Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6 z 5. června 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6 z 5. června 2017

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 6/2017 konané dne 5. 6. 2017 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek,Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:  

Host:         Jana Málková, Nováková

     

Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)      Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl  navržený program jednání s doplněnými body  20 a21 a požádal o jeho případné další doplnění;  

 

Návrh doplněného programu:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola usnesení za květen 2017
 3. Prezentace tiskovin a reklamních materiálů pro setkání rodáků v roce 2018
 4. Projednání součinnosti pro akci obec občanům Terragrup
 5. Projednání  nákupu pozemku pod MK od paní Pospíchalové
 6. Projednání žádosti pana Uchytila Jaroslava
 7. Projednání zprávy z kontroly z OSSZ za rok 2016
 8. Projednání závěrečného účtu SVOP za rok 2016
 9. Projednání žádosti pana Peška Pavla
 10. Projednání změny smlouvy s dopravcem ARRIVA
 11. Projednání odprodeje obecního pozemku zaploceného k č.p.119 paní Málkové
 12. Projednání nabídky na opravu MK v obci
 13. Projednání stavu kotlů v ZŠ
 14. Projednání žádosti ZŠ na příspěvek na dopravu na školu v přírodě.
 15. Projednání rozpočtových změn
 16. Projednání Žádosti Dětského domova o příspěvek na oslavy
 17. Projednání žádosti Miloše Hoffingera
 18. Projednání delegace na VH VAKHB 14. 6.2017
 19. Projednání nabídky na územní studii
 20. Projednání nabídky na POVV
 21. Projednání dalších jízdních řádů nového dopravního systému
 22. Různé         - informace o oslavách města Chotěboř
                      - informace z ČOV
                    - informace z obecních lesů
                     - informace o kosení potoka v majetku Lesů ČR
 23. Rozprava

  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)      Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Ing. Arch Václava Marka a Andreu Culkovo
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu  Ing. Arch Marka a Culkovou.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání:

2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc květen 2017
a.      Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: je dokončena dokumentace pro územní řízení ZO pověřuje starostu a místostarostu jednat s VAK HB
b.      bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty- trvá
c.      bod 21a/02/2017 vybudování provozovny restaurace v  1.N.P. v č.p.6 bod trvá
Ostatní úkoly jsou splněny
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Starosta přivítal zástupkyni firmy NAVIS VISON paní Novákovou,která odprezentovala nabídku na spolupráci v oblasti tiskovin, reklamních materiálů, leteckých snímků a fotografických prací na připravované setkání rodáku v roce 2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a)      ZO bere na vědomí informace k nabídce na tiskoviny a reklamní materiály
b)     ZO schvaluje záměr pořízení reklamních materiálů a bude připravena další diskuse o jejich dlouhodobém využití
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4. Starosta předložil nabídku na spolupráci s firmou Terra Group Investment, a.s. v akci při nákupu energií „ Obec občanům“. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a)      ZO neschvaluje dohodu s firmou Terra Grup Investment, a.s. a nebude se účastnit akce Obec Občanům
b)     ZO schvaluje prověření poskytovatelů energií v obecních bytech a možnost jejich sjednocení
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5. Starosta předložil návrh na odkup pozemku pod místní komunikací od paní Marcely Pospíchalové dle Geometrického plánů. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje výkup pozemku pod místní komunikací od majitelky paní Pospíchalové
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6. Starosta předložil žádost pana Jaroslava Uchytila o změně užívání stavby na st.p.č 316 v katastrálním územní Nová ves u Chotěboře, ze stavby dočasné na stavbu trvalou, dále oznámil že z důvodu střetu zájmu se vzdává dalšího projednávání v tomto bodě. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje žádost pana Uchytila a změnu stavy dočasné na stavbu trvalou na pozemku st.p.č.316 v k.ú Nová Ves u Chotěboře
Pro 8 proti 0, zdržel se 1 – schváleno

7. Starosta předložil zprávu a protokol z kontroly OSSZ za rok 2016. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje zprávu z kontroly OSSZ Havlíčkův Brod za rok 2016 a neukládá žádná opravná opatření
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8. Starosta předložil zprávu o hospodaření, závěrečný účet a účetní závěrku  SVOP za rok 2016. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložení materiály
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9. Starosta předložil žádost pana Pavla Peška na odkup obecního pozemku č.p. 2123, ostatní komunikace. Ostatní plocha o výměře 460m2 v obci a k.ú. Nová Ves u Chotěboře. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO neschvaluje odprodej pozemku 2123 z žádosti pana Peška
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10. Starosta předložil návrh na změnu smlouvy s dopravce ARRIVA na doplácení ztrátových kilometru v roce 2017 a v roce 2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a)      ZO neschvaluje předložený návrh změny smlouvy
b)     ZO navrhuje zahájit jednání se zástupcem firmy ARRIVA paní Málkovou ohledně cen u ARRIVY
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11. Starosta předložil žádost o odprodej obecního pozemku 2065/2 oploceného k č.p.119, konstatoval, že záměr odprodeje tohoto pozemku byl schválen pod č.j. 11/05/2017 dne 2.5.2017 a kontrola oplocení byla provedena 24.5.2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje odprodej obecního pozemku p.č. 2065/2 dle geometrického zaměření paní Janě Málkové
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12. Starosta předložil nabídku na opravu místních komunikací v obci tryskovou metodou od firmy Opraven s.r.o.. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a)      ZO neschvaluje předloženou nabídku
b)      ZO prověřuje starostu jednat o dalších cenových nabídkách
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

13. Starosta a p. Doležán předložil informace o kontrole kotlů v ZŠ a nabídku na výměnu kotlů. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a)      ZO bere na vědomí informace p. Doležána ohledně stavu kotlů v ZŠ
b)     ZO schvaluje záměr oslovit projekční kancelář a nechat vypracovat návrh na nákup odpovídajícího zařízení na vytápění  a TUV ZŠ
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14. Starosta předložil žádost ZŠ Nová Ves u Chotěboře na úhradu dopravy na školu v přírodě. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje uhrazení dopravy na školu v  přírodě
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

15. Starosta předložil rozpočtové změny č.3. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí provedení rozpočtových změn č. 3 do konce 31.5.2017
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

16. Starosta předložil žádost Dětského domova o příspěvek na oslavy 65.od založení. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000Kč
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

17. Starosta předložil žádost pana Miloše Hoffingera na pronájem obecních ploch na pouť 2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje pronájem obecních ploch dle plánu záboru pro pouť 2018 panu Miloši Hoffingerovi
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

18. Starosta předložil pozvánku na valnou hromadu VAK Havlíčkův Brod na 14.6.2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje delegaci pana Ing. Uchytila a paní Culkové na valnou hromadu VAK HB
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

19. Starosta předložil nabídku na vypracování územní studie. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje předloženou nabídku na pořízení územní studie předloženou panem Ing. Dobiášem
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

20. Starosta předložil nabídku na opravu sedlových vikýřů na č.p.63 v programu POVV2016. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje posouzení předložené nabídky panem Ing. Arch Markem a o realizaci rozhodne na příštím zasedání
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

21. Starosta předložil pozvání na projednávání nových jízdních řádů v připravovaném dopravním systému kraje Vysočina. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

22.  Různé  

a.      Starosta přednesl pozvánku na oslavy Města Chotěboř. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
-  ZO schvaluje delegaci Ing. Filipa
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 b.      Starosta předal slovo panu Doležánovi, který předložil informace o stavu ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
-  ZO bere na vědomí informace předložení p. Doležánem
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

c.       P. Doležán informoval o činnostech v lese, o provedené výsadbě po těžbě. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předloženou zprávu p. Doležána o pracích v obecních lesích
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

d.      Pan Doležán předložil požadavek zajištění u Lesů ČR financování sečení potoka v intravilánu obce (je v majetku Lesů ČR). Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
-ZO schvaluje požadavek oslovit Lesy ČR ohledně financování sečení Novočeského potoka
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

e.       Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky k 1.6.2017

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100  KB

       1 806 719,62

451

Škola

    2 778 057,78

231

110 ČSOB

          282 905,23

 

Kanalizace

    7 122 760,66

231

120  ČS

          107 390,39

 

Akce 2015

    4 305 055,00

231

130 ČNB

            73 845,48

 

 

 

 

FIO

CZK              986Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

        0,00

depozit

 

VAKHB,a.s.   1.267ks

 

 

 

 

Závěr zasedání 21.20           

Soubory ke stažení:
pdf cesta.pdf 168 kB

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první čtvrtek v měsíci od 18:00 hodin, vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: