Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.8 z 4. září 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.8 z 4. září 2017

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 8/2017 konané dne 4. 9. 2017 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:  Ing. Arch. Marek

Host:         Jana Málková, Jan Erben, Erbenová, Věra Hrubá, Lukáš Culek, Pavel Kolář, Ladislav Kolář, Miroslav Zmek, Bohumila Zmeková, Tomáš Uchytil, Pavel Pešek

     

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:
Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.
Schválení programu jednání ZO:
Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplněn 
Návrh programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola usnesení za červenec 2017
3. Projednání žádosti pana Peška
4. Projednání bezpečnostního auditu vjezdové brány od Chotěboře
5. Projednání rozpočtového opatření č. 4
6. Projednání informací z MAS Podhůří Železných hor
7. Projednání rozvojové strategie pro výstavbu
8. Projednání výměny obecního pozemku a rozdělení parcel
9. Projednání nabídky na nákup techniky
10. Projednání VPS – Český svaz včelařů
11. Projednání VPS -  ZŠ Buttulova
12. Projednání informací z SVOP
13. Projednání výsledků Podoubravského víceboje
14. Projednání energetického auditu
15. Projednání žádosti SDH a Rybářů
16.Různé          -  informace z ČOV
                          -  informace z opravy sociálního zařízení z hřiště
                         -  informace z obecních lesů
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

2. Schválení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl za ověřovatele Ing. Romana Sadílka a Andreu Culkovou
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu  Ing. R. Sadílka a A. Culkovou.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání: 
3.
Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc červen 2017.

 1. Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: je právoplatné uzemní rozhodnutí a je požádáno o stavební povolení; obec zajistí dovoz vody v zimním období; starosta a místostarosta zjistí možnosti zahájení stavby bez dotace na krajské úřaděbod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p.6 - úkol trvá
 2. bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty – trvá
 3. bod 21 a/02/2017 vybudování provozovny restaurace v 1.N.P. v č.p.6, je pravomocná kolaudace provozovny, pracuje se na dřevěné příčce mezi lokálem a galerii, byla konzultována technologie s pivovarem Havlíčkův Brod      bod trvá
 4. bod 13/05/2017 výměna kotlů v ZŚ, dokumentace je připravena čeká se na dodavatelskou firmu – termín – konec září               bod trvá
 5. bod 18/05/2017 vybudování úsekových měřičů rychlosti v obci     bod trvá
 6. bod 19 a/05/2017 vybudování zrcadel na křižovatce v Novém Dvoře        bod trvá
 7. bod 19 d/05/2017 rekonstrukce sociálního zařízení na hřišti – práce probíhají      bod trvá
 8. bod 19f/05/2017 dokončení akce stoly a lavice       bod trvá
 9. bod 3/06/2017 pořízení reklamních materiálů bod trvá
 10. bod 12/06/2017 oprava místních komunikací, zajištění dalších nabídek bod trvá
 11. bod 20/06/2017 oprava sedlových vikýřů na č.p.63 v projetu POVV2017 bod trvá
 12. bod 22 d/06/2017 zajištění financování sečení potoka v majetku Lesů ČR bod trvá
 13. Ostatní úkoly jsou splněny

  Pro8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

3. Starosta přivítal pana Peška a dal mu možnost přednést svoji opětovnou žádost na odkoupení obecní komunikace p. č. 2123 o výměře 460 m2 vedle jeho pozemku č.p.42. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje připravit starostou jednání ohledně tohoto pozemku, připraví se další podklady na příští program jednání
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4.Starosta předložil zprávu a vyjádření odboru dopravy při Krajském úřadě Vysočina ohledně auditu na vjezdovou bránu od Chotěboře. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí vyjádření kraje Vysočina na výsledky auditu a možnosti vylepšení stavu -  vybudování chodníku u č.p. 27, umístění značky na snížení rychlosti před obcí a umístění nových majáků na ostrůvku.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5.Starosta předložil rozpočtové opatření č.4. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6.Starosta předložil informace z MAS Podhůří Železných hor. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené materiály.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7.Starosta předložil návrh rozvojové strategie pro výstavbu RD dle územní plánovací dokumentace. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí informace starosty ohledně územní studie a požaduje oslovit další vlastníky pozemků
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8.Starosta podal návrh na výměnu obecního pozemku a rozdělení parcel u suchého poldru. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje výměnu obecního pozemku 847/34 mimo suchý poldr za pozemek 784 v majetku M. Žáka a rozdělení parcel
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9.Starosta předložil návrh na nákup techniky. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO neschvaluje tuto nabídku
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10.Starosta předložil návrh veřejnoprávní smlouvu mezi obcí a Českým svazem včelařů na poskytnutí dotace v částce 2500Kč, záměr byl schválen 6.2.2017 pod č.j. 2/7 a/2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje VPS mezi obcí a ČSV
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11.Starosta předložil žádost o finanční dotaci za zajištění adaptačního pobytu žáku 6.tříd od ZŠ Buttulova Chotěboř a návrh veřejnoprávní smlouvu mezi obcí a ŽS Buttulova, Chotěboř na poskytnutí dotace v částce 3500Kč. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a.    ZO schvaluje záměr na poskytnutí dotace ZŠ Buttulova, Chotěboř v částce 3500Kč
b.    ZO schvaluje VPS mezi obcí a ZŠ Buttulova Chotěboř
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12. Starosta předložil informace ze Svazku obcí Podoubraví. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené materiály
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

13.Starosta předložil výsledky z Podoubravského víceboje. V obcích jsme obsadili 17 místo a v soutěži starostů 10místo. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14.Starosta předložil energetický audit a informoval o možnostech nákupu energií pro obec. Byla předložena nabídka stávajícího poskytovat X-energie nebo možnost účasti na energetické aukci pořádanou firmou Terra Groupe Brno. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje předloženou nabídku od firmy X-energie
Pro 6 proti 0, zdržel se 2 – schváleno

15.Starosta předložil žádost SDH a Rybářů Nová Ves u Chotěboře a nabídku na nákup plovoucího čerpadla. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předloženou nabídku a doporučuje znovu projednat nákup plovoucího čerpadla a předložit na další zasedání jednoznačnou nabídku na nákup.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

16. Různé  
a. Starosta předložil dopisy p. M. Holoubka na umístění značky omezující tonáž do Kohoutova a na nicotnost právních úkonů za strany zastupitelstva obce. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje zaslat panu Holoubkovi písemnou odpověď
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno
b.
Starosta předložil nabídku na projektovou dokumentaci od projekční kanceláře DI Projekt Hlinsko. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené nabídky
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno
c.
Starosta předal slovo panu Doležánovi, který předložil informace o ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí informace předložení p. Doležánem
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
d.
P. Doležán informoval o těžbě dřeva v obecních lesích, o problému s kůrovcem a prodejem kalamitního dřeva.
 Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí informace předložení p. Doležánem
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
e.
P. Doležán informoval o nezajištění schůzky mezi obci a Lesy ČR na zajištění údržby Novoveského potoka ze strany starosty obce. Starosta informoval o stavu komunikace mezi oběma subjekty. Je předložena nabídka na finanční kompenzaci práce obce ze strany Lesů ČR
f. Stavy účtů: 

bankovní zůstatky k 1.9.2017

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       2 522 840,30

451

Škola

    2 685 462,78

231

110 ČSOB

          471 862,62

 

Kanalizace

    6 936 0917,66

231

120 ČS

            83 665,14

 

Akce 2015

    4 191 418,00

231

130 ČNB

          108 010,68

 

 

 

 

FIO

CZK              618Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         16 151,00

depozit

 

VAKHB,a.s.   1.267ks

 

 

 

 Závěr zasedání 21.10

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první čtvrtek v měsíci od 18:00 hodin, vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: