Zápis ze zasedání zastupitelstva 8/2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 8/2023 ze dne 13.9. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

       Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 

              řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

 

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za červen a srpen 2023

3.                   Rezignace člena ZO k 30.8. 2023

4.                   Složení slibu nového člena zastupitelstva obce 

5.                   Nové parcely- projednání informací

6.                   ČOV

7.                   Lesy – činnost v lese

8.                   Hasiči- projednání informací 

9.                   Program obnova venkova Vysočiny 2023- oprava komunikace č. 2077/1, 2189

10.               Oprava komunikací po obci Nová Ves u Chotěboře- postup prací

11.               Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře ( zpomalovací prahy, ukazatelé

             rychlosti – projednání informací)

12.               Projednání místních částí obce: A. Kohoutova, B. Zastráň

13.               Rozpočtové opatření č. 5

14.        ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů)- projednání informací

15.        Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá

16.        Svazek obcí Podoubraví- informace k evidenci odpadů s vážením nádob ( bod trvá)

17.        Žádost pana T.K

18.        Žádost pana V.H

19.        Žádost paní V.P

20.        Žádost pana M.D                              

21.        Různé - _dlouhodobé úkoly:1. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 2. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 3. Cesta do Kohoutova, 4. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá) 5. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 6. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli ),7. Záměr hospoda, 8. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově, 9. KD- opravy, výměna oken a dveří(bod trvá)- Dodatek ke smlouvě o dílo č.1, 10. Horní hřiště- budování posezení, vybudování topení – nabídka od firmy Komplyn-cz s.r.o.,nářaďovna (bod trvá),

11. Lohmen- projednání informací

                                                         

22.      Rozprava    

 

 

 Termín konání: 13.9.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 

 

 

 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Jindra, Karlík, Kolář, Ing. Arch. Marek, Ing. Sadílek

 Omluveni: Málková

 Hosté:  Kufrová, Kubera, Kadlečková, Uchytil, Málková 

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Jindru , pana Karlíka, pana Doležána

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc červen a srpen 2023

3.                  Starostka přednesla ZO rezignaci člena zastupitelstva paní Jany Markové ke dni 30.8. 2023

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rezignaci člena zastupitelstva paní Jany Markové

               Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

4.                  A. Starostka představila nově nastupujícího člena zastupitelstva obce pana Jiřího Jindru, který složil slib člena zastupitelstva.

                Návrh usnesení: ZO bere na vědomí složení slibu pana Jiřího Jindry, jakožto nastupujícího zastupitele obce

                Pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Jindra Jiří)

            B. Starostka přednesla informaci o finančním výboru jehož složení zůstává stejné předseda pan Martin Kolář, členové Jana Málková, Ing. Roman Sadílek, Petr Kadleček a Jiří Jindra. ZO projednalo složení kontrolního výboru a starostka navrhuje jako předsedu pana Ing. Arch. Marka a novým členem kontrolního výboru pan Jiří Málek.

              Návrh usnesení: ZO schvaluje jako předsedu kontrolního výboru pana Ing. Arch. Václava Marka a jako členy Jiřího Karlíka, Petra Čapka, Pavla Koláře a pana Jiřího Málka

              Pro 7, proti 0, zdržel se 1 ( Ing.Arch. Marek)- schváleno

 

5.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám na akci: Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD. Starostka informovala, že v současné době probíhá pokládka sítí

(voda, tlak. kanalizace, dešťová kanalizace).

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0           

 

6.                  Starostka přednesla informace k ČOV, dokončena komunikace na ČOV, starostka doporučuje vyjmout z programu ZO.

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace 

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0

         

7.                  ZO projednalo informace k lesům. Místostarosta přednesl informace k vyžínání a pracím v obecních lesích (vazba na pergolu vedle stodoly na stání obecních strojů)

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0

8.                  Starostka přednesla zastupitelstvu návrh od výboru SDH na velitele výjezdové jednotky pana Petra Čapka ml. (bod hasiči vyjmout již z programu ZO)

             Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh od výboru SDH na velitele výjezdové jednotky JSDH Nová Ves u Chotěboře pana Petra Čapka ml.

             Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

            

9.Starostka přednesla zastupitelstvu informace o Opravě komunikace č. 2077/1, 2189. Oprava komunikace dokončena a vyfakturovaná částka dle smlouvy o dílo s firmou Opravex s.ro. Cena 445.520,-  Kč bez DPH.  Dotace z POVV pro rok 2023.

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace k opravě komunikace, POVV vyjmout z programu ZO 

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0

10.Starostka přednesla informace k opravám místních komunikací v Nové Vsi u Chotěboře. Opravy komunikací probíhají dle zasmluvněných podmínek, téměř dokončena oprava všech lokalit.

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace o opravě místních lokalit, fakturace dle smluvních podmínek 

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

11. ZO projednalo možnosti umístění a využití bezpečnostních prvků v Nové Vsi u Chotěboře. ZO pověřuje starostku prověření možností úsekového měření umístěného na začátku a na konci obce Nová Ves u Chotěboře, jaké jsou možnosti financování úsekového měření, nadále pověřuje starostku zjistit možností úprav ostrůvku při příjezdu do Nové Vsi u Chotěboře. ZO pověřuje starostku obce prověřit možnost vedení objízdné trasy komunikace a případné směny pozemku s panem S v lokalitě za firmou ZD Nová Ves – Víska a firmou sídla CSNV s.r.o. poptat projektanty o zpracování záměru a návrhu studie na místní komunikaci. ZO ukládá starostce pořízení zrcadla na výjezd ke komunikaci č. 2053 a zároveň souhlasí s umístěním bezpečnostního prahu k domu č. 201 popisné , dle návrhu dodavatelské firmy.

  Návrh usnesení: ZO schvaluje a pověřuje starostku zajištěním všech projednávaných bodů

    Pro 8, proti 0, zdržel se- schváleno 

12.Starostka přednesla ZO informace k místním částem obce Nová Ves u Chotěboře

A.                ZO projednalo místní část Kohoutov, zakoupena lavička bude umístěna  

         Návrh usnesení: ZO bere na vědomí 

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0

B.                ZO projednalo informace k Zastráni 

        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0

13.Starostka přednesla ZO rozpočtové opatření č. 5, č. 6

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

        Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

          

 

14. Starostka přednesla informaci k žádosti o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na zpracování změny ÚP pro obec Nová Ves u Chotěboře v jednotném standartu (doplnění pouze RO č.5 k žádosti).

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

     Pro 8, proti 0, zdržel se 

15.ZO projednalo informace o návrhu zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP ), pan O.U. přítomen na ZO projednání možností, proběhne schůzka s geodetem a druhým majitelem na zmiňovaných pozemcích, bod  nadále trvá

             Návrh usnesení: ZO ukládá starostce vyjednat schůzku s geodetem a majiteli pozemků

             Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

16. Starostka přednesla informace ohledně chytré evidence odpadu. Ave pořídilo vážící vůz a kontrola bude probíhat pouze na kontejnerech modrých ( papír) a žlutých (plast) 1100 l. Obce budou hradit čipy, které jsou v hodnotě na plastovou nádobu 33,15,- Kč bez DPH a na kovovou nádobu 94,7,- Kč bez DPH, bod nadále trvá bude projednáváno na VH Podoubraví v Krucemburku 3.10. 2023.

                Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0

17. Starostka přednesla žádost pana T. K na proplacení nákladů na opravu pekárny v č.p. 63 ( proplacení práce a materiálu)

        Návrh usnesení: ZO schvaluje proplacení materiálu přímo dodavateli na opravu místní pekárny,  z důvodu, že se jedná o obecní budovu (bylo předem před rekonstrukcí domluveno)

         Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

18. Starostka přednesla žádost pana V.H. Bod trvá proběhne schůzka s geodetem, panem M.H., starostkou obce v místní části v Novém Dvoře. 

       Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0

19. Starostka přednesla žádost paní V.P o odkoupení obecního pozemku v místní části Kohoutov ( žádost obsahuje požadavek na odkup včetně pozemku se studnou na pronajatém pozemku 1286/4 stojí chatka, výměra žádaného pozemku je 1000m2)

       Návrh usnesení: ZO prozatím tuto žádost zamítá z důvodu platné nájemní smlouvy, která byla uzavřena na 10 let a je platná do roku 2025, cena nájmu je 200,- Kč /rok.

       Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

20. Starostka přednesla žádost pana M. D o narovnání hranic pozemku dle skutečného stavu, přiložen návrh geod. zaměření.

       Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost M.D 

        Pro 7, proti 0, zdržel se 1( Doležán)- schváleno 

21.A. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 115007/SIS/IP-12-2014648/ Nová Ves u Chotěboře, č.p. 119, přípojka knn (trojstranná smlouva)

   Návrh usnesení: ZO schvaluje trojstrannou smlouvu o zřízení služebnosti a pověřuje starostku podpisem 

   Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

     B. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 115006/IP-12-2014648 / Nová Ves u Chotěboře, č.p. 119, přípojka knn

      Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku podpisem předmětné smlouvy 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

22. ZO projednalo nabídku pana P.P (pokrývačství, tesařství, klempířství) na přístřešek u stodoly.

       Cenová nabídka obsahuje cenu střešní krytiny, klempířský materiál, vyřezávání a montáž vazby, montáž žlabu, svodu a oplechování, spojovací materiál včetně kotvení, lešení. Cena celkem je 91.454,- Bez DPH.

  Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku pana P.P a pověřuje starostku objednávkou 

    Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

               23. Různé - _dlouhodobé úkoly:1. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 2. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 3. Cesta do Kohoutova, 4. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá) 5. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 6. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli ),7. Záměr hospoda, 8. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově, 9. KD- opravy, výměna oken a dveří(bod trvá), 10.Horní hřiště- budování posezení, vybudování topení , nářaďovna (bod trvá)), 11. Lohmen- projednání informací

Bod 23. ZO projednalo dlouhodobé úkoly a provedlo kontrolu:

Bod 23: 1. ZO projednalo zaměření pozemků par.č. 2124/1, schůzka s majiteli a projednání geom.plánu, dořešení na dalším řádném zasedání, bude zařazeno do programu ZO, vyjmout z dlouhodobých úkolů

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace, záměr bude přednesen na dalším zasedání ZO, zařadit do programu ZO

             Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

Bod 23: 10, 11 ZO projednalo vyjmutí těchto bodů z dlouhodobých úkolů, splněno

              Návrh usnesení: ZO schvaluje vyjmutí z dlouhodobých úkolů

               Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

24. Rozprava                                                     

Ukončení zastupitelstva obce: 20:10

Ověřovatelé zápisu:

 Miroslav Doležán……………

 

 Jiří Jindra……………………..

 

 Jiří Karlík……………………..

 

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 21.9. 2023

Sejmuto:                                                             

 

 

 
 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.