Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedáni ZO - prosinec 2004

Zápis ze zasedáni ZO - prosinec 2004

Z Á P I S Z E Z A S E D A N Í
Z A S T U P I T E L S T V A O B C E

poř.číslo 11/2004

konané dne 6.12.2004 v 18.00 hod.v přísálí kulturního domu

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :

1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. v příjmových a výdajových položkách rozpočet obce na rok 2005. Rozpočet je vyvěšen a bude platná od 1.1.2005 - přijato všemi hlasy.
3. Vyhlášku obce č.1/2004 o místních poplatcích; vyhlášku č. 2/2004 o nakládání s odpady a vyhlášku č. 3/2004 poplatky za odpad s platností od 1.1.2005 - přijato všemi hlasy.
4. rozpočtové změny na účtu 23140 na položkách uvedených v příloze zápisu, příjem 5.338mil, výdaje 5.468,1mil - přijato všemi hlasy.
5. provedení případných změn v rozpočtu mna rok 2004, které budou provedeny na začátku roku 2005 ( leden ) a pověřuje tím hospodářku obce, která tyto změny předloží na zasedání ZO v únoru 2005 - přijato všemi hlasy.
6. dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady s firmou PDAS v částce 76.560bez DPH pro rok 2005 - přijato všemi hlasy.
7. odměnu pro hospodářku a starostu ve výši 1. platu - přijato všemi hlasy.

ZO bere na vědomí:

1. informaci o postupu prací na č.p. 63 kolaudace bude 7.12.2007 od 10.00
2. informaci o stavu rozpracovanosti dodatku a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouván o dílo č.22/2004 a 23/2004
3. žádost o příspěvek nadace " Rozum a cit" a neschvaluje jej - přijato všemi hlasy.
4. žádost Věry Peškové - ZO rozhodlo,že tento pozemek bude pouze pronajímán. Další rozhodnutí se odkládá po uplynutí správní doby, tj. 30 dní.
5. změnu územního plánu správního území Chotěboř
6. návrh Ing.arch. Václava Marka na dispozici 1.N.P. v č.p.6 a schvaluje dispoziční členění pro využití galerie s nápojovým občerstvením - přijato všemi hlasy.

ZO ukládá :

1. starostovi vrátit část dotace ve výši 2176,5Kč z voleb do EU


závěr jednání ukončen 19.30


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: