Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5 z 7.dubna 2014

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 5/2014 konané dne 7. 4. 2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni:  Ing. Filip CSc., Karlík, Kolář, Málek, Ing. Arch. Marek, Sadílek, Škaryd, Ing. Uchytil, omluven Bříza (podpisy na prezenční listině)

 Body jednání:

 1. Program zasedání zastupitelstva obce
ZO schvaluje navržený program dle přílohy -   přijato všemi hlasy

 2. Kontrola úkolů ze zasedání 3. 3. 2014 – všechny úkoly jsou splněny

 3. Projednání informace o kontrole na Ministerstvu vnitra ČR a krajském úřadu Kraje Vysočina v souvislosti se stížnostmi pana Procházky, Pardubice
ZO bere na vědomí předložené podklady na MV a KÚ – přijato všemi hlasy

4. Projednání informací o postupu prací na ZŠ
ZO bere na vědomí postup prací na ZŠ – přijato všemi hlasy

5. Projednání výměny a výkupu pozemků dle schváleného záměru z 13. 1. 2014
ZO bere na vědomí vytyčovací protokol a geometrický plán a pověřuje starostu předání podkladů právnímu oddělení na vypracování kupní a směnné smlouvy – přijaty všemi hlasy

6. Projednání zprávy školní inspekce provedeno na místní ZŠ
ZO bere na vědomí zprávu školní inspekce – přijato všemi hlasy

7. Projednání přípravy akce Osvětlení v Novém Dvoře      
ZO schvaluje přípravu akce – přijato všemi hlasy

8. Projednání zadávacích podmínek na chodník pře č. p. 6      
ZO schvaluje zadávací podmínek pro výběrové řízení – přijato všemi hlasy

9. Projednání informace o průběhu zadávacího řízení na tlakovou kanalizaci a ČOV
ZO bere na vědomí zprávu o průběhu zadávacího řízení – přijato všemi hlasy

10. Projednání informace o zahájení prací na školním hřišti
a.   ZO bere na vědomí postup prací – přijato všemi hlasy
b.   ZO schvaluje oplocení výšky 150cm a před budovou provedení ochranné sítě

11. Projednání žádosti pana Krátkého na příspěvek na provoz pojízdné prodejny
ZO schvaluje příspěvek ve výši 5000Kč na rok 2014  – přijato všemi hlasy

12. Projednání žádosti pana Málka - odloženo pro stažení žádosti

13. Projednání žádosti pana Huu Duc Dinh na pronájem nebytových prostor na zřízení prodejny
ZO schvaluje žádost o pronájmu nebytových prostor  – přijato všemi hlasy

14. Projednání informací z VH Svazku obcí Podoubraví
ZO bere na vědomí předložené informace – přijato všemi hlasy

15. Projednání návrhu smlouvy s firmou EKO KOM, a.s. na zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů a dodatku č.1 smlouvy s firmou EKO KOM, kde obec pověřuje firmu Odas s.r.o. vedením agendy vůči firmě EKO KOM, a.s.
ZO schvaluje smlouvu a dodatek č.1 s EKO KOM, a.s.   – přijato všemi hlasy

16. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na přeložku plynu při rekonstrukci propustku u č. p. 129
ZO schvaluje smlouvu o přeložce plynu s RWE Distribuční služby , s.r.o. a  stanovuje cenu za zřízení vězného břemena na 1Kč – přijato všemi hlasy

 17. Projednání informací o možnostech podání žádosti o dotaci na stavbu poldru
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu poldru – přijato všemi hlasy

 18. Projednání pozvánky na valnou hromadu ČS, a.s.
ZO bere na vědomí předloženou pozvánku – přijato všemi hlasy

 19.Projednání žádosti ZD Nová Ves –Víska na odkoupení pozemků
ZO schvaluje záměr na odprodej pozemku v prostorách ZD Nová Ves Víska – přijato všemi hlasy

20. Projednání informací  návrhu výroční zprávy dle zákona č.106/1999Sb
ZO schvaluje znění výroční zprávy – přijato všemi hlasy

21. Projednání informací z počtu nezaměstnaných v obci
ZO bere na vědomí předložené informace – přijato všemi hlasy

22. Projednání informací o zajištění profinancování akce chodník před školou
ZO pověřuje starostu projednání vyřízení jednorázového úvěru pro obec – přijato všemi hlasy

23. Projednání stavy výpočetní techniky na obecním úřadě      
ZO schvaluje pořízení nového PC a Záložního paměťového zařízení – přijato všemi hlasy

24.Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100  KB

341 558,29

451

200        na č. p. 6

1 499 300,00

231

110  ČSOB

  108 231.32

 

Na park. místa

238 800,00

231

120  ČS

136 526,44

 

 

 

231

130  ČNB

   40 509,12

 

Škola

3 950 927,00

 

Pokladna

Hotovost

     24 056,0

 

Kanalizace

0,00

 

 

 

 

Závěr zasedání 20.50

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.