Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.2 z 2.března 2015

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 2/2015 konané dne 2. 3. 2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni:  Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc.,Málek, Ing. Arch. Marek, Ing. Sadílek, Škaryd , Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině)

Omluveni:

 1. Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil      zasedání ZO:
a) Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.
Schválení programu jednání ZO:
b)Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění.
Návrh programu:

   1. Schválení programu zasedání
   2. Kontrola úkolů za leden a únor 2015
   3. Projednání OZV na zajištění systému třídění odpadů
   4. Projednání návrhu smlouvy na kanalizaci pro obyvatele
   5. Projednání smlouvy na služebnost na kanalizaci
   6. Projednání návrhu na zajištění dokumentace na hřiště
   7. Projednání smlouvy s firmou Agrotec a záměr na vybudování komunitní kompostárny
   8. Projednání příkazní smlouvy s firmou Still s.r.o.
   9. Projednání ceníku komunální techniky
   10. Informace z MAS a SVOP
   11. Informace z Správy, kontroly a dozoru MV ČR
   12. Informace o konání setkání  senioru 2015
   13. Projednání 3. Změny územního plánu Chotěboře
   14. Projednání žádosti o příspěvek na gymnaestrádu
   15. Projednání prodloužení nájemní smlouvy   paní Pešková
   16. Projednání návrhu uzavírek silnice II/345
   17. Návrh GP na avizovanou směnu pozemků
   18. Různé
   19. Rozprava

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – program schválen

Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Arch. Václav Marek a Kamil Škaryd Doležána.

ZO schvaluje za ověřovatelem Ing. Arch. Václav Marek a Kamil Škaryd.

                 Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání:

 2.Starosta provedl kontrolu usnesení za měsíce leden a únor
-       Zajištění systému třídění odpadu – bod trvá
-       Vydání OZV na zajištění systému odpadů – bod trvá
-       Ostatní úkolu splněny
 Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje provedenou kontrolu usnesení.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3.OZV na zajištění systému třídění odpadů v obci- bude projednáno na příštím zasedání Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje přesunutí termínu projednávání
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4.Starosta přednesl návrh smlouvy na kanalizací mezi Obcí a obyvatelstvem. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh smlouvy na kanalizaci pro obyvatele a obcí  Nová ves u Chotěboře. Smlouva bude uveřejněna na stránkách obce.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5.Starosta přednesl návrh smlouvy na služebnost na kanalizaci v obci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh smlouvy na služebnost na tlakovou kanalizaci v obci mezi jednotlivými nemovitostmi a Obcí Nová ves u Chotěboře. Smlouva bude uveřejněna na stránkách obce.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6.Starosta návrh na zajištění stavební dokumentaci na místní hřiště. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje zahájení přípravy stavební dokumentace od dubna 2015.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7.Starosta přednesl návrh smlouvy s firmou Agrotec s.r.o. na vypracování žádosti na ZFŽP a návrh záměru na vybudování komunitní kompostárny a pořízení techniky na svoz a kompostování. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
a.    ZO schvaluje smlouvu s firmou Agrotec s.r.o.
b.    ZO schvaluje záměr na vybudování komunitní kompostárny a pořízení techniky na svoz a kompostování.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8. Starosta přednesl návrh  příkazní smlouvy mezi obcí a firmou STILL s.r.o.. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje příkazní smlouvu mezi obcí a firmou  Still s.r.o. na zajištění žádosti na dostavbu ZŠ.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9. Starosta přednesl návrh ceníku na využití komunální techniky v obci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje ceník komunální techniky.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10. Starosta přednesl návrh informace z MAS a SVOP . Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí zprávy z MAS a SVOP.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11. Starosta přednesl informace z odboru správy, kontroly a dozoru MV ČR.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12. Starosta přednesl informace o konání setkání seniorů 20.3.2015 v KD. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí konání setkání 20.3.2015.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

13. Starosta přednesl návrh 3. Změny územního plánu Chotěboře. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené materiály
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14. Starosta přednesl žádost  o příspěvek na gymnaestrádu v Helsinkách 2015. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje příspěvek 5.000Kč pro p. Boháčovou a p. Kadlečkovou.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

15. Starosta přednesl návrh prodloužení smlouvy mezi obcí a nájemkyní paní Věrou Peškovou. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v osadě Kohoutov mezi obcí a paní Peškovou
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

16. Starosta přednesl informace o uzávěře silnice II/345 z Chotěboře do Golčova Jeníkova. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace, obec bude po obdržení konečné verze informovat občany místním rozhlasem.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

17. Starosta přednesl návrh geomerického plánu na směnu pozemku č. parcely  92/1 v obci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložený GP na směnu pozemku
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

18.Různé:

Starosta přednesl návrh směrnice na prodej palivového dřeva v roce 2015. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje směrnici na prodej palivového dřeva v roce 2015
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Starosta přednesl požadavek přípravy podkladů k výběru řízení na pracovníka ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí přednesený požadavek a ukládá připravit výběr od 15.3. do 10.4.2015
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

19. Stavy účtů:

 

bankovní   zůstatky

zůstatky   jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100    KB

  282 808,25

451

200          na č. p. 6

   832 500,00

231

110    ČSOB

    81 955,76

 

Na park. místa

    49 600,00

231

120    ČS

  346 724,06

 

Chodníky

   512 570,04

231

130    ČNB

  20 858,64

 

Škola

3 611 412,78

 

Pokladna

Hotovost

     17 890,00

 

Kanalizace

0,00

   

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.