Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2024

    

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 2/2024 ze dne 5.2. 2024 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

      
  Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

 Schválení programu zasedání
 Kontrola usnesení za leden 2024
 Nové parcely- projednání informací
 Lesy – činnost v lese
 Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře- úsekové měření, informace
 Hasiči- projednání informací, oprava střechy
 ČOV- projednání informací ( údržba, služby na ČOV)
 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby : SoBS VB 57321/IV-12-2025398/HB Nová Ves u Chotěboře , p.č.833/6 knn
A, revokování smlouvy z 1/2023 bod jednání č.10 ze dne 11.1. 2023 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby : SoBS VB 57321/IV-12-2025398/HB Nová Ves u Chotěboře , p.č.833/6 knn ( uveden obecní pozemek par.č. 833/4 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře)

B, schválení smlouvy Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby : SoBS VB 57321/IV-12-2025398/HB Nová Ves u Chotěboře , p.č.833/6 knn ( nová smlouva z důvodu zaměření skutečného stavu stavby přechod přes obecní pozemky par.č. 833/4 a 2110 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře)

Rozpočtové opatření
Odpady- projednání informací
 

11. Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá                                                 

12.Rozprava    

 

 

 

 Termín konání: 5.2.2024

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Jindra, Karlík, Málková, Ing. Sadílek, Doležán

 Omluveni: Ing. Arch. Marek, Kolář

 

 Hosté:  

           

 

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

  Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Doležána a pana Karlíka

 Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Doležána, pana Karlíka

   Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc leden 2024

 

3.                  Starostka přednesla informace k akci Nová Ves u Chotěboře – komunikace pro 8 RD. Přednesla informace k dopravnímu řešení Ing. Kujanem  dle požadavků Policie České republiky. Ing. Kujan zaktualizuje projektovou dokumentaci k vydání souhlasného stanoviska Policie České republiky.

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

               Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

4.Pan Doležán přednesl informace o práci v obecních lesích ( plán). Pan M.P pokračuje v těžbě v místní části Kohoutov, aby se obnovila obecní cesta k parcelám rekreačním a stavebním.

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                Pro 7, proti 0, zdržel se 0

      

5. Starostka přednesla informace ZO, že proběhne od firmy DOSIP Servis s.r.o. proběne instalace 2ks statistických video- doppler boxů pro zjištění počtu, rychlostí a kategorií vozidel v obci Nová Ves u Chotěboře.

            Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

              Pro 7, proti 0, zdržel se 0

6.Starostka přednesla druhou nabídku od Klempířství Špitálník a syn – pokrývačství, tesařství , klempířství na opravu střechy hasičské zbrojnice obce Nová Ves u Chotěboře v částce 534.119,1,- Kč vč DPH. Starostka podá žádost o dotaci z programu fondu Vysočiny program Obnova Venkova Vysočiny 2024 na opravu střechy s nabídkou od pana Petra Pavlase v částce 312.501,- Kč bez DPH. ZO projednalo oblečení pro JSDH Nová Ves u Chotěboře ( doplnění obuv, 1 ks helmy, kukly). Starostka informovala ZO, že proběhne školení JSDH na BOZP paní Ludmila Jarolímová, DiS. OZO v prevenci rizik, OZO v PO ve čtvrtek 8.2. 2024 v Hasičské zbrojnici v Nové Vsi u Chotěboře.

 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku pana Pavlase a schvaluje podání žádosti o dotaci z programu fondu vysočiny program Obnova Venkova Vysočiny 2024 na opravu střechy hasičské zbrojnice. 

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

7. ZO projednalo informace k ČOV v Nové Vsi u Chotěboře. Starostka přednesla zastupitelstvu obce informace o údržbě ČOV, která bude u jednotlivých nemovitostí probíhat pravidelně každé pondělí ( dle počasí). Starostka bude obcházet jednotlivé nemovitosti se Smlouvou na odvod odpadních vod a harmonogramem rozpisu služeb na ČOV (paní Dymáková, pan Joska a pan Doležán) na celý kalendářní rok 2024.

            Návrh usnesení: ZO souhlasí s pravidelnou údržbou ČOV každé pondělí (dle počasí) a rozpisem služeb ČOV pro rok 2024 (popřípadě drobné úpravy v době dovolených)

                Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - schváleno

 8. Starostka přednesla Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby : SoBS VB 57321/IV-12-2025398/HB Nová Ves u Chotěboře , p.č.833/6 knn

 A, ZO projednalo revokování smlouvy z 1/2023 bod jednání č.10 ze dne 11.1. 2023 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby : SoBS VB 57321/IV-12-2025398/HB Nová Ves u Chotěboře , p.č.833/6 knn ( uveden obecní pozemek par.č. 833/4 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře)

       Návrh usnesení: ZO schvaluje revokování smlouvy z 1/2023 ze dne 11.1. 2023 bod jednání č.10

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

B, ZO projednalo schválení smlouvy Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby : SoBS VB 57321/IV-12-2025398/HB Nová Ves u Chotěboře , p.č.833/6 knn ( nová smlouva z důvodu zaměření skutečného stavu stavby přechod přes obecní pozemky par.č. 833/4 a 2110 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře)

      Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přechod přes obecní pozemky par.č. 833/4 a 2110 a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

        Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

9. ZO projednalo rozpočtové opatření 

     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

       Pro 7, proti 0, zdržel se 0

10.Starostka přednesla informace od AVE na zpracování studie a nabídku spolupráce s naší obcí na vyhodnocení a úpravu systému nakládání s odpady (součástí nabídky popis právního rámce nakládání s odpady v rámci dané obce, vývoj produkce v letech 2021- 2023, porovnání produkce nakládání s odpady v rámci ČR, zhodnocení nakládání s jednotlivými komoditami odpadů , návrh řešení k plnění právních požadavků, popis jednotlivých opatření atd.) Cenová nabídka je 15.000,- Kč bez DPH. 

          Návrh usnesení: ZO schvaluje vypracování studie s AVE v cenové nabídce 15.000,- Kč bez DPH. Přepokládaný termín 1.pololetí rok 2024.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - schváleno

 

 

11.ZO projednalo Žádost ZD Nová Ves – Víska  zastoupené Ing. Sadílkem o odkup pozemkové parcely č. 

2163/3 v Nové Vsi u Chotěboře ( obec vlastní 2/3 a ZD 1/3) , která je součástí areálu ZD dle GP návrhu 509 m2.

      Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku č.2163/3 o velikosti 509 m2 v areálu ZD Nová Ves – Víska, cena pozemku obvyklá 30,- Kč/1 m2

        Pro 6, proti 0, zdržel se 1- schváleno

12.ZO projednalo Žádost o příspěvek na knihy do VF 

      Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek do VF v částce 4.000,- Kč, za uvedenou částku budou nakoupeny knihy a na obec zaslána faktura k proplacení. Knihy budou zaevidovánu do přírůstkového seznamu výměnného fondu krajské knihovny.

       Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

13. ZO projednalo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-2006856/SIS/1, Nová Ves u Chotěboře- Kohoutov, vedení KNN,KVN,TS

       Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě IE-12-2006856/SIS/1, Nová Ves u Chotěboře- Kohoutov, vedení KNN,KVN,TS. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.

        Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

14. Různé dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá                                                   

 - dlouhodobé úkoly nadále trvají

    Různé: 

 BOD 4. KD: ZO projednalo opravy a úpravy v KD  ( výmalba chodby, výčepu ,kuchyně, jeviště, přísálí a šatny ,výměna světel a zářivek, úklid celých prostor KD, objednán stroj na parkety, popřípadě dořešit u zadního vchodu přístřešek a dlažbu). Starostka pochválila pí. Dymákovou a pana Josku za práci v KD.

                   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                    Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 BOD 5. Horní hřiště: ZO projednalo informace o opravách na horním hřišti. ZO projednalo pořízení ochranného krytí na novém topení na horním hřišti (drátěný koš) a vybudování plyn. přípojky oslovena firma ERMONT spol.s.r.o.Hlinsko

                    Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení krytí na topení na horním hřišti, budování plynové přípojky firmou ERMONT spol. s.r.o. Hlinsko

                      Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

 

 

15. Rozprava: 

 

 

 

 Ukončení zastupitelstva obce: 19:25  Hod 

 Ověřovatelé zápisu: pan Miroslav Doležán………………………………

                              

                                  pan Jiří Karlík………………………………………….                                    

                                        

                                         Starostka obce ,Andrea  Culková                                                                          

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.