Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 6.11.2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 6.11.2006

Z Á P I S Z E Z A S E D A N Í
Z A S T U P I T E L S T V A O B C E

poř.číslo 13/2006
konané dne 6.11.2006 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 4.9.2006
ˇ pokračování akce "Čistá voda" na dokončení projektové dokumentace pro uzemní a vodoprávní řízení - bod trvá
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. obecně závaznou vyhlášku 2/2006 o místním poplatku - stočné ve znění dle návrhu - přijato všemi hlasy
4. odprodej pozemku č 77/3-a manželům Kočovým dle běžných cen v obci, veškeré poplatky hradí kupující - přijato všemi hlasy
5. žádost pana Pavla Marka o odkoupení části obecního pozemku 62/1 vedle pozemku č.p.62/2. Kupující si na vlastní náklady provede zaměření se souhlasem majitelů přilehlých nemovitostí - přijato všemi hlasy
6. částku 100,-Kč na člena STP Chotěboř s trvalým bydlištěm v Nové vsi u Chotěboře - přijato všemi hlasy
7. nákup 1 ks notebooku pro samostatné vedení účetnictví - přijato všemi hlasy
8. nákup didaktických pomůcek pro MŠ Víska dle žádosti ředitelky MŠ a dodat na vánoční besídku - přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. II. čtení rozpočtu na rok 2007
- dopracovat poplatek za stočné do příjmů r. 2007
- ve výdajových položkách pro r. 2007 vytvořit rozpočtovou rezervu 250 - 300 tis.Kč
- pověřuje se kontrolní komise revizí ostatních osobních výdajů - dohod a položek nákupů služeb j.n.
2. žádost pana Jakuba Tesaře o změnu územního plánu, schvaluje přípravu směn pozemků v návaznosti na změnu územního plánu a pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním s panem Jakubem Tesařem - přijato všemi hlasy
3. informace na postupu prací na staré hospodě - č.p. 6
4. informaci o postupu prací na PD kanalizace a ČOV
5. informaci o pracích na zabezpečení obecního majetku ( hasičská zbrojnice a kaple)
6. informaci o postupu prací na místním hřbitově
7. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 444.706,15Kč
TV KB 95.457,84Kč
Úvěr: -1.499.999,00Kč
Úvěr na č.p. 6 : 5.000.000,00Kč

ZO ukládá :
1. zveřejnění OZV 2/2006 na úřední desce a vyhlášení místním rozhlasem
2. starostovi apelovat na dodavatelské firmy z důvodu dodržení termínů
3. starostovi vypracovat časový rámec správních řízení ve věci schvalování a projektování PD pro kanalizaci a ČOV
 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: