Zápis ze zasedání ZO říjen 2004

Z Á P I S Z E Z A S E D A N Í Z A S T U P I T E L S T V A O B C E poř.číslo 9/2004

 

 

konané dne 10.4.2004v 19.00 hod. v přísálí kulturního domu

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

ZO schvaluje :

 

 

1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy

 

2. pracovníka pro obecní práce: žádost podal p. Radomil Mauer a p. Jaroslav Beneš. Byl vybrán p.R. Mauer 5 hlasů pro, 4 hlasy se zdržely, 0 proti

 

3. žádost r. Čechových, schvaluje odprodej pozemku za sníženou částku 11.310,-Kč . Obec bude hradit daň z příjmu z prodeje, soudní odhad a právní služby rodina Čechových - 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel,2 hlasy proti (pro vyšší částku) rozpis příloha

 

4. kontrola zápisu z minulého zasedání 6.9.2004

 

- hřbitovní zeď - průběžný bod, hasiči do konce 9/2004opravu kaple

 

- vitráží oken - výměna okna směrem na Vísku, průběžná akce, uzavření akce do konce 11/04

 

5. úpravu rozpočtu na rok 2004 v položce 3113/5321 neinvestiční náklady na školu do jiné obce ve výši 11.000Kč pro město Chotěboř - přijato všemi hlasy.

 

6. že úroky z úvěru budou účtovány do nákladů obce a nikoliv do hodnoty stavby, na kterou byl úvěr poskytnut - přijato všemi hlasy.

 

7. pokračování náboru přihlášek na přidělení bytu - přijato všemi hlasy.

 

- návrh zveřejnit na internetu a dát inzerát do novin Vysočiny

 

- prodloužit termín pro podání přihlášky- přidělování bytu proběhne koncem měsíce 11/2004

 

8. návrh zápisu do kroniky za rok 2003 - přijato všemi hlasy.

 

9. odprodej pozemku, který je v užívání rodiny Markových č. p 62/2 v běžných cenách ( 30Kč za 1 m2). Nabyvatel si hradí soudní odhad a převod, obec hradí daň z příjmu - přijato všemi hlasy.

 

10. předpokládané náklady na oslavu 100. let otevření školy v Nové Vsi u Chotěboře dne 16.10.2004 v rozmezí" 30 jídel, u kapely 1500 Kč/hod.

 

- přijato všemi hlasy.

 

 

 

ZO bere na vědomí:

 

 

1. informaci o postupu prací na č.p. 63.

 

2. informaci stavu práce na vitráži na kapli do konce 11/04, o stavu práce na doskočišti a kapličkách

 

3. informaci o podpisu smlouvy s krajem Vysočina - odpadové hospodářství

 

4. Informaci o podpisu smlouvy s krajem Vysočina - POV škola

 

5. mimořádné přezkoumání hospodaření obce, které se bude konat 14.10.2004

 

6. nabídku na školení na veřejné zakázky - účast starosty povolena.

 

7. stavy na účtech 827.786,57Kč

 

TV 2.613.785,30Kč

 

Na úvěru vyčerpáno 550.489,-Kč

 

8. opravu veřejného osvětlení čekárna, KD, Bezlejovská

 

 

 

ZO ukládá :

 

 

1. starostovi předat žádost manželů Čechových ke zpracování právníkem

 

2. starostovi předat žádost p P. Marka ke zpracování právníkem

 

 

 

závěr jednání ukončen 20.42

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.