Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.7 z 3. července 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.7 z 3. července 2017

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 7/2017 konané dne 3. 7. 2017 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:  Culková, Ing. Sadílek

Host:         Jana Málková, Ing. Zvolánek

        

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:
Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

Schválení programu jednání ZO:
Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;   
Návrh programu:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Kontrola usnesení za červen 2017

 3. Projednání projektu ICT2017 – pokračování v optické síti

 4. Projednání žádosti pana Peška

 5. Projednání informací z VH Svazku obcí Podoubraví

 6. Projednání informací z VH VAKHB

 7. Projednání nabídky na úpravu tarifů O2 u obecních telefonů

 8. Projednání Podoubravského víceboje

 9. Projednání rozdělení parcel

 10. Různé         -  informace z ČOV
                      -  informace z opravy sociálního zařízení z hřiště
                     -  informace o požadavku doplnění nedokončených  akcí do zápisu

    Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

  Schválení ověřovatelů zápisu:
  Starosta navrhl za ověřovatele Moniku Čermákovou a Kamila Škaryda

  ZO schvaluje za ověřovatele zápisu  M. Čermákovou a K. Škaryda.

  Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

  Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu 

Body jednání:

 

 2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc červen 2017.

  1. Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: je dokončena dokumentace pro územní řízení ZO pověřuje starostu a místostarostu jednat s VAK HB

  2. bod 20b/6/2016 výměna digestoří v č.p.6 - úkol trvá

  3. bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty- trvá

  4. bod 21a/02/2017 vybudování provozovny restaurace v  1.N.P. v č.p.6 bod trvá

  5. bod 13/05/2017 výměna kotlů v ZŚ bod trvá

  6. bod  18/05/2017 vybudování úsekových měřičů rychlosti v obci bod tvá

  7. bod  19a/05/2017 vybudování zrcadel na křižovatce v Novém Dvoře bod tvá

  8. bod  19d/05/2017 rekonstrukce sociálního zařízení na hřišti bod tvá

  9. bod  19f/05/2017 dokončení akce stoly a lavice bod trvá

  10. bod  3/06/2017 pořízení reklamních materiálů  bod trvá

  11. bod  12/06/2017 oprava místních komunikací, zajištění dalších nabídek bod trvá

  12. bod  20/06/2017 oprava sedlových vikýřů na č.p.63 v projetu POVV2017 bod trvá

  13. bod  22d/06/2017 zajištění financování sečení potoka v majetku Lesů ČR bod trvá

  14. Ostatní úkoly jsou splněny

   Pro7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

    

3. Starosta přivítal zástupce firmy COPROSYS pana Ing. Zvolánka, který odprezentoval nabídku na spolupráci v rámci projektu ICT2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a. ZO bere na vědomí předloženou nabídku firmy COPROSYS
b.
ZO schvaluje smlouvu s krajem na ICT 2017
c.
ZO schvaluje nájemní smlouvu s firmou COPROSYS
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

4. Starosta předložil novou žádost pana Pavla Peška na odkup obecního pozemku č.p. 2123, ostatní komunikace. Ostatní plocha o výměře 460m2 v obci a k.ú. Nová Ves u Chotěboře. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO neschvaluje odprodej pozemku 2123 z nové žádosti pana Peška, obec tuto komunikaci nebude prodávat  
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5. Starosta předložil informace z valné hromady Svazku obcí Podoubraví, a MAS Podhůří Železných hor. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené materiály z VH SVOP a MAS PŽH
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6. Starosta předložil informace z valné hromady Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí informace z VH VAKHB
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7. Starosta předložil nabídku na úpravu tarifů O2 u obecních telefonů. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje předloženou nabídku, která bude doplněna o nákup mobilního telefonu pro ZŠ
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8. Starosta předložil pozvánku na Podoubravský víceboj do Sobiňova 2.9.2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO nominuje M. Čermákovou, V Škarydovou, J. Málka a Ing. Uchytila
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9. Starosta předložil návrh na rozdělení parcel pro novou výstavbu. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a.      ZO bere na vědomí předloženou informaci, další projednání bude až bude dokončen celý návrh
b.      ZO schvaluje zahájit záměr na výměnu pozemku M.Žáka a obce u poldru
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10. Různé  
a. Starosta předal slovo panu Doležánovi, který předložil informace o stavu ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
-  ZO bere na vědomí informace předložení p. Doležánem
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

b. P. Doležán informoval o činnostech na opravě sociálního zařízení na hřišti. Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předloženou zprávu p. Doležána o pracích v obecních lesích
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

c. Stavy účtů: 

bankovní zůstatky k 1.7.2017

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100  KB

       2 070 442,32

451

Škola

    2 747 192,78

231

110 ČSOB

          359 693,86

 

Kanalizace

    7  060 537,66

231

120  ČS

          399 801,44

 

Akce 2015

    4 267 176,00

231

130 ČNB

            85 233,88

 

 

 

 

FIO

CZK              618Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         32 260,00

depozit

 

VAKHB,a.s.   1.267ks

 

 

 

 Závěr zasedání 21.00

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první čtvrtek v měsíci od 18:00 hodin, vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: