

130    ČNB

  16 459,12

 

Škola

3 704 007,78

 

Pokladna

Hotovost

     6 925,00

 

Kanalizace

0,00

 Závěr zasedání 19.30

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.