Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.8 z 6.června 2014

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 8/2014 konané dne 6. 6. 2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni:  Ing. Filip CSc., Karlík, Kolář, Málek, Ing. Arch. Marek, Bc. Sadílek, Škaryd, Ing. Uchytil, Bříza (podpisy na prezenční listině)

                   Hosté:

 Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil zasedání ZO :

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné, dále seznámil členy zastupitelstva.

b)  Určení ověřovatelů:

Starosta navrhl ověřovatele zápisu: p.Málek, p. Sadílek

     Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0

c) Schválení programu jednání ZO :

Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění.

Návrh programu:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Projednání zprávy výběrové komise na tlakovou kanalizaci a ČOV
  3. Projednání rozpočtové změny 2 a 3
  4. Projednání změny platby DPH
  5. Různé

pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – program schválen

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 Body jednání:

 1.Starosta přednesl zprávu výběrové komise na Tlakovou kanalizaci a ČOV v obci, bylo konstatováno , že výběrového řízení se zúčastnilo osm firem a nabídku podalo pět firem. Pro projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace. Návrh usnesení.
a)      ZO bere na vědomí protokol z jednání hodnotící komise
b)      ZO schvaluje výsledek hodnocení nabídek a za vítěze schvaluje firmu PORR a.s. Praha
c)      ZO pověřuje starostu rozesláním výsledku výběrového řízení jednotlivým uchazečům
d)      ZO pověřuje starostu oslovením jednotlivých uchazečů, aby se vzdali práva na odvolání.

  Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 2.Projednání návrhu rozpočtových změn č. 2 a č. 3 v rozpočtu obce v roce2014 Starosta předložil návrhy, po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 2 a č.3 dle návrhu
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

 3.Projednání možnosti změny plátce DPH. Starosta předložil návrh,kdy pro realizaci stavby kanalizace a ČOV by se obec stala plátcem DPH. Po diskuzi bylo navrženo.
Návrh usnesení.
ZO pověřuje starostu zjistit podmínky  změny placení daně  z DPH
Pro 9 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno

Závěr 19:25

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.