Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6 z 5.května 2014

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

poř. číslo 6/2014 konané dne 5. 5. 2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni:  Ing. Filip CSc., Karlík, Kolář, Málek, Ing. Arch. Marek, Sadílek, Škaryd, Ing. Uchytil, omluven Bříza (podpisy na prezenční listině)

                   Hosté: Mgr. Marková Ilona

 

Starosta přivítal přítomné členy ZO a občanya zahájil zasedání ZO :

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné, dále seznámil členy zastupitelstva, že proti minulému zápisu nebyly vzneseny námitky.

b)  Určení ověřovatelů:

Starosta navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Filipa CSc., p Karlíka

     Pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0

c) Schválení programu jednání ZO :

Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění.

Návrh programu:

 1. Kontrola úkolů z 7. 4. 2014
 2. Informace ze ZŠ Nová Ves u Chotěboře
 3. Informace o kontrole z MV a KV Vysočina na stížnosti pana Procházky z č.p.102
 4. Informace o kontrole metodika MV ČR
 5. Projednání OZV 2/2014
 6. Projednání zprávy a VH Podoubraví
 7. Pozvánka na Valnou Hromadu VAK HB a.s.
 8. Projednání úvěru na akce v roce 2014
 9. Žádost pana Filipa
 10. Žádost pana Klusáčka
 11. Žádost ZD Nová Ves Víska
 12. Různé

pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – program schválen

 Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 Body jednání:

 1. Kontrola úkolů ze zasedání 7. 4. 2014 – všechny úkoly jsou splněny
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 2. Projednání informací, které přednesla ředitelka školy Mgr. Ilona Marková,
Průběh školního roku 2013/2014
Účast žáků školy na vědomostní soutěži MATEMATISKÝ KLOKÁNEK a ve své kategorii v okresu zvítězili.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

3.Projednání zprávy o metodické kontrole z MV a KÚ Vysočina v návaznosti na stížnosti pana Procházky. V záznamu o poskytnutí metodické pomoci bylo doporučeno provést zneplatnění OZV 2/2013 a sazebník úhrad přijat jako vnitřní směrnici, která bude k nahlédnutí na OÚ. Po kontrole dalších OZV vydaných předchozích letech je doporučeno provést následnou revizi a novelizaci těchto OZV 
Návrh usnesení.
a.    ZO schvaluje OZV 1/2014, ve které ruší platnost vyhlášky 2/2013
b.    ZO bere na vědomí sazebník úhrad vydaný k 6.5.2014 jako vnitřní směrnice č.2/2014
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 4.Projednání zprávy o inventarizaci obecních závazných vyhlášek OZV, které obec vydala v předchozích letech. Po kontrole dalších OZV vydaných předchozích letech je doporučeno provést následnou revizi a novelizaci těchto OZV
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí zprávu o nutnosti přepracovat obecně závazné vyhlášky v co nejbližším termínu
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 5. Projednání návrhu OZV 2/2014. Starosta předložil návrh, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí návrh OZV 2/2014 a pověřuje starostu zaslat tento návrh k metodické kontrole na MV ke konzultaci a schvalování OZV bude provedeno na dalším zasedání
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 6.Starosta přednesl zprávu z VH a předsednictva Svazku obcí Podoubraví. Provedlo se projednání těchto zpráv, v diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené zprávy ze SVOP
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 7.Projednání pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., která se koná 29. 5. 2014 v 10.00 v sále Nové radnice v Havlíčkově.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje Ing. Miloše Uchytila k zastupování obce na VH VAK HB a.s.  
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 8. Pro zajištění profinancování akcí v roce 2014 je nutné zajistit pro obec úvěr. Projednání podání žádosti o úvěr.
Návrh usnesení.
ZO pověřuje starostu provést průzkum trhu a možnost cenových nabídek pro zajištění úvěru
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 9.Projednání žádosti pana Filipa o vyměření pozemku. Jedná se o místní komunikaci mezi č.p. 18 a 27  parcela č. 2079/ 2
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí a pověřuje starostu přípravou podkladů pro zaměření během 3Q/2014
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

10.Projednání žádosti pana Klusáčka o vyměření pozemku. Jedná se o místní komunikaci mezi č.p. 143 a 145  parcela č. 2065/1 a 63/5
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí a pověřuje starostu přípravou podkladů pro zaměření během 3Q/2014
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

11.Projednání návrhu odprodeje pozemků v majetku obce ZD Nová Ves-Víska. Záměr byl schválen na zasedání 7,4,2014 pod bodem č. j. 19/5/2014. Námitka ani jiný požadavek nebyl  na obecní úřad doručen.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje odprodej pozemku č.p. 2116/3, 2122/5, 2122/2, 1237/2, 910/18 a 910/17 v celkové výměře 582m2.
pro 8 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

12. Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100  KB

354 249,08

451

200       

na č. p. 6

 

1 332 600,00

231

110  ČSOB

  125 908,13

 

Na park. místa

221 600,00

231

120  ČS

154 908,79

 

 

 

231

130  ČNB

   49 197,52

 

Škola

3 920 062,78

 

Pokladna

Hotovost

     33 717,0

 

Kanalizace

0,00

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.