Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.3 z 30.března 2015

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 3/2015 konané dne 30. 3. 2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:  Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Ing. Sadílek, Škaryd , Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině)

Omluveni:

                  

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil      zasedání ZO:

Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění.

Návrh programu:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů za prosinec 2014
 3. Projednání návrhu dodatku úvěrové smlouvy
 4. Informace z SVOP
 5. Projednání žádosti Včelařského svazu MO Chotěboř
 6. Projednání žádosti pojízdná prodejna Krátký
 7. Kácení stromů mimo les
 8. Oznámení o provedení kontroly hospodaření obce za rok 2014
 9. Oznámení o provedení kontroly OSSZ za 2012-2014
 10. Výběr varianty pro tvorbu PD na komunikace.
 11. Inzerát pro výběr zaměstnance ČOV
 12. Různé
 13. Rozprava

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – program schválen

Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Romana Sadílka a Miroslava Doležána.

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Romana Sadílka a Miroslava Doležána.

                 Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 Body jednání:

 2. Starosta provedl kontrolu usnesení za měsíce březen
-       Zajištění systému třídění odpadu – bod trvá
-       Vydání OZV na zajištění systému odpadů – bod trvá
-       Různé Výběr pracovníka ČOV
-       Ostatní úkolu splněny

 Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje provedenou kontrolu usnesení.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Starosta přednesl návrh dodatku č.1 k úvěrové smlouvě č. 11277/13/LCD a návrh úvěrové smlouvy č 10302/15/LCD na zajištění financování tlakové kanalizace v roce 2015. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
a.    ZO schvaluje dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č 11277/13/LCD.
b.    ZO schvaluje úvěrovou smlouvu č 10302/15/LCD.
c.    ZO pověřuje starostu podpisem smluv
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4. Starosta přednesl informace z jednání představenstva SVOP. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5. Starosta přednesl návrh žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na činnost včelařského spolku ZO Chotěboř na rok 2015. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje na nákup léčiv a dalších potřeb pro ošetření včelstev na rok 2015 částku 2500Kč.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6.Starosta přednesl návrh žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na provoz pojízdné prodejny - Krátký. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje příspěvek na provoz pojízdné prodejny ve výši 6000Kč na rok 2015.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7. Starosta přednesl návrh  žádosti nepokácení dřevin rostoucí mimo les. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
a.    ZO schvaluje záměr pokácení topolů pro jejich špatný vegetační stav.
b.    ZO schvaluje záměr výsadby náhradní výsadby po vykácených dřevinách.
 Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8.Starosta informaci o zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí zahájení kontroly hospodaření obce .
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9.Starosta informaci o zahájení kontroly u Okresní správy sociálního zabezpečení. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí zahájení kontroly u OSSZ.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10. Starosta přednesl návrh jednotlivých variant u stavby nové obslužné komunikace do Kohoutova ( Podlesí). Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje variantu č.2 šíře 4m pro novou obslužnou komunikaci do Kohoutova.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11. Starosta přednesl návrh inzerátu na výběrové řízení pro přijetí nového zaměstnance na ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace
Návrh usnesení.
ZO schvaluje inzerát na výběrové řízení na nového zaměstnance s nástupem od 15.5.2015 nebo 1.6.2015.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.