Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.7 z 2.červan 2014

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

poř. číslo 7/2014 konané dne 2. 6. 2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:  Ing. Filip CSc., Karlík, Kolář, Málek, Ing. Arch. Marek, Sadílek, Škaryd, Ing. Uchytil, Bříza (podpisy na prezenční listině)

                   Hosté:

 Starosta přivítal přítomné členy ZO a občanya zahájil zasedání ZO :

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné, dále seznámil členy zastupitelstva, že proti minulému zápisu nebyly vzneseny námitky.

b)  Určení ověřovatelů:

Starosta navrhl ověřovatele zápisu: p. Koláře, p. Škaryda

     Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0

c) Schválení programu jednání ZO :

Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění.

Návrh programu:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů z 5. 5. 2014
 3. Projednání OZV 2,3,4,5,6/2014
 4. Projednání zprávy a VH Podoubraví
 5. Projednání zprávy z auditu a závěrečný účet obce za rok 2013
 6. Smlouva Stilt
 7. Zpráva výběrové komise na úvěr
 8. Zpráva z VH VAK HB
 9. Zpráva o uzavírce silnice č.34525 na Bezlejov
 10. Přidělení licencí
 11. Různé
 12. Rozprava
 13.  Různé

pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – program schválen

 Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 Body jednání:

 1. Kontrola úkolů ze zasedání 5. 5. 2014 – všechny úkoly jsou splněny
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 2. Starosta přednesl zprávu z VH Svazku obcí Podoubraví. Provedlo se projednání této zprávy, v diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení. ZO bere na vědomí předložené zprávy ze SVOP
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 3. Starosta přednesl zprávu z auditu, závěrečný účet obce za rok 2013 a účetní závěrku roku 2013. Pro projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení. 
a)      ZO schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 v plném rozsahu a neukládá žádná opravná opatření
b)       ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad
c)      ZO schvaluje bez výhrad a připomínek účetní závěrku obce a příspěvkové organizace ZŠ za účetní období roku 2013, sestavených k 31.12.2013
d)      ZO vyslovuje poděkování hospodářce za práci, která vedla ke kladnému výsledku kontroly
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

4. Projednání návrhu OZV 2/2014. Starosta předložil návrh, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh OZV 2/2014 o místním poplatku ze psů
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 5.  Projednání návrhu OZV 3/2014. Starosta předložil návrh, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh OZV 3/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 6.  Projednání návrhu OZV 4/2014. Starosta předložil návrh, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh OZV 4/2014 o místním poplatku  ze vstupného
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 7.  Projednání návrhu OZV 5/2014. Starosta předložil návrh, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh OZV 5/2014 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 8. Projednání návrhu OZV 6/2014. Starosta předložil návrh, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh OZV 6/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nová Ves u Chotěboře
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 
 
  9. Projednání návrhu smlouvy s firmou Stilt Projects s.r.o., na zajištění administrativy při výběrovém řízení, realizaci stavby a závěrečným vyhodnocení akce Tlaková kanalizace  a ČOV, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí a firmou Stilt Projects s.r.o.
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 10. Zajištění profinancování akcí v roce 2014. Projednání zprávy výběrové komise na zajištění úvěru pro obec, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
a)    ZO bere na vědomí zprávu výběrové komise na zajištění úvěru
b)    ZO schvaluje za vítěze průzkumu trhu  Českou spořitelnu a.s.          
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 11. Projednání zprávy z valné hromady Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod  a.s., po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
a)    ZO bere na vědomí zprávu z valné hromady VAK HB a.s.
b)    ZO pověřuje starostu založením účtu na zaknihované cenné akcie společnosti VAK HB a.s. dle instrukcí managmentu VAK HB a.s.
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

12.Projednání zprávy o uzavírce silnice na Bezlejov.
Během přeložky plynu bude uzavřena silnice 34525 na Bezlejov pro veškerý provoz od 3.6 –do 5.6.2014, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

13. Projednání přidělení autobusových licencí pro spoje 600310 pro společnost ARRIVA a 840319 pro společnost , po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
a)    ZO schvaluje udělení licence pro spoj 600310 společnosti ARRIVA bez připomínek
b)    ZO pověřuje starostu projednat zřízení zastávky u spoje č. 840319 Bystřice n. Per – Praha v obci Nová Ves u Chotěboře v jízdním řádu (alespoň na znamení) , po kladném vyřízení požadavku nemá ZO výhrady k udělení licence pro spoj 840319 pro společnost ZDAR   
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 14.Projednání finanční odměny za přípravu a realizaci investičních akcí v roce 2013 pro starostu a místostarostu, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO navrhuje a schvaluje za výsledek roku 2013 finanční odměnu pro starostu ve výši jednoho měsíčního platu starosty a pro místostarostu ve výši trojnásobku měsíčního platu
Pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 2( Ing. Filip CSc., Ing. Uchytil) – schváleno

15. Stavy účtů:

 

bankovní   zůstatky

zůstatky   jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100    KB

  284 989,73

451

200          na č. p. 6

1   332 600,00

231

110    ČSOB

  138 321,30

 

Na park. místa

204 400,00

231

120    ČS

142 802,83

 

 

 

231

130    ČNB

   76 084,32

 

Škola

3 889 197,78

 

Pokladna

Hotovost

     15 650,0

 

Kanalizace

0,00

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.