Zápis ze zasedání ZO - listopad 2004

Z Á P I S Z E Z A S E D A N Í
Z A S T U P I T E L S T V A O B C E

poř.číslo 10/2004
konané dne 1.11.2004 v 18.00 hod. v přísálí kulturního domu
Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :

1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola zápisu z minulého zasedání 4.10.2004
* hřbitovní zeď - průběžný bod, hasiči
3. I.čtení rozpočtu obce na rok 2005 - přijato všemi hlasy.
4. žádost o pronájmu obecního objektu pro klubovou činnost v prostorách "prozatímní průmyslové prodejny" v č.p. 6 - 7 hlasů pro, 1 hlas proti
5. příspěvek na úhradu dopravy MŠ Víska v částce 100Kč na jedno dítě z obce - přijato všemi hlasy.
6. příspěvek MO svazu tělesně postižených Chotěboř v částce 100Kč na jednoho člena ( pro 11 členu z Nové Vsi u Chotěboře ) - přijato všemi hlasy.
7. stanovy SVOP dle návrhu předloženého předsednictvem svazku ( Svazek obcí Podoubraví mění ve stanovách sídlo, vkládá část 7články XLIII, XLIV a mění text v článcích LI a LIII ) - přijato všemi hlasy.


ZO bere na vědomí:

1. informaci o postupu prací na č.p. 63.
2. informaci stavu práce na vitráži na kapli - kompletní dokončení.
3. zápis z mimořádného přezkoumání hospodaření obce.
4. žádost o povolení pokácení lípy, která je v nebezpečném stavu.
5. ukončení příjmu žádostí na byty.
6. rozhodnutí o souhlasu s odprodejem pozemku č. 2063 se zápisem věcného břemena pro obec Novou Ves u Chotěboře.
7. stavy na účtech BÚ 456.096,09Kč
TV 1.968.895,16Kč
Na úvěru vyčerpáno 2.551.908,-Kč
8. dopis od starostky obce Lohmenu

ZO ukládá :

1. starostovi vrátit část dotace ve výši 2176,5Kč z voleb do EU
2. starostovi provést nutné úkony k vyřešení problému s lípou

závěr jednání ukončen 19.30


Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.