Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.16 z 22. prosince 2014

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 16/2014 konané dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni:  Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Ing. Sadílek, Škaryd, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině)

 1. Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil      zasedání ZO:

Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění.

Návrh programu:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Kontrola úkolů za listopad a prosinec  2014
  3. Projednání rozpočtu obce rok 2015
  4. Projednání OZV na odpady pro rok 2015
  5. Projednání plánu inventur na rok 2015
  6. Projednání smlouvy na pořízení dokumentace
  7. Různé rozdělení výtěžku z výherních hracích automatů a žádost ZŠ
  8. Rozprava

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – program schválen

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání:

 

2.Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. J. Filipa a M. Doležána
ZO schvaluje za ověřovatele Ing. J. Filipa a M. Doležána.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Starosta provedl kontrolu usnesení za měsíce listopad a prosinec. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje provedenou kontrolu usnesení – všechny body jsou splněny.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4.Starosta přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2015 ve třetím čtení. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný v částce příjmů a výdajů 18.455.775,00Kč
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5.Starosta přednesl návrh obecně závazné vyhlášky ( OZV) na výběr poplatků za odpad v roce 2015. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje OZV o odpadech na rok 2015
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6.Starosta plán inventur v roce 2015. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje plán inventur v roce2015
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7.Starosta přednesl návrh smlouvy mezi obcí a Ing. Majory na pořízení dokumentace skutečného stavu Revitalizace zeleně v obci.
Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí a ing. Majory na pořízení dokumentace skutečného provedení díla
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8.Různé. Výtěžek z výherních automatů a loterií za rok 2014. Starosta přednesl žádost ZŠ o příspěvek na pořízení interaktivní tabule do 1.třídy v ZŠ v částce 30.000Kč. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje přidělení celé částky 20.000Kč z výtěžku za automaty a loterií ZŠ na nákup interaktivní tabule a zbylá částka bude uhrazena z rezervy rozpočtu obce roku 2015.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Závěr zasedání 19.00

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.